Bemiddeling in EU-landen

Roemenië

U kunt proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve wijze geschillenbeslechting (ADR) genoemd, waarbij een mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben tot overeenstemming te brengen. De Roemeense overheid en de juristen in Roemenië zijn zich bewust van de voordelen van mediation.

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Met wie contact opnemen?

De Raad voor mediation, opgericht krachtens wet 192/2006 op mediation, is verantwoordelijk voor het toezicht op bemiddeling/mediation in Roemenië. Dit is een autonome juridische entiteit die in het openbaar belang optreedt en waarvan het hoofdkantoor in Boekarest gevestigd is.

Wet 192/2006 bood het wettelijke kader voor de invoering van bemiddeling/mediation waarbinnen de beroepsgroep van mediators werkt.

De leden van de Raad voor mediation worden door de mediators verkozen en met instemming van het ministerie van Justitie van Roemenië benoemd.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Raad voor mediation is het vaststellen van beslissingen op de volgende terreinen:

 • het vaststellen van de opleidingsnormen op het gebied van mediation op basis van internationale goede praktijken en het toezien op naleving ervan door de beroepsgroep;
 • het bevoegd verklaren van mediators en het beheren en actualiseren van de lijst van mediators;
 • het goedkeuren van de opleidingsprogramma's voor mediators;
 • het vaststellen van de ethische en deontologische code voor bevoegde mediators, evenals de regels met betrekking tot hun tuchtrechtelijke aansprakelijkheid;
 • het aannemen van regels over de organisatie en werking van de Raad voor mediation;
 • de aanzet geven tot voorstellen voor het amenderen van bestaande of vaststellen van nieuwe wetgeving inzake mediation.

De contactgegevens van de Raad voor mediation zijn:

Adres: Cuza Vodă Street, 64, sector 4, Boekarest

Telefoonnummers: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

E-mailadressen: secretariat@cmediere.ro, Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Nationaal register van beroepsorganisaties van bemiddelaars/mediators

De Raad voor mediation heeft het Nationaal register van beroepsorganisaties van bemiddelaars/mediators ingesteld. In dit register zijn de niet-gouvernementele organisaties opgenomen die de professionele belangen van mediators behartigen en mediation promoten.

Hieronder vindt u een lijst van beroepsorganisaties die actief zijn op het gebied van bemiddelingsdiensten:

De lijst van mediators

In overeenstemming met artikel 12 van wet 192/2006 worden bevoegde mediators opgenomen in de "lijst van mediators" die beheerd wordt door de Raad voor mediation en die bekend wordt gemaakt in deel I van het Roemeense Publicatieblad.

De "lijst van mediators" is ook beschikbaar op de officiële websites van de Raad voor mediation en van het ministerie van Justitie.

De lijst van bevoegde mediators bevat informatie over:

 • hun lidmaatschap van beroepsorganisaties,
 • de instelling waar zij hun opleiding hebben genoten,
 • de mediationopleiding die ze hebben gedaan;
 • vreemde talen waarin zij hun bemiddelingsdiensten kunnen verlenen;
 • hun contactgegevens.

Personen die hun geschil via mediation willen oplossen, kunnen binnen één maand na de publicatiedatum van de "lijst van mediators" in de rechtbanken en op de website van het ministerie van Justitie contact opnemen met een mediator.

De Raad voor mediation is wettelijk verplicht de lijst van mediators regelmatig te actualiseren – ten minste eenmaal per jaar – en de geactualiseerde lijst aan de rechtbanken, de lokale overheidsinstanties en het ministerie van Justitie door te geven.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Artikel 2 van wet 192/2006 biedt partijen de mogelijkheid gebruik te maken van mediation voor geschillen met betrekking tot civiele of strafrechtelijke zaken, familierechtelijke zaken en andere rechtsgebieden, afhankelijk van de wetsbepalingen. Consumentengeschillen en overige geschillen die onderhevig zijn aan rechten waarvan men afstand kan doen, kunnen ook met behulp van mediation worden opgelost. Voor zaken met betrekking tot persoonlijke rechten en rechten waarvan men geen afstand kan doen, kan geen gebruik worden gemaakt van mediation.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Mediation geschiedt geheel op vrijwillige basis. Er rust geen verplichting op partijen om hun toevlucht te nemen tot mediationdiensten en zij kunnen op elk moment besluiten te stoppen met de mediation. Dit betekent dat het de partijen vrij staat op elk moment te kiezen voor andere middelen om het geschil op te lossen: een gerechtelijke procedure, arbitrage. Belanghebbenden kunnen alvorens een zaak aanhangig te maken of tijdens de gerechtelijke procedure een mediator inschakelen.

Er zijn echter diverse nationale wetsbepalingen inzake mediation die rechters in bepaalde gevallen verplichten om de partijen op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om te kiezen voor mediation en van de voordelen die dat met zich meebrengt. In andere gevallen wordt een aantal financiële voordelen geboden aan partijen die voor mediation of voor een andere alternatieve methode voor het oplossen van een geschil kiezen.

Op 17 februari 2007 keurde de Raad voor mediation de ethische en deontologische code voor mediators goed. Alle mediators die zijn opgenomen in de lijst van mediators dienen zich aan deze code te houden.

Informatie en opleiding

De website van de Raad voor mediation is de belangrijkste bron van informatie over mediation in Roemenië.

Scholing inzake mediation wordt alleen door de private sector aangeboden, maar de Raad voor mediation is verantwoordelijk voor het autoriseren van de aanbieders van opleidingen en cursussen teneinde zeker te stellen dat alle opleidingen en cursussen aan dezelfde normen voldoen.

Op de officiële website van de Raad voor mediation staat een lijst van aanbieders van opleidingprogramma's.

Er worden regelmatig opleidingen en cursussen georganiseerd. Momenteel bestaat er één opleidingsprogramma dat als richtlijn voor de basiscursus voor mediators (80 uur) geldt. In het programma wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn, welke vaardigheden ontwikkeld moeten worden tijdens het programma en welke evaluatiemethoden worden toegepast. De acht aanbieders die door de Raad voor mediation geautoriseerd zijn, zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van ondersteunend materiaal en oefeningen volgens het kader dat geschetst wordt door het nationale opleidingsprogramma.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Aan mediation zijn kosten verbonden. De vergoeding wordt in onderling overleg tussen een particuliere mediator en de partijen vastgesteld.

Momenteel is er geen wettelijke of financiële ondersteuning voor de levering van mediationdiensten beschikbaar van lokale of nationale overheden.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Richtlijn 2008/52 EG biedt partijen in een geschil de mogelijkheid om te verzoeken dat een via mediation bereikte schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt. De lidstaten is gevraagd te laten weten welke rechtbanken en andere autoriteiten bevoegd zijn dergelijke verzoeken te ontvangen.

Roemenië heeft deze informatie nog niet verstrekt.

Laatste update: 10/06/2013

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.