Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsSloveens
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Slovenië

U kunt ook proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting (ADR) genoemd, waarbij een mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben tot overeenstemming te brengen. De regering en de juristen in Slovenië zijn zich bewust van de voordelen van mediation.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Met wie contact opnemen?

  De Wet alternatieve geschillenbeslechting in gerechtelijke zaken (ZARSS, Staatscourant van de Republiek Slovenië nrs. 97/09 en 40/12 - ZUJF), die op 19 november 2009 werd aangenomen en op 15 juni 2010 in werking trad, bepaalt dat rechtbanken van eerste en tweede aanleg een programma voor alternatieve geschillenbeslechting moeten aannemen en ten uitvoer moeten leggen om partijen alternatieve manieren van geschillenbeslechting te bieden op het gebied van het handelsrecht, arbeidsrecht, familierecht en in andere civielrechtelijke zaken. Binnen dit programma zijn rechtbanken verplicht de partijen toe te staan gebruik te maken van mediation, naast andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting.

  Het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur beheert een centraal register van mediators die werkzaam zijn bij rechtbanken in het kader van programma's voor alternatieve geschillenbeslechting.

  Daarnaast zijn de volgende niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) actief op het gebied van mediation:

  Er is een Raad voor alternatieve geschillenbeslechting die opereert onder auspiciën van het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur. De Raad, die werd opgericht in maart 2009, is een gecentraliseerd, onafhankelijk en deskundig orgaan van het ministerie met een coördinerende en adviserende rol.

   In which area is recourse to mediation admissible and/or the most common?

   Er kan een beroep worden gedaan op mediation in civiele zaken, zaken op het gebied van het familierecht, handelszaken, arbeidszaken en andere eigendomsgerelateerde zaken op het gebied van vorderingen die door partijen in onderling overleg kunnen worden afgehandeld en geregeld. Mediation is ook toegestaan in andere zaken, zolang het niet bij wet verboden is.

   Mediation is het meest gebruikelijk in civiele zaken, familiezaken en handelszaken

   Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen ?

   Mediation geschiedt op vrijwillige basis. De Wet mediation in civiele zaken en handelszaken (ZMCGZ, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 56/08) verwijst naar mediation in het algemeen, d.w.z. naar mediation in samenhang met gerechtelijke procedures en naar buitengerechtelijke bemiddeling. In de wet worden slechts de basisregels voor mediationprocedures uiteengezet, die voor het overige op zelfregulering berusten. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald waar mediation begint en eindigt, wie de mediator aanstelt, aan welke fundamentele gedragsregels de mediator zich moet houden, hoe de schikkingsovereenkomst eruit moet zien, hoe moet worden toegezien op de handhaving ervan, etc. Partijen kunnen afwijken van bepalingen in de wet, behalve van de bepalingen met betrekking tot het beginsel van onpartijdigheid van de mediator en de gevolgen van mediation voor de verval- en verjaringstermijnen.

   De Sloveense Mediatorvereniging heeft een gedragscode voor mediators aangenomen, die echter alleen van toepassing is op leden van de vereniging.

   Informatie en opleiding

   Relevante informatie over mediation en hoe u een mediator vindt, is te vinden op verschillende websites van ngo’s. Dit zijn o.a.:

   De opleiding voor mediators wordt door verschillende ngo’s en het Centrum voor gerechtelijke opleidingen bij het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur verzorgd.

   Hoeveel kost bemiddeling/mediation ?

   Vooralsnog zijn aan gerechtelijke bemiddeling op grond van de ZARSS in geschillen die voortkomen uit betrekkingen tussen ouders en kinderen en in arbeidsrechtgeschillen als gevolg van de beëindiging van een arbeidscontract voor de partijen geen kosten verbonden; de partijen betalen slechts hun advocaten. Aan bemiddeling in andere geschillen, met uitzondering van handelsgeschillen, zijn aan de eerste drie uur bemiddeling voor de partijen geen kosten verbonden.

   Particuliere organisaties hanteren verschillende tarieven voor mediation.

   Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd ?

   Een overeenkomst die via bemiddeling tot stand is gekomen, kan op zich niet rechtstreeks ten uitvoer worden gelegd. De partijen kunnen echter overeenkomen dat de overeenkomst die voortvloeit uit de geschillenbeslechting de vorm krijgt van een direct af te dwingen notarieel protocol, een gerechtelijke schikking of een op een schikking gebaseerd arbitraal vonnis.

   Links

   Laatste update: 23/03/2018

   De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.