În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Anglia şi Ţara Galilor

În loc să introduceți o acțiune în instanță, de ce să nu încercați soluționarea unui litigiu prin mediere? Aceasta este o măsură de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) în cadrul căreia un mediator neutru ajută părțile implicate să ajungă la un acord. Guvernul și practicienii în drept din Anglia și din Țara Galilor cunosc avantajele medierii și încurajează utilizarea acesteia ca mecanism alternativ care poate fi utilizat, după caz, în vederea soluționării litigiilor fără a se ajunge în instanță. Este posibil să beneficiați de ajutor financiar pentru asistență judiciară (cu condiția respectării criteriilor prevăzute în mod obișnuit în materie).

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Pe cine să contactez?

Ministerul Justiției este responsabil pentru politica privind medierea familială și în materie civilă, inclusiv pentru promovarea acesteia, întrucât nu se aplică decât în Anglia și în Țara Galilor.

Medierea în materie civilă

Pentru a asigura calitatea medierii recomandate de instanță în litigiile în materie civilă (cu excepția litigiilor familiale judecate de instanțe din Anglia și din Țara Galilor), Ministerul Justiției și Serviciul Majestății sale pentru curți și tribunale (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service - HMCTS) au instituit două proceduri de mediere în materie civilă care permit părților să își soluționeze litigiile în funcțiile de valoarea cererilor. Serviciul de mediere pentru cererile cu valoare redusă (Small Claims Mediation Service) este un serviciu intern furnizat și administrat de HMCTS, care soluționează litigii având ca obiect sume mai mici de 10 000 GBP. Pentru litigiile care au ca obiect sume mai mari, de peste 10 000 GBP, Ministerul Justiției, în colaborare cu Consiliul pentru mediere în materie civilă (Civil Mediation Council - CMC), a introdus o schemă de acreditare prin intermediul căreia organizațiile care furnizează servicii de mediere pot să solicite să fie incluse în registrul mediatorilor în materie civilă și instanțele pot să îndrume către mediere părțile în litigii care pot fi soluționate prin acest mecanism. CMC este o organizație care reprezintă mediatorii în materie civilă și comercială.

Medierea familială

În ceea ce privește litigiile de dreptul familiei, medierea face obiectul autoreglementării, fiind practicată de serie de organizații membre sau de organisme de acreditare la care sunt afiliați mediatorii. Aceste organisme s-au unit pentru a forma Consiliul pentru mediere familială (Family Mediation Council - FMC) în vederea armonizării standardelor în medierea familială. O altă funcție a FMC este reprezentarea organizațiilor membre și a practicienilor în domeniul medierii familiale în general în ceea ce privește relațiile acestei profesii cu guvernul.

FMC este un organism neguvernamental; totuși, acesta are un rol central în rândul organizațiilor sale membre, care sunt, de asemenea, organizații/asociații neguvernamentale și membri fondatori ai FMC. Cele mai importante sunt următoarele:

  • ADR Group;
  • Family Mediators Association;
  • National Family Mediation;
  • College of Family Mediators;
  • Resolution;
  • The Law Society.

Guvernul nu are în prezent în vedere instituirea unui organism de reglementare privind medierea în materie civilă sau familială.

Puteți găsi un mediator acreditat în materie civilă în registrul privind medierea în materie civilă, disponibil pe site-ul internet al justiției. Repertoriul vă ajută să găsiți un mediator care își desfășoară activitatea în regiunea în care locuiți. Costurile medierii se bazează pe un tarif fix, în funcție de suma care face obiectul litigiului. Pentru părțile care nu își pot permite să suporte costurile aferente medierii și care îndeplinesc condițiile necesare pentru a beneficia de asistență, există un serviciu gratuit de mediere, furnizat de organizația non-profit LawWorks. Aceasta poate fi contactată la numărul de telefon 01483 216 815 sau prin intermediul site­ului internet al LawWorks.

Un serviciu de mediere familială este disponibil pe site-ul internet GovUK (denumit anterior DirectGov) la următoare secțiune: Serviciul pentru găsirea unui mediator familial (Family Mediation Service Finder). Vă rugăm să luați notă de faptul că nu mai există linia telefonică pentru mediere familială (Family Mediation Helpline).

