Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Szkocja

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości w Szkocji są świadomi potencjalnych korzyści płynących z mediacji. W Zjednoczonym Królestwie okręg jurysdykcyjny Szkocji posiada szczególną organizację i przepisy dotyczące mediacji.

Autor treści:
Szkocja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Z kim należy się skontaktować?

Za politykę dotyczącą mediacji w Szkocji odpowiada Legal System Division, Constitution, Law and Courts Directorate (Wydział ds. Systemu Prawnego, Dyrekcja ds. Konstytucji, Prawa i Sądów) rządu szkockiego.

Ważne adresy w sprawach mediacji:

 • Scottish mediation network (szkocka sieć mediacji), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP;
 • SACRO (Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN;
 • Scottish community mediation network (szkocka sieć mediacji społecznej): Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP;
 • Scottish community mediation centre (szkockie centrum mediacji społecznej): 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Korzystanie z mediacji jest dopuszczalne we wszystkich dziedzinach prawa. Najczęściej korzysta się z mediacji w przypadkach konfliktów rodzinnych i sporów sąsiedzkich. Coraz częściej przekazywane są do rozstrzygnięcia w drodze mediacji spory handlowe i gospodarcze. Mediację należy umożliwić w sporach dotyczących dodatkowych świadczeń alimentacyjnych, a postępowanie pojednawcze musi być dostępne w sprawach skarg o dyskryminację ze względu na niepełnosprawność.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Nie istnieją obowiązujące ramy prawne kształtującego się zawodu mediatora w Szkocji. Nie jest to także warunek wstępny wszczęcia określonego rodzaju postępowań sądowych. Mediacja jest całkowicie dobrowolna.

W Szkocji istnieje jednakże kodeks postępowania w zakresie mediacji. W kodeksie uwzględniono różne dziedziny specjalizacji, takie jak prawo rodzinne, medycyna i budownictwo. Rząd Szkocji wspiera działalność SMN (szkockiej sieci mediacji) oraz rozwój Scottish Mediation Register (SMR – Szkockiego Rejestru Mediacji). Od wszystkich członków SMN w Szkocji wymaga się przestrzegania kodeksu postępowania podczas mediacji. Mediatorzy i służby mediacyjne zarejestrowani w SMR mogą także stosować wyższe standardy. Dostęp do stron internetowych obu tych inicjatyw jest bezpłatny i są one szeroko wykorzystywane, a mediatorzy, którzy pragną występować na tych stronach, obowiązani są przestrzegać wspomnianego kodeksu.

W jaki sposób uzyskać informacje na temat mediacji

Informacje na temat mediacji są dostępne na stronie internetowej Scottish Mediation Network (SMN), a Scottish Mediation Register (SMR) zawiera informacje na temat możliwości znalezienia mediatora w Szkocji. Obie te strony są publicznie dostępne i oferują bezpłatny dostęp do wszelkich informacji.

Scottish Mediation Register jest niezależnym rejestrem mediatorów i usług mediacji. Ta strona internetowa umożliwia bezpłatny dostęp do informacji na temat osób świadczących wszelkiego rodzaju usługi mediacji. Rejestrem administruje Scottish Mediation Network (SMN).

Dane zawarte na tej stronie są aktualizowane przez mediatorów przynajmniej raz do roku.

Scottish Mediation Register ma zapewniać o wysokich kwalifikacjach zawodowych wybranych mediatorów, poświadczając, że spełniają minimalne standardy. Standardy wyznacza niezależna Standards Board (SMRB)  (komisja ds. standardów). Mediatorzy, którzy występują  w SMR, mogą określać się mianem Scottish Mediation Registered Mediator (mediatorów zarejestrowanych w Szkockim Rejestrze Mediacji) i używać logo SMR przy nazwisku.

Jeżeli organizacja regulacyjna poświadcza, że mediator spełnia dodatkowe standardy organizacji w danym sektorze działalności, wizytówka tej organizacji może zostać dołączona do wpisu mediatora w rejestrze.

Informacje i szkolenia

Od 2004 r. na stronie internetowej sieci SMN znajduje się mapa mediacji. Sposób przedstawienia informacji był wielokrotnie udoskonalany w ramach prac finansowanych ze środków rządu szkockiego. Łącze do mapy pojawia się w wielu materiałach informacyjnych  i na wielu stronach internetowych. Mapa jest obecnie połączona ze Scottish Mediation Register w celu zapewnienia jednego miejsca wyszukiwania wykwalifikowanych mediatorów.

Do biura SMN można również zgłaszać zapytania telefoniczne, które są kierowane do odpowiednich służb mediacyjnych.

SMR zawiera również informacje o kwalifikacjach mediatora, aby osoby wybierające mediatora miały większą wiedzę na ten temat.

W Szkocji prowadzone są programy szkoleń w zakresie różnych dziedzin mediacji. Wszystkie te szkolenia trwają co najmniej 30 godzin i powinny obejmować szkolenia w następującym zakresie:

 • zasady i praktyka mediacji;
 • etapy procesu mediacji;
 • zasady etyczne i wartości mediacji;
 • prawny aspekt sporów (jeżeli takowy istnieje);
 • umiejętności komunikacyjne użyteczne w mediacji;
 • umiejętności negocjacyjne i ich wykorzystanie;
 • skutki konfliktów i metody zarządzania nimi;
 • różnorodność.

Jakie są koszty mediacji?

Koszty mediacji różnią się w zależności od usługodawcy i nie są regulowane przez państwo.

Mediacja świadczona na rzecz osób fizycznych jest zazwyczaj bezpłatna gdy spór dotyczy dzieci, konfliktów sąsiedzkich i konfliktów lokalnych, dodatkowych świadczeń alimentacyjnych oraz w przypadku postępowań pojednawczych w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Dzienna stawka wynagrodzenia prywatnych mediatorów kształtuje się w granicach od 200 GBP do 2 000 GBP lub więcej.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Dyrektywa 2008/52/WE stwarza stronom sporu możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie powiadomią o tym sądy i inne organy właściwe do składania takich wniosków.

Obecnie w Szkocji odbywa się Review of the Civil Courts (przegląd sądów cywilnych). Po przedstawieniu zaleceń z tego przeglądu udostępnione zostanie więcej informacji.

Ciekawe strony

Scottish Mediation Network, Scottish Mediation Register, standardy, Scottish Mediation: Registered Mediators, organizacja regulacyjna

Ostatnia aktualizacja: 11/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.