Mediacja w państwach UE

Słowacja

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i przedstawiciele zawodów prawniczych w Słowacji są świadomi korzyści płynących z mediacji.

Autor treści:
Słowacja

Z kim należy się skontaktować?

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej znajduje się zakładka poświęcona mediacji, dostępna wyłącznie w języku słowackim.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mechanizmy mediacji opisano w ustawie nr 420/2004 o mediacji i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. W ustawie tej określono:

  • sposób prowadzenia mediacji;
  • podstawowe zasady mediacji oraz
  • sposób organizacji i skutki mediacji.

Ustawa ta ma zastosowanie do sporów z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa umów handlowych oraz prawa pracy.

Mediacja jest postępowaniem pozasądowym, w toku którego zainteresowane strony korzystają z pomocy mediatora w celu rozstrzygnięcia sporu wynikającego z łączącego je stosunku umownego lub innego stosunku prawnego. Jest to postępowanie, w którym co najmniej dwie strony sporu korzystają z pomocy mediatora w celu rozstrzygnięcia tego sporu.

§ 170 ust. 2 ustawy nr 160/2015 – kodeks postępowania cywilnego, z późniejszymi zmianami, stanowi, że: „Jeżeli jest to możliwe i właściwe, sąd podejmuje próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu lub zaleca stronom podjęcie próby osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia w drodze mediacji”.

Informacje i szkolenia

W zakładce poświęconej mediacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej można znaleźć informacje na temat mediacji w języku słowackim. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Sieci Sądowej.

Jaki jest koszt mediacji?

Mediacja jest usługą płatną. Honorarium mediatora ustala się w trybie indywidualnym, zazwyczaj według stawki godzinowej lub ryczałtowej. Mediacja stanowi działalność gospodarczą, w związku z czym nie obowiązują koszty stałe.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Dyrektywa 2008/52/WE zapewnia stronom sporu możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie powiadamiają o tym sądy i inne organy właściwe do przyjmowania takich wniosków.

Mediacja jest nieformalnym, dobrowolnym i prowadzonym z zachowaniem poufności postępowaniem mającym na celu pozasądowe rozstrzyganie sporów z pomocą mediatora. Celem mediacji jest doprowadzenie do ugody korzystnej dla obu stron.

Ugoda zawarta w drodze postępowanie mediacyjnego wymaga formy pisemnej. Ma ona zastosowanie w pierwszym rzędzie do stron ugody i jest dla nich wiążąca. Na podstawie takiej ugody uprawniona strona może wystąpić z wnioskiem o sądową egzekucję decyzji lub o nadanie klauzuli wykonalności, pod warunkiem że ugoda została:

  • sporządzona w formie aktu notarialnego;
  • zatwierdzona jako ugoda przez sąd lub organ arbitrażowy.

Jeżeli mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, sprawę można skierować na drogę sądową.

Powiązane strony

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.