Mediacja w państwach UE

Bułgaria

Zamiast wnosić sprawę do sądu, dlaczego nie spróbować rozwiązać sporu w drodze mediacji? Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów (ADR), w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i przedstawiciele zawodów prawniczych w Bułgarii są świadomi korzyści płynących z mediacji.

Autor treści:
Bułgaria

Z kim należy się skontaktować?

Ministerstwo Sprawiedliwości Bułgarii utworzyło rejestr mediatorów, który stanowi część centralnego rejestru nienastawionych na zysk osób prawnych oferujących usługi użyteczności publicznej.

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości zapewnia dostęp do:

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Korzystanie z mediacji dopuszcza się w wielu dziedzinach prawa. Dziedziny te nie są jednak uregulowane ani ograniczone przez przepisy. Do tej pory większość zarejestrowanych mediatorów specjalizowała się w mediacji gospodarczej i biznesowej.

Czy istnieją szczególne zasady, do których należy się zastosować?

Korzystanie z mediacji jest całkowicie dobrowolne. Chociaż stanowi ona alternatywny sposób rozstrzygnięcia sporu bez wnoszenia sprawy do sądu, nie jest warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania sądowego.

Nie obowiązuje żaden szczególny kodeks postępowania dla mediatorów. Przepisy dotyczące standardów etycznych są jednak zawarte w ustawie o mediacji oraz w rozporządzeniu nr 2 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie warunków i procedury zatwierdzania organizacji prowadzących szkolenia dla mediatorów.

Informacje i szkolenia

Organizacje oferujące szkolenia dla mediatorów należą do sektora prywatnego.

Tematy szkoleń obejmują postępowanie sądowe oraz etyczne zasady postępowania dla mediatorów, jak również procedurę określoną w ustawie o mediacji oraz rozporządzeniu nr 2 z dnia 15 marca 2007 r.

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja nie jest bezpłatna; opłatę ustala się w drodze umowy między mediatorem a stronami sporu.

Czy umowa zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Zgodnie z dyrektywą 2008/52/WE (zachęcanie do mediacji i ułatwianie jej jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów transgranicznych w UE) należy zapewnić możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji.

Przepisy dyrektywy 2008/52/WE dotyczące wykonalności ugód zawartych w drodze mediacji transponowano ustawą o mediacji.

Państwa członkowskie powiadamiają o tym sądy i inne organy właściwe do przyjmowania takich wniosków.

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.