Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Niderlandy

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy zatrudnieni w organach wymiaru sprawiedliwości w Niderlandach są świadomi korzyści płynących z mediacji.

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Z kim należy się skontaktować?

Niderlandzki Instytut Mediacji (Nederlands Mediation Instituut – NMI) jest niezależnym podmiotem, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat mediacji w Niderlandach i poprawianie standardu dostępnych usług. W instytucie tym opracowano różne modele i reguły służące osiągnięciu tych celów.

Instytut zarządza również krajowym rejestrem mediatorów, do którego wpisani są jedynie wykwalifikowani mediatorzy. Mediatorzy wpisani do rejestru mają ukończone podstawowe szkolenie na temat mediacji uznawane przez Niderlandzki Instytut Mediacji, zdany egzamin teoretyczny, a także sporządzono ocenę ich kompetencji. Od mediatorów zarejestrowanych przez Niderlandzki Instytut Mediacji wymaga się pogłębiania ich wiedzy oraz doskonalenia umiejętności, co jest weryfikowane przez instytut. Z rejestrem można się zapoznać na stronie: rejestr mediatorów NMI.

Strona ta zawiera także niezależne informacje na temat mediacji i mediatorów w Niderlandach. Wyszukiwanie na stronie można przeprowadzać według własnych preferencji przy użyciu kryteriów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Na przykład można wyszukać mediatora dysponującego konkretną wiedzą fachową w określonej dziedzinie.

Westblaak 150, 3012 KM, Rotterdam. Adres pocztowy NMI to:PO Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Tel.: 010 - 201 23 44, faks: 010 - 201 23 45, e-mail : info@nmi-mediation.nl

Mediatorzy mogą się rejestrować w NMI, co zobowiązuje ich do przestrzegania kodeksu etycznego mediatorów. Rejestracja jest dobrowolna (jak również przestrzeganie kodeksu postępowania), ale mediatorzy, którzy chcieliby pracować w ramach niderlandzkiego systemu pomocy prawnej lub by sądy zwracały się do nich, muszą być zarejestrowani w Niderlandzkim Instytucie Mediacji, jak również uzyskać akredytację i poddać się ocenie.

W Niderlandach wprowadzono również inicjatywę w zakresie mediacji równoległej do postępowania sądowego, zwanej Mediation naast rechtspraak. Oznacza to, że sąd okręgowy (rechtbank) lub sąd apelacyjny (gerechtshof) rozpoznający sprawę zwróci uwagę stron na możliwość poddania się mediacji. Może tak uczynić pisemnie, w którym to przypadku obie strony otrzymają pismo z ulotką informacyjną, test samooceny dotyczący mediacji i formularz odpowiedzi. Alternatywnie sędzia może wskazać na posiedzeniu, że sprawa nadaje się do mediacji i zaproponować stronom skorzystanie z tej możliwości.

Istnieje również możliwość zwrócenia się we własnym zakresie do urzędnika ds. mediacji, który jest zatrudniony w każdym sądzie okręgowym i apelacyjnym. Odpowie on na pytania, przedstawi propozycję poddania się mediacji stronie przeciwnej, pomoże stronom znaleźć odpowiedniego mediatora i zorganizować pierwsze spotkanie.

Więcej informacji na temat mediacji mogą udzielić następujące podmioty:

  • Punkt Pomocy Prawnej (Het Juridisch Loket) P.O. Box 487, 3500 AL Utrecht. Tel: 0900-8020 (0,10 za minutę).
  • Rada Pomocy Prawnej (Raad voor Rechtsbijstand) w Utrechcie: Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht, P.O. Box 24080, 3502 MB Utrecht. Tel: 088-7871012 (Departament Rejestracji).

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediacja jest zawsze możliwa, lecz najczęściej stosuje się ją w sprawach z zakresu prawa cywilnego i publicznego.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Korzystanie z mediacji jest całkowicie dobrowolne. Istnieje kodeks etyczny mediatorów.

Informacje i szkolenia

Niderlandzki Instytut Mediacji zapewnia informacje na temat mediacji i dokonuje rejestracji mediatorów.

