Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Slowakije

U kunt ook proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting (ADR) genoemd, waarbij een mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben tot overeenstemming te brengen. De regering en de juristen in Slowakije zijn zich bewust van de voordelen van mediation.

Inhoud aangereikt door
Slowakije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Met wie contact opnemen?

De website van het Slowaakse ministerie van Justitie heeft een pagina over bemiddeling, die enkel in het Slowaaks beschikbaar is.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

De verschillende vormen van mediation staan beschreven in wet nr. 420/2004 Coll. en de aanvullingen daarbij, waarin ten aanzien van mediation het volgende is geregeld:

  • de wijze van uitvoering van de bemiddeling;
  • de basisbeginselen van de bemiddeling;
  • de organisatie en de rechtsgevolgen van bemiddeling.

Deze wet is van toepassing op civiel-, familie-, handels- en arbeidsrechtelijke geschillen.

Mediation is een procedure waarbij twee of meer partijen een geschil dat voortvloeit uit een contractuele of andere juridische verhouding buiten de rechter om proberen op te lossen. De partijen (twee of meer) worden daarbij bijgestaan door een derde, de mediator.

§ 99, 1e alinea, derde zin, van wet nr. 99/1963 Coll. (wetboek van burgerlijke rechtsvordering) luidt als volgt: "Als de omstandigheden van de zaak het toelaten, mag de rechtbank vóór de eerste hoorzitting en tijdens de rechtsprocedure de partijen uitnodigen voor een informatieve bijeenkomst met een bemiddelaar die is opgenomen in het register van bemiddelaars teneinde hun geschil door middel van bemiddeling te trachten beslechten."

Informatie en opleiding

De pagina over bemiddeling op de website van het ministerie van Justitie verschaft informatie over bemiddeling in het Slowaaks. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Europees Justitieel Netwerk.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Mediation is een betaalde dienst. De vergoeding van de mediator verschilt per geval en is doorgaans gebaseerd op een uurtarief of een vast bedrag. Mediation is een ondernemingsactiviteit waaraan geen vooraf gestelde kosten zijn verbonden.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Richtlijn 2008/52/EG biedt degenen die betrokken zijn bij een geschil de mogelijkheid te vragen dat een schriftelijke overeenkomst die via bemiddeling tot stand is gekomen, uitvoerbaar wordt verklaard. De lidstaten delen mee welke rechterlijke of andere instanties bevoegd zijn een dergelijk verzoek in ontvangst te nemen.

Mediation is in Slowakije een informele, vrijwillige en vertrouwelijke procedure voor het buitengerechtelijk oplossen van geschillen via een mediator. Het doel van mediation is een overeenkomst te bereiken die voor beide partijen aanvaardbaar is.

De overeenkomst die uit de bemiddeling voortvloeit, moet op schrift zijn gesteld. Deze overeenkomst heeft in de eerste plaats gevolgen voor de partijen zelf en is voor hen bindend. Op basis van de overeenkomst kan de rechthebbende partij verzoeken om gerechtelijke tenuitvoerlegging van de beslissing, mits de overeenkomst:

  • is opgesteld in de vorm van een notariële akte, en
  • als verzoening door een arbitragecommissie voor de rechter is bekrachtigd.

Wanneer de partijen via mediation niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de zaak voor de rechter worden gebracht.

Gerlateerde links

Slowaaks ministerie van Justitie

Laatste update: 27/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.