Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Bułgaria

Zamiast wchodzić na drogę sądową spór można rozwiązać w drodze mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów („ADR”),w  której mediator pomaga osobom zaangażowanym w spór osiągnąć porozumienie. Rząd oraz przedstawiciele zawodów prawniczych w Bułgarii są świadomi zalet mediacji.

Autor treści:
Bułgaria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Z kim należy się skontaktować?

Ministerstwo Sprawiedliwości Bułgarii wprowadziło rejestr mediatorów będący częścią centralnego rejestru przedsiębiorstw niekomercyjnych oferujących usługi użyteczności publicznej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można uzyskać dostęp do:

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediacja jest dopuszczalna w wielu dziedzinach prawa. Jednak dziedzin tych nie reguluje ustawodawstwo, nie ogranicza ono również ich liczby. Do chwili obecnej większość zarejestrowanych mediatorów specjalizuje się w mediacji handlowej i w mediacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Mediacja jest całkowicie dobrowolna. Choć jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów bez wchodzenia na drogę sądową, nie jest obowiązkowa podczas wszczynania postępowania sądowego.

Nie ma konkretnego kodeksu postępowania dla mediatorów. Jednak w ustawie o mediacji i rozporządzeniu nr 2 z 15 marca 2007 r., w którym określono warunki i procedurę zatwierdzania organizacji świadczących usługi mediacji, zawarto przepisy dotyczące norm etycznych.

Informacje i szkolenia

Organizacje, które oferują szkolenia dla mediatorów, to organizacje sektora prywatnego.

Wśród tematów sesji szkoleniowych jest postępowanie prawne i etyczne normy postępowania mediatorów oraz procedura określona w ustawie o mediacji i rozporządzeniu nr 2 z 15 marca 2007 r.

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja nie jest bezpłatna; wysokość opłat jest ustalana przez mediatora i zainteresowane strony.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Zgodnie z dyrektywą 2008/52/WE (aby zachęcić do stosowania mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów transgranicznych w UE), należy zagwarantować możliwość złożenia wniosku o nadanie pisemnej ugodzie będącej wynikiem mediacji klauzuli wykonalności.

Państwa członkowskie przekażą tę informację sądom i innym organom uprawnionym do przyjmowania takich wniosków.

Ciekawe strony

Rejestr mediatorów

Rejestr mediatorów (wyszukiwarka)

Ostatnia aktualizacja: 09/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.