Instytut zapewnia niezależną gwarancję jakości mediacji i pracy mediatorów w całym kraju i prowadzi ogólnie dostępny rejestr mediatorów.

Mediatorzy zarejestrowani przez instytut są przeszkoleni i posiadają kwalifikacje do prowadzenia działalności mediatora zgodnie z zasadami mediacji NMI. Zobowiązują się oni do stosowania systemu zapewnienia jakości NMI.

Mediatorzy, którzy chcieliby zostać wpisani do rejestru Niderlandzkiego Instytutu Mediacji muszą spełnić dwa podstawowe wymogi:

  • ukończyć szkolenie na temat mediacji w instytucie akredytowanym przez NMI;
  • uzyskać pozytywną ocenę odpowiednich kwalifikacji.

NMI akredytował kilka instytutów prowadzących szkolenia w dziedzinie mediacji. Przewidziano różne programy szkoleń: od sześciodniowych kursów podstawowych po kursy trwające dwadzieścia dni lub dłużej. Ukończenie kursu jest jednym z dwóch podstawowych warunków uzyskania wpisu do rejestru mediatorów NMI.

Drugim podstawowym wymogiem jest zdanie testu oceniającego odpowiednią wiedzę. Rząd niderlandzki prowadzi statystyki dotyczące mediacji (streszczenie dostępne również w języku angielskim).

Jakie są koszty mediacji?

W rozstrzyganiu sporów cywilnych usługi mediacyjne nie są świadczone bezpłatnie.

Koszty zależą od rodzaju sprawy. Niektóre postępowania są zawiłe i czasochłonne, a zatem bardziej kosztowne. W niektórych przypadkach stronom doradza się skorzystanie w trakcie mediacji z pomocy wyspecjalizowanego prawnika. Znane są przypadki, w których po skierowaniu sprawy do mediatora strony same doprowadziły do rozstrzygnięcia sporu, co wskazuje, że mediacja może zapobiegać eskalacji konfliktu.

Jeżeli strony dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, zobowiązane są do samodzielnego pokrycia kosztów mediacji. Próg dochodów kwalifikujący do skorzystania z usług opłacanego przez państwo prawnika lub mediatora wynosi:

  • w przypadku par małżeńskich, zarejestrowanych związków partnerskich lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe: 35 200 EUR na rok
  • w przypadku osób samotnych: 24 900 EUR na rok.

Oprócz powyższych ograniczeń finansowych, pomoc prawna nie jest dostępna dla stron posiadających majątek, który przekracza określoną wartość wymagającą zgłoszenia w organach podatkowych. Do składników takiego majątku należą: drugie miejsce zamieszkania, inne nieruchomości, oszczędności, oszczędności gotówkowe, aktywa itp. Dokładna wartość w przypadku par małżeńskich, zarejestrowanych związków partnerskich i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe określana jest na podstawie informacji przekazywanych przez krajowe organy podatkowe.

Jeżeli wysokość środków znajdujących się w posiadaniu stron nie przekracza obowiązujących progów, państwo współfinansuje koszty prawnika lub mediatora. Państwo nie pokrywa jednak pełnej kwoty. Każda strona musi wnieść własny wkład finansowy. Wynosi on od 51 EUR za 0–4 godzin i 102 EUR za ponad pięć godzin (za mediację, a nie od każdej strony). Wkład finansowy na pokrycie kosztów usług prawnika jest wyższy. Liczby te zostały podane jedynie w celach informacyjnych i nie są prawnie wiążące. Dokładne kwoty można znaleźć na stronie Rady Pomocy Prawnej.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Dyrektywa 2008/52/WE stwarza stronom sporu możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie poinformują, które sądy lub inne organy są organami właściwymi do rozpatrywania takich wniosków. Informacji na temat bieżącego stanu wdrażania dyrektywy udziela Rada Pomocy Prawnej.

Ciekawe strony

Niderlandzki Instytut Mediacji

Ostatnia aktualizacja: 11/04/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.