Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Łotwa

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy działający w wymiarze sprawiedliwości na Łotwie są świadomi korzyści płynących z mediacji.

Autor treści:
Łotwa

Z kim należy się skontaktować?

Na Łotwie korzystanie z mediacji w ramach rozstrzygania sporów cywilnych dopiero się rozwija. Nie istnieje centralny organ rządowy odpowiedzialny za regulowanie zawodu mediatora.

Rada Mediacyjna

Rada Mediacyjna (Mediācijas padome) to stowarzyszenie utworzone 25 lipca 2011 r. Zrzesza ono szereg łotewskich stowarzyszeń prowadzących działalność w obszarze mediacji. Jego celem jest opracowanie wspólnych standardów szkolenia mediatorów, wprowadzenie certyfikacji dla programów szkoleniowych, opracowanie i przyjęcie kodeksu postępowania dla certyfikowanych mediatorów, jak również reprezentowanie certyfikowanych mediatorów oraz przedstawianie ich poglądów władzom krajowym, organom lokalnym, innym organom oraz urzędnikom, a także opiniowanie kwestii związanych z ustawodawstwem oraz praktyką prawną dotyczącą mediacji.

Rada Mediacyjna została powołana przez następujące stowarzyszenia:

 • Mediacja i ADR (Mediācija un ADR);
 • Zintegrowana Mediacja na Łotwie (Integrētā mediācija Latvijā);
 • Integracja dla Społeczeństwa (Centrum Wsparcia dla Ofiar) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs));
 • Stowarzyszenie Mediatorów Handlowych (Komercmediatoru asociācija).

Mediacja i ADR

Stowarzyszenie Mediacja i ADR (Mediācija un ADR) zostało utworzone 7 kwietnia 2005 r. Do jego zadań należy:

 • promowanie stopniowego wprowadzania i stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacji, koncyliacji, bezstronnej analizy faktów, ekspertyz, arbitrażu itp.) na Łotwie;
 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji politycznych, np. w ramach grup roboczych ustanowionych przez organy publiczne;
 • promowanie podnoszenia standardów kwalifikacji zawodowych wśród członków oraz świadczenia usług mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów na najwyższym poziomie;
 • umożliwianie kontaktów między osobami zawodowo zajmującymi się świadczeniem usług w zakresie alternatywnego rozwiązywania sporów w imię realizacji wspólnych celów;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

Stowarzyszenie doradza stronom uczestniczącym w sporze i ich przedstawicielom w zakresie wyboru specjalisty, jak również prowadzi wykłady i seminaria na temat mediacji oraz metod alternatywnego rozwiązywania sporów. Wielu jego członków to praktykujący mediatorzy specjalizujący się w sprawach cywilnych i karnych. Członkowie stowarzyszenia nabywają umiejętności w zakresie negocjacji i mediacji na Łotwie i za granicą poprzez uczestnictwo w kursach z udziałem doświadczonych mediatorów i osób zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów ze Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Niemiec i z innych krajów.

Zintegrowana Mediacja na Łotwie

Stowarzyszenie Zintegrowana Mediacja na Łotwie (Integrētā mediācija Latvijā — IMLV) powstało 10 sierpnia 2007 r. Wizją przyświecającą temu stowarzyszeniu jest stworzenie społeczeństwa, w którym z powodzeniem udaje się rozstrzygać spory, interesy wszystkich stron są jednakowo reprezentowane, zaś proces rozstrzygania sporu uwzględnia aspekt humanitarny, jest sprawiedliwy i oparty na współpracy. IMLV ustanowiono w ścisłej współpracy z niemiecką organizacją pod nazwą Integrierte Mediation. Planowana jest współpraca w dziedzinie kształcenia, szkoleń dodatkowych, nadzoru, wprowadzania usług mediacji i przyjmowania dobrych praktyk.

