Mediacja w państwach UE

Litwa

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy działający w wymiarze sprawiedliwości na Litwie są świadomi korzyści płynących z mediacji.

Autor treści:
Litwa

Z kim należy się skontaktować?

Nie istnieje organ centralny ani rządowy zajmujący się kwestiami mediacji (tarpininkavimas) i Litwa nie planuje ich utworzenia.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

W celu polubownego rozwiązania sporu (taikinamasis tarpininkavimas) można skorzystać z mediacji w sporach cywilnych (tj. w sporach rozpoznawanych w ramach postępowania cywilnego przez sąd o właściwości ogólnej).

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Mediacja regulowana jest ustawą o polubownej mediacji w sporach cywilnych (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). W ramach wyznaczonych przez tę ustawę korzystanie z mediacji jest całkowicie dobrowolne. Nie istnieją szczególne uregulowania, takie jak kodeks postępowania dla mediatorów.

Informacje i szkolenia

Nie wprowadzono jak dotąd żadnego krajowego programu szkoleń. Szkolenia prowadzą jednak ośrodek szkoleniowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Teisingumo ministerija) oraz instytucje prywatne. Działalność instytucji prywatnych nie jest regulowana.

Jakie są koszty mediacji?

Zgodnie z ustawą o polubownej mediacji w sporach cywilnych, świadczenie polubownej mediacji może być odpłatne lub bezpłatne. Kiedy mediacja prowadzona jest odpłatnie, postępowanie może się rozpocząć jedynie wtedy, gdy mediator uzgodni kwotę, która ma być wypłacona, jak również sposób płatności z obiema stronami sporu, w formie pisemnej.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Dyrektywa 2008/52/WE stwarza stronom sporu możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie powiadomią o tym sądy i inne organy właściwe do składania takich wniosków.

Zgodnie ustawą o polubownej mediacji w sporach cywilnych strony sporu wybierają sąd właściwy. Może to być sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub dla siedziby jednej ze stron sporu.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.