Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Niderlandy

Mediacja polega na tym, że strony razem rozstrzygają spór pod kierunkiem niezależnego mediatora. Ten sposób pozasądowego rozstrzygania sporów niesie za sobą szereg korzyści. W wielu przypadkach mediacja jest konieczna tylko przez krótki czas i pozwala uniknąć długich i kosztownych postępowań sądowych. Mediacja pomaga również utrzymać stosunki między stronami, ponieważ wspólnie pracują one nad znalezieniem rozwiązania.

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Z kim należy się skontaktować?

W Niderlandach funkcjonują różne rejestry mediatorów. Niderlandzka Federacja Mediatorów (Mediatorsfederatie Nederland) prowadzi rejestr mediatorów (wcześniej znany jako rejestr NMI). Niderlandzka Federacja Mediatorów reprezentuje największe stowarzyszenia mediatorów w Niderlandach. W prowadzonym przez federację rejestrze figurują wyłącznie mediatorzy spełniający starannie dobrane standardy jakości. Rząd niderlandzki stosuje standardy Niderlandzkiej Federacji Mediatorów jako podstawę do tworzenia rejestru mediatorów, którzy pracują w ramach systemu pomocy prawnej [rejestr Rady Pomocy Prawnej (Raad voor Rechtsbijstand)]. Funkcjonuje również Międzynarodowy Rejestr ADR (ADR International Register).

Adres Niderlandzkiej Federacji Mediatorów:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Adres pocztowy:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Numer telefonu: 010 - 201 23 44
Adres e-mail: info@mediatorsfederatienl.nl

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediacja jest zawsze możliwa, lecz najczęściej stosuje się ją w sprawach z zakresu prawa cywilnego i publicznego. Od wielu lat możliwa jest również mediacja w sprawach karnych.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Korzystanie z mediacji jest całkowicie dobrowolne. W przepisach prawa nie nałożono na strony uczestniczące w mediacji obowiązku podpisania umowy o mediację, która jest umową zawierającą klauzule dotyczące takich kwestii jak poufność i reprezentowanie stron. Zgodnie jednak z regulaminem mediacji Niderlandzkiej Federacji Mediatorów z 2017 r. (Mediationreglement 2017) do podpisania umowy o mediację zobowiązane są strony korzystające z usług mediatora należącego do Niderlandzkiej Federacji Mediatorów.

Mediatorzy należący do Niderlandzkiej Federacji Mediatorów są zobowiązani do przestrzegania kodeksu etyki federacji oraz przyjętego przez nią regulaminu mediacji. Skargę na pracę mediatora można złożyć w Fundacji na rzecz Jakości Mediatorów (Stichting Kwaliteit Mediators).

Informacje i szkolenia

Aby mediator mógł zostać wpisany do rejestru mediatorów, musi ukończyć uznane podstawowe szkolenie w zakresie mediacji, złożyć egzamin teoretyczny, pozytywnie przejść ocenę oraz przedstawić zaświadczenie o niekaralności (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG).

Musi również aktualizować swoją wiedzę, spełniając co trzy lata określone wymagania. W szczególności w każdym trzyletnim okresie mediator ma obowiązek poprowadzenia co najmniej dziewięciu mediacji w łącznym wymiarze co najmniej 36 godzin posiedzeń mediacyjnych oraz co roku – zakończenia co najmniej dwóch mediacji w łącznymi wymiarze co najmniej 8 godzin posiedzeń mediacyjnych. Spośród dziewięciu mediacji, które mediatorzy muszą poprowadzić w każdym trzyletnim okresie, co najmniej trzy mediacje muszą zakończyć się zawarciem pisemnej ugody, a nie więcej niż trzy mogą być prowadzone w ramach współmediacji. Ponadto mediatorzy mają obowiązek uzyskania w każdym trzyletnim okresie 48 punktów za kształcenie ustawiczne. Niektóre z tych punktów należy uzyskać poprzez udział w branżowych panelach dyskusyjnych. Mediatorzy muszą również co trzy lata uczestniczyć we wzajemnej ocenie. Jest to narzędzie kontroli jakości, w ramach którego inny niezależny i bezstronny mediator ocenia, czy usługi świadczone przez danego mediatora odpowiadają przeciętnym standardom, których można wymagać od specjalisty. Innymi słowy, mediatorzy figurujący w niderlandzkim rejestrze mediatorów podlegają rygorystycznym wymogom jakościowym.

Jakie są koszty mediacji?

Poszczególni mediatorzy mogą stosować różne stawki godzinowe. Na wysokość stawki wpływają takie czynniki jak doświadczenie mediatora, jego wykształcenie zawodowe i dziedzina specjalizacji. Warto zatem dowiedzieć się przed rozpoczęciem mediacji, jaka jest stawka godzinowa danego mediatora i z jakimi dodatkowymi kosztami należy się liczyć. Mediatorzy zawsze muszą określić swoje wynagrodzenie, którego wysokość zależy również od czasu trwania mediacji oraz liczby konsultacji z mediatorem. Średnie wynagrodzenie mediatora wynosi 150 euro za godzinę (bez podatku VAT).

Osoby, których nie stać na skorzystanie z usług mediatora, mogą – po spełnieniu określonych kryteriów – skorzystać z pomocy prawnej. Osoba uprawniona do pomocy prawnej pokryje wyłącznie część kosztów mediacji określoną na podstawie uzyskiwanych dochodów.

Dodatkowe informacje na temat kosztów mediacji można znaleźć tutaj.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Zgodnie z przepisami prawa strony sporu mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji.

Powiązane strony

Niderlandzka Federacja Mediatorów

Koszty mediacji

Regulamin mediacji Niderlandzkiej Federacji Mediatorów z 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 14/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.