Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Włochy

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i praktykujący prawnicy we Włoszech są zdania, że mediacja to bardzo skuteczne narzędzie.

Autor treści:
Włochy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

1. Z kim należy się skontaktować?

System mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, mający na celu rozstrzyganie sporów dotyczących uprawnień, którymi strony mogą dowolnie rozporządzać, został wprowadzony we Włoszech dekretem (decreto legislativo) nr 28/2010.

Do świadczenia usług mediacji upoważnione są organizacje zajmujące się mediacją, które mogą mieć charakter publiczny lub prywatny, wpisane do rejestru organizacji zajmujących się mediacją (registro degli organismi di mediazione) prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rejestr akredytowanych organizacji zajmujących się mediacją został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.giustizia.it/giustizia).

Rejestr ten ma umożliwić osobom zainteresowanym nawiązanie kontaktu z wybraną organizacją zajmującą się mediacją i skorzystanie z usług mediatorów, którzy są jej członkami. Bardziej szczegółowe informacje możne uzyskać kontaktując się bezpośrednio z konkretną organizacją.

2. W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Organizacje zajmujące się mediacją świadczą pomoc w zawarciu ugody pozasądowej w każdym sporze, który dotyczy uprawnień, którymi strony mogą swobodnie rozporządzać (diritti disponibili). Mediacja ma charakter dobrowolny, chociaż rozwiązanie to może zostać zasugerowane przez sędziego. Obowiązek skorzystania z mediacji może wynikać także z umowy zawartej przez strony.

3. Czy istnieją szczególne zasady, do których należy się zastosować?

Zasady regulujące mediację w sprawach cywilnych i handlowych wynikają obecnie ze wspomnianego powyżej dekretu nr 28/2010 oraz dekretu ministerialnego (decreto ministeriale) nr 180/2010.

4. Kształcenie

Aby zostać mediatorem należy spełnić warunki określone w art. 4 ust. 3 lit. b) dekretu ministerialnego nr 180/2010. Kandydat na mediatora musi w szczególności posiadać stopień naukowy lub dyplom odpowiadający co najmniej dyplomowi uniwersyteckiemu uzyskiwanemu po trzech latach nauki, lub też być członkiem stowarzyszenia lub organizacji branżowej oraz ukończyć co najmniej dwa roczne kursy podyplomowe organizowane przez ośrodki szkoleniowe akredytowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przy czym w trakcie trwania takiego szkolenia jest zobowiązany uczestniczyć w przynajmniej dwudziestu mediacjach w charakterze stażysty.

Ośrodki szkoleniowe, które wydają świadectwa ukończenia niezbędnych szkoleń to podmioty publiczne lub prywatne, które uzyskały akredytację Ministerstwa Sprawiedliwości pod warunkiem spełnienia wyznaczonych standardów.

5. Jakie są koszty mediacji?

Kryteria dotyczące ustalenia wysokości opłaty za mediację (indennità di mediazione), która obejmuje opłatę za wszczęcie postępowania oraz opłatę za konkretne czynności podejmowane w ramach mediacji, określa art. 16 dekret ministerialny nr 180/2010.

Konkretne kwoty zostały wskazane w tabeli A stanowiącej załącznik do tego dekretu. Kwoty te zależą od wartości przedmiotu sporu.

6. Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Art 12 dekretu nr 28/2010 stanowi, że tekst zawartej ugody, o ile nie jest ona sprzeczna z porządkiem publicznym oraz nadrzędnymi zasadami prawa, podlega zatwierdzeniu, na wniosek którejkolwiek ze stron, przez prezesa sądu niższej instancji (tribunale), właściwego dla rejonu, w którym mieści się siedziba organizacji prowadzącej mediację. W przypadku sporu transgranicznego, o którym mowa w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE, tekst zawartej ugody zatwierdza prezes sądu niższej instancji, w którego rejonie ugoda ma zostać wykonana.

Zatwierdzona ugoda stanowi tytuł egzekucyjny w przypadku egzekucji z majątku dłużnika (espropriazione forzata), egzekucji dotyczącej realizacji konkretnego świadczenia (esecuzione in forma specifica) lub podstawę do dokonania wpisu hipoteki sądowej (ipoteca giudiziale).

7. Czy dostęp do rejestru mediatorów jest bezpłatny?

Obecnie nie istnieje państwowy rejestr mediatorów, ale Ministerstwo Sprawiedliwości regularnie publikuje listę organizacji zajmujących się mediacją, w których zrzeszeni są indywidualni mediatorzy. Każdy zainteresowany mediacją może sprawdzić, którzy mediatorzy są członkami organizacji zajmującej się mediacją, zwracając się z odpowiednim zapytaniem do właściwego biura w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiedzialnego za nadzór nad działalnością organizacji zajmujących się mediacją. Z biurem tym można się skontaktować za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.