Mediacja w państwach UE

Dania

W Danii możliwe jest korzystanie z usług mediatora na zasadach prywatnych. Mediacja na zasadach prywatnych nie jest regulowana prawem i strony muszą ponieść związane z nią koszty. Prawo przewiduje ponadto możliwość mediacji w sprawach cywilnych przed sądem rejonowym, sądem okręgowym lub Sądzie Morskim i Gospodarczym oraz rozstrzyganie konfliktów w sprawach karnych (zob. poniżej).

Autor treści:
Dania

Mediacja w sprawach cywilnych

Rozdział 27 ustawy o wymiarze sprawiedliwości określa zasady mediacji sądowej w sprawach cywilnych, które toczą się przed sądem rejonowym, sądem okręgowym lub Sądem Morskim i Gospodarczym.

Na wniosek stron sąd może powołać mediatora sądowego, aby pomóc stronom samodzielnie osiągnąć możliwą do zaakceptowania przez obie strony ugodę w sporze między stronami (mediacja sądowa).

Celem tej procedury jest umożliwienie stronom, w sprawach toczących się przed sądami, o ile sobie tego życzą, poszukiwanie rozstrzygnięcia sporu w inny sposób niż za pośrednictwem tradycyjnego postępowania pojednawczego w sądzie, opartego na przepisach obowiązującego prawa lub poprzez wyrok sądu. Mediacja sądowa może dać okazję do osiągnięcia akceptowanej przez obie strony ugody w sporze; Postrzega się ją jako sposób bardziej satysfakcjonujący dla obu stron, gdyż ugoda mediacyjna może dać im większy wpływ na rozwój spraw i uwzględniać ich interesy, potrzeby i przyszłość.

Mediatorem może być sędzią lub urzędnikiem sądowym danego sądu, który został wyznaczony na mediatora, albo adwokat zatwierdzony przez sąd administracyjny, aby służyć jako mediator w danym okręgu objętym właściwością miejscową sądu okręgowego.

Mediator określa przebieg mediacji w porozumieniu ze stronami. Za zgodą stron mediator może odbywać z nimi indywidualne spotkania.

Każda strona ponosi własne koszty mediacji sądowej, o ile strony nie umówiły się inaczej.

Jeśli mediacja prowadzi do akceptowanej przez obie strony ugody, można sporządzić jej oficjalny protokół, po którym sprawa może zostać oddalona.

Zgodnie z § 478 ust.1 pkt 2 ustawy o wymiarze sprawiedliwości można nakazać egzekucję w oparciu o ugodę osiągniętą przed sądem lub innym organem władzy, w przypadku którego prawo dopuszcza wykonywania egzekucji decyzji sądu.

Zgodnie z § 478 ust.1 pkt 4 egzekucję można wykonać także na podstawie pisemnej pozasądowej ugody dotyczącej niezapłaconych długów, jeżeli ugoda wyraźnie przewiduje, że może stanowić podstawę egzekucji.

Ustawa o wymiarze sprawiedliwości znajduje się na stronie internetowej informacji prawnej.

Mediacja w sprawach karnych

Ustawa nr 467 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie rad rozstrzygających spory w związku z przestępstwami, która weszła w życia dnia 1 stycznia 2010 r., wprowadza stały ogólnokrajowy system rozstrzygania sporów w sprawach karnych.

Komisarz policji powołuje dla każdego rejonu radę ds. rozstrzygania sporów, która umożliwia pokrzywdzonemu i przestępcy spotkanie się po przestępstwie z neutralnym mediatorem.

Mediacja w ramach rady ds. rozstrzygania sporów może odbyć się tylko w przypadku zgody stron na udział. Natomiast dzieci i młodzież do lat 18 mogą w niej uczestniczyć jedynie pod warunkiem otrzymania zgody prawnego opiekuna. Mediacja w ramach rady ds. rozstrzygania sporów może odbyć się tylko w przypadku, jeżeli przestępca zasadniczo przyznał się do popełnienie przestępstwa.

Po przedyskutowaniu tego ze stronami mediator ustala postępowanie rady ds. rozstrzygania sporów. Podczas rozstrzygania konfliktu mediator będzie wspierał strony w omawianiu przestępstwa, a następnie może im pomóc sformułować porozumienia, które zamierzają zawrzeć.

Mediacja w ramach rady ds. rozstrzygania sporów nie zastępuje kary ani innego rodzaju prawnego skutku popełnienia przestępstwa.

Ustawa w sprawie rad rozstrzygających spory w związku z przestępstwami znajduje się na stronie internetowej informacji prawnej.

Z kim się kontaktować?

W sprawach cywilnych należy zwracać się do sądu prowadzącego daną sprawę. Adres i numer telefony i inne dane danego sądu można znaleźć na stronie internetowej Domstolsstyrelsen (administracja sądowa).

W sprawach karnych należy zwracać się do jednostki policji prowadzącej daną sprawę. Adres i numer telefony i inne dane danej jednostki policji można znaleźć na stronie internetowej duńska policja krajowa.

W jakich dziedzinach można stosować mediację/mediacja jest najczęściej wykorzystywana?

Zobacz wyżej.

Czy są jakieś określone zasady, według których należy postępować?

Zobacz wyżej.

Informacje i szkolenia

Zobacz wyżej.

Koszty mediacji

Zobacz wyżej.

Czy możliwe jest wykonanie zawartego porozumienia w kontekście mediacji?

Zobacz wyżej.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.