Mediacja w państwach UE

Malta

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Mediacja jest alternatywną metodą rozstrzygania sporów (ADR), w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i przedstawiciele zawodów prawniczych na Malcie są świadomi korzyści płynących z mediacji.

Autor treści:
Malta

Z kim należy się skontaktować?

Organem rządowym odpowiedzialnym za mediację na Malcie jest Maltański Ośrodek Mediacji ustanowiony na mocy przepisów rozdziału 474 ustawy o mediacji z 2004 r. Ośrodek Mediacji stanowi forum, do którego strony sporu mogą się zwrócić lub zostać skierowane w celu rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem mediatora.

Z Maltańskim Ośrodkiem Mediacji można skontaktować się za pośrednictwem Sekretarza Ośrodka pod adresem 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Można również zadzwonić na numer +356 23279220 lub wysłać wiadomość e-mail na adres info@mediation.mt.

Ośrodek przekazuje zainteresowanym stronom listę mediatorów odpowiednio akredytowanych przez Ośrodek i prosi je o wybranie z tej listy mediatora, którego akceptują wszystkie strony. Jeżeli strony nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie wyboru mediatora, Ośrodek wyznacza kolejną osobę z listy zatwierdzonych mediatorów.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediacja jest dopuszczalna w sporach w sprawach cywilnych, rodzinnych, społecznych, gospodarczych i przemysłowych. Należy podkreślić, że mediacja rodzinna dotyczy niektórych sporów rodzinnych, takich jak spory spadkowe lub spory związane z prowadzeniem przedsiębiorstw rodzinnych. Mediacja taka nie obejmuje separacji ani rozwodu podlegających właściwości Wydziału Rodzinnego Sądu Cywilnego i regulowanych przepisami szczególnymi.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Strony każdego postępowania mogą jednak zwrócić się wspólnie do sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania na czas, w którym podejmą próbę rozwiązania przedmiotowego sporu drogą mediacji. Sąd może również z urzędu zawiesić postępowanie na czas postępowania mediacyjnego i nakazać stronom podjęcie próby rozwiązania przedmiotowego sporu drogą mediacji. Należy jednak podkreślić, że mediacja jest obowiązkowa w sprawach rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących separacji, kontaktów z dziećmi, sprawowania opieki i pieczy nad dzieckiem oraz alimentów na rzecz dzieci lub małżonka.

Maltański Ośrodek Mediacji ma kodeks postępowania, którego mediatorzy mają obowiązek przestrzegać, prowadząc postępowanie mediacyjne.

W kodeksie przewidziano wewnętrzne środki kontroli służące zapewnieniu jego przestrzegania. Stanowi on na przykład, że Rada Zarządzająca Ośrodka jest uprawniona do zastosowania środków dyscyplinarnych wobec mediatora, którego postępowanie jest niezgodne z zasadami postępowania przewidzianymi w kodeksie lub który wykazuje niedociągnięcia w tym względzie. Mediator, w przypadku którego stwierdzono, że naruszył przepisy kodeksu lub zachował się niestosownie, zostaje skreślony z listy mediatorów na okres, jaki Rada uzna za odpowiedni.

Informacje i szkolenia

Zgodnie z kodeksem postępowania dla mediatorów mediatorzy powinni aktywnie śledzić pojawiające się co pewien czas możliwości kształcenia i szkolenia pozwalające na doskonalenie umiejętności mediacyjnych, a także wykorzystywać takie możliwości. Maltański Ośrodek Mediacji organizuje od czasu do czasu kursy szkoleniowe dla mediatorów. Pierwszy z takich kursów, poświęcony umiejętnościom mediacyjnym, zorganizowano w lipcu 2008 r. Kolejny kurs w zakresie umiejętności mediacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych, społecznych i prawnych aspektów separacji odbył się w dniach 16–18 kwietnia 2009 r.

Jakie są koszty mediacji?

Taryfę opłat regulują rozporządzenia 2 i 4 do obwieszczenia nr 309 z 2008 r. zmienionego obwieszczeniem nr 365 z 2020 r. (zob. przepisy uzupełniające 474.01).

W przypadku mediacji w sprawie toczącej się przed sądem rodzinnym strony mogą, za obopólną zgodą, wybrać dowolnego mediatora z listy osób powołanych do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości (w takim przypadku strony same ponoszą koszty mediacji) albo mediatora wyznacza sąd na zasadach rotacyjnych z listy osób wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji mediatorów sądowych [wynagrodzenie mediatora wypłaca wówczas Sekretarz ds. Sądów Cywilnych (Registrar of Civil Courts and Tribunals)].

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Zgodnie z dyrektywą 2008/52/WE należy zapewnić możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Ustawę o mediacji z 2004 r. zmieniono ustawą IX z 2010 r. – głównie w celu transpozycji przepisów dyrektywy regulującej rozwiązywanie sporów transgranicznych – rozszerzając zakres jej stosowania również na sprawy krajowe.

Powiązane strony

Maltański Ośrodek Mediacji

Maltańska ustawa o mediacji z 2004 r.

Dyrektywa 2008/52/WE

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.