Mediacja w państwach UE

Rumunia

Zamiast zwracać się do sądu, warto rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rumuński rząd, jak i prawnicy zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości w Rumunii zwracają uwagę na  korzyści płynące z mediacji.

Autor treści:
Rumunia

Z kim należy się skontaktować?

Za nadzór nad mediacją w Rumunii odpowiada Rada ds. Mediacji, ustanowiona na mocy ustawy 192/2006 o mediacji. Jest ona autonomicznym, działającym w interesie publicznym podmiotem prawnym, z siedzibą w Bukareszcie.

Ustawa 192/2006 stanowi ramy prawne wprowadzenia instytucji mediacji, regulujące wykonywanie zawodu mediatora.

Członkowie Rady ds. Mediacji są wybierani przez mediatorów i powoływani przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rumunii.

Do głównych zadań Rady ds. Mediacji należy podejmowanie decyzji w następującym zakresie:

 • wyznaczanie standardów szkoleniowych w dziedzinie mediacji zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi i nadzór nad ich przestrzeganiem przez przedstawicieli zawodu mediatora;
 • nadawanie uprawnień do wykonywania zawodu mediatora i prowadzenie oraz uaktualnianie listy mediatorów;
 • zatwierdzanie programów szkoleń mediatorów;
 • uchwalanie kodeksu postępowania i etyki obowiązującego posiadających uprawnienia mediatorów, a także przyjmowanie uregulowań dotyczących ich odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • przyjmowanie regulaminu określającego organizację i funkcjonowanie Rady ds. Mediacji;
 • przedstawianie wniosków dotyczących zmiany lub ujednolicenia prawodawstwa dotyczącego mediacji.

Poniżej przedstawiono dane kontaktowe Rady ds. Mediacji:

Adres: Cuza Vodă Street, 64, sector 4, Bucureşti

Telefon: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Faks: 004 021 330 25 28

Adresy e-mail: secretariat@cmediere.ro, Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Krajowy Rejestr Stowarzyszeń Zawodowych Mediatorów

Rada ds. Mediacji utworzyła Krajowy Rejestr Stowarzyszeń Zawodowych Mediatorów. Rejestr zawiera wykaz organizacji pozarządowych propagujących mediację i reprezentujących zawodowe interesy mediatorów.

Poniżej przedstawiono wykaz stowarzyszeń zawodowych prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług mediacji:

Lista mediatorów

Zgodnie z art. 12 ustawy 192/2006, posiadający uprawnienia mediatorzy są wpisani na listę mediatorów, zarządzaną przez Radę ds. Mediacji i publikowaną w rumuńskim Dzienniku Urzędowym, część I.

Lista mediatorów jest również dostępna za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych Rady ds. Mediacji i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Lista mediatorów posiadających uprawnienia zawiera następujące informacje:

 • przynależność do stowarzyszeń zawodowych;
 • nazwę uczelni, której są absolwentami;
 • ukończone szkolenia w zakresie mediacji;
 • języki obce, w których mediatorzy mogą świadczyć usługi mediacji;
 • dane kontaktowe.

Osoby zainteresowane rozstrzygnięciem sporu w drodze mediacji mogą zwracać się do dowolnego mediatora w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia „listy mediatorów”  w siedzibach sądów i jej opublikowania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rada ds. Mediacji ma określony prawem obowiązek regularnego uaktualniania – przynajmniej raz w roku – listy mediatorów i informowania o tym sądów, organów władz lokalnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Zgodnie art. 2 ustawy 192/2006 z mediacji mogą korzystać strony sporów dotyczących spraw cywilnych lub karnych i rodzinnych oraz z zakresu innych dziedzin prawa określonych przepisami. W drodze mediacji mogą być również rozstrzygane spory konsumenckie i inne spory w przedmiocie praw zbywalnych. Nie można jednak rozstrzygać w drodze mediacji spraw dotyczących praw osobistych i praw niezbywalnych.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Korzystanie z mediacji jest dobrowolne. Strony nie mają obowiązku korzystania z usług mediacji i mogą zrezygnować z mediacji na każdym etapie. Innym słowy, strony posiadają swobodę wyboru, w dowolnym momencie, innych metod rozstrzygania sporu: w drodze postępowania sądowego lub arbitrażu. Strony zainteresowane mediacją mogą zwrócić się do mediatora przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania przed sądem.

W dziedzinie mediacji różne przepisy krajowe nakładają jednak na sędziów obowiązek informowania stron w niektórych przypadkach o możliwości skorzystania z mediacji i o jej korzyściach. W innych przypadkach stronom decydującym się na skorzystanie z mediacji lub innej metody alternatywnego rozwiązywania sporu oferuje się szereg zachęt finansowych.

W dniu 17 lutego 2007 r. Rada ds. Mediacji przyjęła kodeks postępowania i etyki mediatorów. Kodeks obowiązuje wszystkich mediatorów wpisanych na listę mediatorów.

Informacje i szkolenia

Głównym źródłem informacji na temat mediacji w Rumunii jest strona internetowa Rady ds. Mediacji.

Szkolenia w zakresie mediacji prowadzą jedynie podmioty sektora prywatnego, przy czym Rada ds. Mediacji odpowiada za akredytację podmiotów oferujących kursy szkoleniowe w celu zapewnienia jednakowych standardów szkolenia na wszystkich kursach.

Lista podmiotów oferujących programy szkoleń również znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Rady ds. Mediacji.

Kursy szkoleniowe odbywają się regularnie. Obecnie prowadzony jest program szkoleń, który traktowany jest jako wstępne szkolenie dla mediatorów (80 godzin). W programie określono cele szkolenia, umiejętności, jakie powinien uzyskać jego uczestnik po ukończeniu szkolenia i metody oceny. Osiem instytucji uprawnionych do prowadzenia tych szkoleń odpowiedzialnych jest za opracowywanie pomocy naukowych i ćwiczeń na podstawie ram określonych w krajowym programie szkoleń.

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja nie jest bezpłatna; wysokość opłaty podlega uzgodnieniu pomiędzy prywatnym mediatorem a stronami.

Obecnie nie jest dostępna pomoc prawna ani finansowa ze strony władz lokalnych lub krajowych na rzecz świadczenia usług mediacyjnych.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Dyrektywa 2008/52/WE stwarza możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji klauzuli wykonalności. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje na temat sądów i innych organów właściwych do składania takich wniosków.

Rumunia nie przekazała jeszcze tych informacji.

Ostatnia aktualizacja: 10/06/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.