Celem IMLV jest promowanie rozwoju mediacji na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez włączenie mediacji w proces rozstrzygania sporów w instytucjach i organizacjach, a także uwzględnienie jej w działalności profesjonalistów i ogółu społeczeństwa.

Aby osiągnąć ten cel stowarzyszenie IMLV podjęło się realizacji następujących zadań:

 • promowanie i rozwijanie idei zintegrowanej mediacji na Łotwie jako nowoczesnego i charakteryzującego się wysoką jakością sposobu rozstrzygania sporów;
 • promowanie współpracy między profesjonalistami, organizacjami i instytucjami;
 • definiowanie koncepcji zintegrowanej mediacji i korzyści z niej płynących, a także ich promowanie;
 • informowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie koncepcji zintegrowanej mediacji oraz związanych z nią możliwości;
 • upowszechnianie informacji dotyczących przykładów udanych rozstrzygnięć uzyskanych za pomocą zintegrowanej mediacji;
 • organizowanie szkoleń w dziedzinie mediacji i zwiększenie jej potencjału na potrzeby wykorzystania tej metody w różnych dziedzinach;
 • prowadzenie analiz i sondaży.

IMLV skupia przedstawicieli różnych zawodów – w tym mediatorów praktyków – umożliwiając im zastosowanie umiejętności w dziedzinie mediacji w pracy oraz kształtując w świadomości społecznej przekonanie, że mediacja daje rzeczywistą możliwość rozwiązania sporu.

Integracja dla Społeczeństwa (Ośrodek Wsparcia dla Ofiar)

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar utworzony przez stowarzyszenie Integracja dla Społeczeństwa rozpoczął działalność w 2003 r. Jego głównym celem jest udzielanie pomocy ofiarom przestępstw. Od 2004 r. ośrodek zatrudnia 20 mediatorów posiadających fachową wiedzę w zakresie postępowania mediacyjnego i potrafiących ją wykorzystać w rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Korzystanie z mediacji dopuszcza się wielu dziedzinach. Wydaje się, że mediacja jest najbardziej rozpowszechniona w sporach cywilnych na gruncie prawa rodzinnego i handlowego.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Korzystanie z mediacji jest całkowicie dobrowolne.

Przeprowadzenie mediacji nie stanowi warunku niezbędnego do wszczęcia lub prowadzenia niektórych rodzajów postępowań sądowych.

Mediacja na Łotwie nie jest uregulowana żadnymi zewnętrznymi przepisami.

Informacje i szkolenia

Strona internetowa poświęcona mediacji: http://www.mediacija.lv.

Stowarzyszenia Mediacja i ADR oraz Integracja dla Społeczeństwa współpracują z trenerami, którzy oferują podstawowy kurs mediacji przeznaczony dla przyszłych mediatorów oraz kurs poświęcony podstawowym umiejętnościom w zakresie rozwiązywania konfliktów do wykorzystania w sytuacjach o charakterze zawodowym i osobistym.

Jakie są koszty mediacji?

Rozstrzyganie sporów cywilnych w drodze mediacji nie jest bezpłatne. Koszty mediacji zależą od szeregu czynników: kwalifikacji i doświadczenia mediatora, stopnia złożoności sporu, liczby wymaganych spotkań mediacyjnych oraz innych okoliczności.

Jednak w sprawach dotyczących interesów i praw dzieci, Rada Spraw Zagranicznych i Koncyliacji przy Sądzie Rodzinnym w Rydze (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) świadczy bezpłatne usługi dla mieszkańców miasta Rygi. Spory dotyczą głownie alimentów, ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, prawa do kontaktów z dzieckiem, opieki nad dzieckiem i wychowania.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Dyrektywa 2008/52/WE przewiduje, że strony sporu mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie informują Komisję o tym, które sądy lub inne organy są właściwe do rozpatrywania takich wniosków.

Łotwa nie przekazała jeszcze tych informacji.

Powiązane strony

Mediācija.lv

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.