Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: węgierski
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Węgry

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów (alternatív vitarendezés),w ramach którego mediator (közvetítő) pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości na Węgrzech są dobrze świadomi korzyści płynących z mediacji.

Autor treści:
Węgry

Z kim należy się skontaktować?

Zgodnie z węgierską ustawą nr LV z 2002 r. o mediacji (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény), minister właściwy do spraw sprawiedliwości odpowiada za rejestrację mediatorów i osób prawnych zatrudniających mediatorów.

Rejestr mediatorów i osób prawnych zatrudniających mediatorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Administracji Publicznej i Sprawiedliwości.

Strona ta zawiera ogólne informacje na ten temat i umożliwia przeszukiwanie rejestru mediatorów według nazwiska, obszaru specjalizacji, umiejętności językowych oraz kraju, w którym mieści się biuro mediatora. Wyszukiwanie osób prawnych jest możliwe według nazwy, państwa siedziby oraz skróconej wersji nazwy.

Na tej samej stronie internetowej znajdują się również formularze rejestracyjne dla mediatorów oraz osób prawnych zatrudniających mediatorów.

Do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie mediacji należą między innymi:

  • Krajowe Stowarzyszenie Mediacji (Országos Mediációs Egyesület) oraz
  • Wydział Mediacji i Koordynacji Prawnej Izby Handlowej w Budapeszcie (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Ustawa nr LV z 2002 r. o mediacji dotyczy mediacji w sporach cywilnych, z wyłączeniem mediacji w postępowaniu o zniesławienie, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu w sprawie opieki i kurateli, postępowaniu w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej, postępowaniu egzekucyjnym, postępowaniu w sprawie ustalenia ojcostwa lub pochodzenia oraz skarg konstytucyjnych.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Korzystanie z mediacji jest dobrowolne, ale daje pewne korzyści, przewidziane ustawą o opłatach (az illetékekről szóló törvény) i kodeksem postępowania cywilnego (polgári perrendtartás).

Jeżeli strony uczestniczą w mediacji po pierwszym posiedzeniu sądu i zawarta ugoda zostanie zatwierdzona przez przewodniczącego składu sędziowskiego, zapłacie podlega jedynie połowa mających zastosowanie opłat. Nawet honorarium należne mediatorowi + VAT (HÉA) (jednak nie więcej niż 50 000 HUF) można odliczyć od tej już obniżonej kwoty. Jedynym ograniczeniem jest to, że ostateczna kwota opłaty sądowej nie może wynosić mniej niż 30% pierwotnej kwoty. Zniżka ta nie ma zastosowania, gdy w niektórych przypadkach mediacja nie jest prawnie dozwolona.

Jeśli strony skorzystają z mediacji jeszcze przed rozpoczęciem postępowania przed sądem cywilnym, wówczas kwota należnej opłaty sądowej ulegnie zmniejszeniu o honorarium mediatora +VAT, które nie może jak przekroczyć 50 000 HUF, pod warunkiem, że faktycznie zapłacona kwota opłaty sądowej jest równa co najmniej 50% kwoty początkowej. Zniżki tej nie stosuje się jeżeli w danej sprawie prawo nie dopuszcza możliwości skorzystania z mediacji lub też jeśli strony zdecydują się wnieść sprawę do sądu pomimo przeprowadzenia mediacji zakończonej ugodą (przy czym wyjątkiem jest wniosek o wykonanie ugody w przypadku odmowy dobrowolnego podporządkowania się jej postanowieniom przez którąkolwiek ze stron).

Nie istnieje krajowy kodeks postępowania mediatorów, ale większość organizacji mediatorów przestrzega przepisów europejskiego kodeksu postępowania dla mediatorów (közvetítők európai magatartási kódexe).

Istnieje szczególny kodeks postępowania w sprawach sporów z zakresu prawa pracy, który został opracowany przez służbę ds. postępowań porozumiewawczych i mediacji w sprawach pracowniczych (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

W niektórych sądach strony mogą nieodpłatnie korzystać z mediacji w ramach toczącego się postępowania. Szczegółowe zasady dotyczącego tego rozwiązania oraz wykaz stosujących go sądów znajdują się na stronie ogólnej poświęconej węgierskim sądom. (http://birosag.hu/allampolgaroknak/mediacio/birosagi-kozvetitoi-eljaras)

Informacje i szkolenia

Nie istnieje specjalna strona internetowa dotycząca mediacji dostępna w języku angielskim ani instytucja zajmująca się szkoleniem mediatorów na poziomie krajowym.

Strona internetowa poświęcona mediacji jest dostępna wyłącznie w języku węgierskim.

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja nie jest bezpłatna; wysokość zapłaty strony uzgadniają z mediatorem.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Na podstawie przepisów dyrektywy 2008/52/WE strony, które zawarły pisemną ugodę w drodze mediacji, powinny mieć możliwość złożenia wniosku o nadanie ich ugodzie klauzuli wykonalności. Państwa członkowskie informują Komisję, które sądy lub inne organy są właściwe do przyjmowania tego rodzaju wniosków.

Strony mogą domagać się nadania klauzuli wykonalności ugodzie, którą zawarły w drodze mediacji. Mogą one zwrócić się do sądu lub do notariusza o uwzględnienie ugody w rozstrzygnięciu dokonanym przez sąd lub włączenie jej treści do oficjalnego dokumentu, który następnie stanie się wykonalny.

Ciekawe strony

Strona internetowa rejestru mediatorów węgierskich (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.