Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Austria

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie.

Autor treści:
Austria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Z kim należy się skontaktować?

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi listę zarejestrowanych mediatorów. Na liście tej rejestrowani są tylko wykwalifikowani mediatorzy posiadający odpowiednie wykształcenie.

Nie istnieje przy tym żaden organ rządowy, który byłby odpowiedzialny za usługi w zakresie mediacji.

Istnieją natomiast stowarzyszenia świadczące usługi w zakresie mediacji na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych, a także kilka organizacji pozarządowych udzielających wsparcia mediatorom.

Kiedy powinno się skorzystać z mediacji?

Mediacja w sprawach cywilnych służy rozwiązywaniu sporów, w których z reguły orzekają sądy powszechne. Uczestnictwo w mediacji jest dobrowolne, co umożliwia stronom samodzielne rozwiązanie spornej sytuacji.

W określonych sprawach konfliktów sąsiedzkich przed wniesieniem pozwu wymagane jest podjęcie próby pozasądowego rozwiązania sporu poprzez przekazanie sprawy do organu pojednawczego, próbę pozaprocesowego polubownego rozwiązania sprawy przed sądem lub mediację.

Czy istnieją szczególne przepisy, do których należy się stosować?

Nie wprowadzono szczególnych przepisów ani krajowego kodeksu postępowania dla mediatorów.

Mediatorzy nie są rejestrowani według specjalności, np. jako mediatorzy specjalizujący się w dziedzinie mediacji rodzinnej, w dziedzinie medycyny lub budownictwa. Obszary specjalności zarejestrowanych mediatorów są wymienione na liście jedynie dodatkowo.

Każda osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie może zostać wpisana na listę „zarejestrowanych mediatorów” zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednakże nie ma żadnych ograniczeń w związku ze świadczeniem usług „mediacji” lub posługiwaniem się tytułem „mediatora”.

Informacje i szkolenia

Dodatkowe informacje, dostępne jedynie w języku niemieckim, m.in. na temat szkoleń i wymogów dotyczących rejestracji mediatorów w Austrii są dostępne na niniejszej stronie.

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja nie jest bezpłatna.

Wynagrodzenie mediatora podlega uzgodnieniu pomiędzy prywatnym mediatorem i stronami sporu.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Dyrektywa 2008/52/WE stwarza stronom sporu możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie powiadamiają, które sądy lub inne organy publiczne są właściwe do składania takich wniosków.

Ugoda zawarta w drodze mediacji może być egzekwowana jedynie wtedy, gdy została zawarta jako ugoda przed sądem lub spisana w postaci aktu notarialnego w obecności notariusza.

Ostatnia aktualizacja: 28/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.