Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Z kim należy się skontaktować?

Nie istnieje centralny organ państwa odpowiedzialny za świadczenie usług mediacji.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediacja jest najbardziej rozpowszechniona w sprawach o uszkodzenie ciała, w sprawach rodzinnych i gospodarczych oraz w sprawach dotyczących skarg o stosowanie niezgodnej z prawem dyskryminacji podlegających prawodawstwu dotyczącemu równości.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Uszkodzenia ciała

Ogólnie rzecz biorąc, mediacja jest dobrowolna. Przepisy dotyczące mediacji zostały określone w Civil Liability and Courts Act (ustawie o odpowiedzialności cywilnej i sądach) z 2004 r. (art. 15 i 16). W art. 15 zdefiniowano pojęcie spotkania mediacyjnego. Sąd może nakazać stronom postępowania w sprawie o uszkodzenie ciała odbycie spotkania w celu omówienia i podjęcia próby zakończenia sprawy. Jeżeli strona nie zastosuje się do takiego nakazu, sąd może nałożyć na stronę obowiązek uiszczenia wynikłych kosztów.

W takim przypadku mediatorem może być, w określonych okolicznościach, osoba wyznaczona przez jeden z organów określonych do celów wspomnianego artykułu w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości, Równości i Reformy Prawa (Minister for Justice, Equality and law Reform).

Dodatkowe informacje znajdują się w Civil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) Order 2005 (zarządzeniu z 2005 r. do ustawy o odpowiedzialności cywilnej i sądach z 2004 r. (organy określone w art. 15)) i w Civil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) (no. 2) order 2005 (zarządzeniu z 2005 r. (nr 2) do ustawy o odpowiedzialności cywilnej i sądach z 2004 r. (organy określone w art. 15)).

Prawo rodzinne

W obszarze prawa rodzinnego wiele ustaw wymaga od reprezentantów prawnych stron spraw o separację/rozwód omówienia (odpowiednio) z powodem lub pozwanym możliwości skorzystania z mediacji. Ma to na celu pomoc w doprowadzeniu do separacji lub rozwodu za porozumieniem stron. Reprezentanci prawni są również zobowiązani podać zainteresowanym stronom imiona i nazwiska oraz adresy osób wykwalifikowanych w dziedzinie świadczenia usług mediacji dla rozstających się małżonków – i zaświadczyć przed sądem, że spełnili ten wymóg. Jeżeli nie przedłożono takiego zaświadczenia, sąd może odroczyć postępowanie na czas, jaki uzna za stosowny do przeprowadzenia przez reprezentanta prawnego odpowiednich rozmów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Family Support Agency (Agencji Pomocy Rodzinie) i Family Mediation Service (usług mediacji rodzinnej).

Sprawy gospodarcze

Podczas rozpoznawania sprawy z commercial list (listy spraw gospodarczych) (zgodnie z rozdziałem (order) 63A Rules of the Superior Courts (Commercial Proceedings)) (regulaminu sądów apelacyjnych (postępowanie w sprawach gospodarczych) z 2004 r.), na wniosek jednej ze stron lub z własnej inicjatywy sędzia może postanowić o „odroczeniu postępowania lub rozstrzygnięcia danej kwestii objętej postępowaniem na okres, który sędzia uzna za stosowny, jednak nieprzekraczający 28 dni, w celu zapewnienia stronom czasu na rozważenie, czy to postępowanie lub kwestia powinny zostać skierowane do rozstrzygnięcia w drodze mediacji, postępowania pojednawczego lub arbitrażu, a gdy strony podejmą taką decyzję w odniesieniu do danego postępowania lub kwestii, o wydłużeniu czasu niezbędnego na dostosowanie się każdej ze stron do przepisów niniejszego regulaminu lub innych postanowień sądu”.

Equality Tribunal (Trybunał ds. Równości)

Więcej informacji na temat Equality Tribunal znajduje się na stronie internetowej Citizens Infomation (informacja dla obywateli) i na stronie internetowej Equality Tribunal.

Informacje i szkolenia

Ogólnie szkolenie mediatorów nie należy do zadań państwa. Jednakże w zakres zadań Family Support Agency (Agencji ds. Wspierania Rodzin) wchodzi prowadzenie szkoleń w dziedzinie mediacji rodzinnej. Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w takim szkoleniu, kandydaci muszą ukończyć ogólne sześćdziesięciogodzinne szkolenie w zakresie mediacji i przejść rygorystyczną procedurę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Family Support Agency.

Jakie są koszty mediacji?

Ogólnie mediacja nie jest bezpłatna; zapłata podlega uzgodnieniu pomiędzy prywatnym mediatorem i stronami.

Family Mediation Service i Equality Tribunal mogą jednakże świadczyć usługi bezpłatnie.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Ugodę osiągniętą w drodze mediacji można egzekwować jako rodzaj umowy.

Ostatnia aktualizacja: 20/01/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.