Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Irlandia Północna

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości w Irlandii Północnej są świadomi korzyści płynących z mediacji. W Irlandii Północnej nie ma żadnego wydziału rządowego odpowiedzialnego za usługi mediacyjne. Istnieją jednakże organizacje świadczące usługi mediacji i prowadzące programy w dziedzinie doradztwa.

Autor treści:
Irlandia Północna

Z kim należy się skontaktować?

Law Society of Northern Ireland (Towarzystwo Prawnicze Irlandii Północnej) opracowało usługę alternatywnego rozwiązywania sporów, w celu świadczenia usług mediacji w rozstrzyganiu sporów. Usługa ta nie ogranicza się do sporów sądowych, ale można z niej skorzystać na każdym etapie sporu.

Usługa rozwiązywania sporów świadczona jest  przez zespół prawników (solictorów i barristerów) odpowiednio przeszkolonych i akredytowanych, aby mogli działać jako mediatorzy pomiędzy stronami sporów.

Inne organizacje społeczne, takie jak Relate i Barnardos, prowadzą usługi doradztwa i mediacji w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.  Labour Relations Agency (Agencja ds. Stosunków Pracowniczych) oferuje program arbitrażu w sporach dotyczących zatrudnienia.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Główne dziedziny stanowią spory cywilne/handlowe oraz mediacja w sprawach rodzinnych, pracowniczych i sąsiedzkich.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

W ramach systemu prawnego Irlandii Północnej nie istnieje system mediacji sądowej. Jednakże sądy często zezwalają na odroczenie spraw, w których istnieje szansa na rozwiązanie kwestii w drodze mediacji – Northern Ireland Court Service (Służba Sądowa Irlandii Północnej).

Law Society of Northern Ireland ustanawia reguły i procedury dotyczące usług w dziedzinie rozwiązywania sporów.

Informacje i szkolenia

Grupa  solicitorów i barristerów  wchodzących w skład  panelu ds. rozwiązywania sporów jest przeszkolona przez Law Society i akredytowana przy tej organizacji.

Jakie są koszty mediacji?

Koszty mediacji różnią się zależnie od świadczącego usługi i  nie są regulowane przez państwo.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Ugoda zawarta w drodze mediacji i podpisana przez strony jest uznawana przez sądy jako rozstrzygnięcie sprawy sądowej. Jeżeli nie wniesiono sprawy do sądu, ugoda może być także egzekwowana  jako wiążąca umowa między stronami.

Ciekawe strony

Law Society of Northern Ireland

Usługa rozwiązywania sporów

Relate

Barnardos

Labour Relations Agency

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.