Bemiddeling in EU-landen

Slowakije

U kunt ook proberen uw geschil via bemiddeling op te lossen in plaats van via de rechter. Dit is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting, waarbij een bemiddelaar de partijen bij het geschil helpt een akkoord te bereiken. De regering en rechtsbeoefenaren in Slowakije zijn zich bewust van de voordelen van deze procedure.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Met wie contact opnemen?

Op de website van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek staat een pagina met informatie over bemiddeling. De informatie is alleen in het Slowaaks beschikbaar.

Op welke gebieden is bemiddeling toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

De verschillende vormen van bemiddeling staan beschreven in wet nr. 420/2004 inzake bemiddeling en houdende wijziging van verschillende wetten, zoals gewijzigd, waarin het volgende is bepaald:

  • de toepassing van bemiddeling;
  • de grondbeginselen van bemiddeling; en
  • de opzet en de gevolgen van bemiddeling.

Deze wet is van toepassing op geschillen in het burgerlijk, familie-, handels- en arbeidsrecht.

Bemiddeling is een buitengerechtelijke procedure waarbij de betrokken partijen gebruikmaken van de diensten van een bemiddelaar om een uit een contractuele of andere rechtsbetrekking voortvloeiend geschil te beslechten. Het betreft een procedure waarbij twee of meer partijen bij een geschil worden geholpen door een derde (de bemiddelaar) om hun geschil te beslechten.

Artikel 170, lid 2, van wet nr. 160/2015 (wetboek van burgerlijke rechtsvordering), zoals gewijzigd, luidt als volgt: “Indien mogelijk en gepast, probeert de rechter het geschil in der minne te schikken of beveelt hij de partijen aan via bemiddeling tot verzoening te komen.” »

Informatie en opleiding

Op de webpagina van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek over bemiddeling staat informatie over bemiddeling in het Slowaaks. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Europees justitieel netwerk.

Hoeveel kost bemiddeling?

Aan bemiddeling zijn kosten verbonden. De bemiddelaar brengt gewoonlijk een door hemzelf bepaald uurtarief of vast bedrag in rekening. Bemiddeling is een commerciële activiteit waarvan de kosten niet vooraf zijn bepaald.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling tot stand zijn gekomen, worden uitgevoerd?

Richtlijn 2008/52/EG biedt partijen bij een geschil de mogelijkheid om te verzoeken dat een via bemiddeling bereikt schriftelijk akkoord uitvoerbaar wordt gemaaktDe lidstaten delen mee welke rechterlijke of andere instanties bevoegd zijn een dergelijk verzoek in ontvangst te nemen.

In Slowakije is bemiddeling een informele, vrijwillige en vertrouwelijke procedure om geschillen in der minne te schikken met de hulp van een bemiddelaar. De bedoeling ervan is te komen tot een akkoord dat voor beide partijen aanvaardbaar is.

Het via bemiddeling bereikte akkoord moet schriftelijk worden vastgelegd. Het is in hoofdzaak van toepassing op de partijen die het ondertekenen, en zij zijn verplicht het na te komen. Op grond van dit akkoord kan de rechthebbende verzoeken om gerechtelijke uitvoering van de beslissing als het akkoord:

  • is vastgelegd in een notariële akte; of
  • door een arbitrage-instantie is goedgekeurd als gerechtelijke schikking.

Indien bemiddeling niet mogelijk is, kan de zaak voor de rechter worden gebracht.

Links

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Laatste update: 19/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.