Mediacja w państwach UE

Austria

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie.

Autor treści:
Austria

Z kim należy się skontaktować?

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi wykaz zarejestrowanych mediatorów. W wykazie tym figurują tylko wykwalifikowani mediatorzy posiadający odpowiednie wykształcenie.

Nie istnieje żaden organ rządowy, który byłby odpowiedzialny za usługi w zakresie mediacji.

Istnieją natomiast stowarzyszenia świadczące usługi w zakresie mediacji na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych, a także kilka organizacji pozarządowych udzielających wsparcia mediatorom.

Kiedy powinno się skorzystać z mediacji?

Mediacja w sprawach cywilnych służy rozwiązywaniu sporów, w których z reguły orzekają sądy powszechne. Uczestnictwo w mediacji jest dobrowolne, co umożliwia stronom samodzielne rozwiązanie spornej sytuacji.

W określonych sprawach konfliktów sąsiedzkich przed wniesieniem pozwu wymagane jest podjęcie próby pozasądowego rozwiązania sporu poprzez przekazanie sprawy do organu pojednawczego, próbę pozaprocesowego polubownego rozwiązania sprawy przed sądem lub mediację.

Czy istnieją szczególne przepisy, do których należy się stosować?

Nie wprowadzono szczególnych przepisów ani krajowego kodeksu postępowania dla mediatorów. Osoby wpisane do wykazu mediatorów mają jednak pewne szczególne prawa i obowiązki.

Mediatorzy nie są rejestrowani według specjalności, np. jako mediatorzy specjalizujący się w dziedzinie mediacji rodzinnej, medycyny lub budownictwa. Obszary specjalności zarejestrowanych mediatorów są wymienione osobno, jako dodatkowa informacja.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykazu zarejestrowanych mediatorów może zostać wpisany każdy, kto posiada odpowiednie wykształcenie. Samo określenie „mediator” nie jest chronioną nazwą zawodu; określenie „zarejestrowany mediator” (eingetragener Mediator/eingetragene Mediatorin) nie może być jednak używane przez osoby nieuprawnione.

Informacje i szkolenie

Dodatkowe informacje, m.in. na temat szkolenia i wymogów dotyczących rejestracji mediatorów w Austrii, są dostępne tutaj. Informacje te są dostępne wyłącznie w języku niemieckim.

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja nie jest nieodpłatna.

Wynagrodzenie mediatora podlega uzgodnieniu pomiędzy prywatnym mediatorem i stronami sporu.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Zgodnie z dyrektywą 2008/52/WE strony sporu muszą mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie powiadamiają, które sądy lub inne organy publiczne są właściwe do składania takich wniosków.

Ugoda zawarta w drodze mediacji może być podstawą egzekucji wyłącznie wówczas, gdy została zawarta przed sądem lub spisana w postaci aktu notarialnego w obecności notariusza.

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.