Mediacja w państwach UE

Cypr

Autor treści:
Cypr

Z kim należy się skontaktować?

Aby uzyskać informacje o mediacji na Cyprze, należy skontaktować się z Ministerstwem Sprawiedliwości i Porządku Publicznego (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), Cypryjską Izbą Adwokacką (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos), Cypryjską Izbą Handlowo-Przemysłową (Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) lub Cypryjską Izbą Nauki i Techniki (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou).

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Jeżeli strony sporu wyrażą na to zgodę, drogą mediacji można rozstrzygać wszelkie spory cywilne – niezależnie od tego, czy mają one charakter transgraniczny czy krajowy – w tym spory gospodarcze. Nie dotyczy to sporów rodzinnych ani sporów pracowniczych, które nie zaliczają się do kategorii sporów transgranicznych.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Zgodnie z przepisami ustawy o niektórych kwestiach dotyczących mediacji w sporach cywilnych z 2012 r. [ustawa 159(I)/2012] strony wyznaczają mediatora za obopólną zgodą. Procedura ta nie jest sformalizowana. Strony w porozumieniu z mediatorem ustalają sposób prowadzenia postępowania, czas jego trwania, obowiązek zachowania poufności postępowania, honorarium mediatora i warunki płatności oraz wszelkie inne kwestie, jakie uznają za konieczne.

Jakie są koszty mediacji?

Zgodnie z przepisami ustawy przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego strony w porozumieniu z mediatorem ustalają szereg kwestii, w tym sposób obliczania honorarium mediatora i warunki jego wypłaty oraz wszelkie inne koszty postępowania. W związku z tym w przypadku mediacji nie obowiązują koszty stałe; wysokość kosztów zależy zwykle od stopnia złożoności sprawy.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Jeżeli strony osiągną porozumienie, mediator sporządza ugodę na piśmie, przy czym obie strony wspólnie – albo jedna ze stron za wyraźną zgodą strony przeciwnej – mogą złożyć w sądzie wniosek o nadanie tej ugodzie klauzuli wykonalności. W takim przypadku ugoda powinna być egzekwowana w taki sam sposób jak orzeczenie sądu.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.