Puteți obține mai multe informații referitoare la asistența judiciară, inclusiv pentru afla dacă sunteți eligibil pentru a beneficia de aceasta, utilizând noul serviciu de informații privind asistența judiciară (Legal Aid Information Service) de pe site-ul internet Gov.UK, la următoarea adresă: check-legal-aid

În ce domenii este permisă și/sau cel mai frecvent utilizată medierea?

Medierea poate fi utilizată pentru soluționarea unei game variate de litigii în materie civilă și comercială din viața de zi cu zi - inclusiv probleme legate de locuințe, litigii de afaceri, litigii în materie de dreptul muncii, cereri cu valoare redusă, creanțe, litigii privind delimitarea proprietăților, cereri în despăgubire în caz de vătămare corporală, cereri de reparare a prejudiciului cauzat din neglijență, precum și litigii privind viața în comunitate, cum ar fi tulburarea liniștii publice și hărțuirea.

Medierea poate fi utilizată și în cazul litigiilor familiale, inclusiv al divorțului sau al desfacerii unui parteneriat civil, al cererilor în temeiul Legii privind copii (Children Act), inclusiv dreptul de vizitare și locul de reședință al copilului. Medierea nu poate fi utilizată doar de foștii parteneri sau soți. De exemplu, bunicii pot să utilizeze medierea familială pentru a ajungerea la un acord care să le permită să aibă în continuare o relație cu nepoții lor.

Există norme specific care trebuie respectate?

Procedura de mediere în materie civilă

Medierea în materie civilă nu este reglementată de lege și nici nu este o condiție preliminară pentru inițierea unei acțiuni în instanță. Cu toate acestea, părților în cauzele civile li se solicită să aibă în vedere medierea înainte de a ajunge în instanță.

Normele de procedură civilă („civil procedure rules” - CPR) reglementează practica și procedura care trebuie respectată în secțiile civile ale Curții de Apel (Court of Appeal), ale Înaltei Curți (High Court) și instanțelor regionale (County Courts). CPR sunt incluse într-un cod de procedură, al cărui obiectiv primordial este de a ajuta instanțele să soluționeze cauzele în mod corect. Acest obiectiv primordial impune instanțelor să administreze cauzele în mod activ, inclusiv încurajarea părților implicate să utilizeze o procedură de soluționare alternativă a litigiilor, în cazul în care curtea consideră că acest lucru este adecvat și facilitează recurgerea la o astfel de procedură.

Deși medierea este integral voluntară, normele de procedură în materie civilă stabilesc factorii de care trebuie să se țină seama atunci când se decide asupra cuantumului despăgubirilor. Curtea trebuie să aibă în vedere eforturile făcute, dacă acestea există, înainte și în timpul procedurii, pentru soluționarea litigiului. În consecință, dacă o parte care are câștig de cauză a refuzat anterior o ofertă rezonabilă de mediere, judecătorul poate hotărî ca partea care cade în pretenții să nu fie nevoită să plătească costurile părții care are câștig de cauză.

Procedura de mediere familială

În prezent, medierea familială se desfășoară exclusiv de bază voluntară. Începând din luna aprilie 2011, toți reclamanții (nu doar cei care beneficiază de ajutor financiar de la bugetul public) trebuie să aibă în vedere utilizarea medierii, prin participarea la o reuniune de informare și de evaluare cu privire la mediere (Mediation Information and Assessment Meeting - MIAM) înainte de a putea sesiza o instanță, în conformitate cu President’s Pre Application Protocol. Potențialul pârât ar trebui, de asemenea, să participe la această reuniune, dacă este convocat. Dacă reclamantul își continuă acțiunea în justiție, acesta trebuie să prezinte împreună cu cererea un formular FM1 completat, care să ateste fie că este exceptat de la participarea la o MIAM, fie că a participat la o MIAM și nu consideră că soluția oferită de mediere este corespunzătoare, fie că a recurs la mediere însă nu s-a ajuns la niciun acord sau nu au fost soluționate toate chestiunile care făceau obiectul litigiului.

Ca răspuns la recomandarea formulată de Comitetul de reformă a justiției în materie de dreptul familiei (Family Justice Review), guvernul a introdus, în februarie 2013, în proiectul de lege privind copii și familiile (Children and Families Bill) o dispoziție conform căreia participarea la MIAM devine cerință juridică, încetând a mai fi doar o recomandare (prevăzându-se un număr limitat de excepții, de exemplu atunci când există elemente de probă privind acte de violență domestică).

Completarea formularului FM1 simultan cu înaintarea cererii, astfel cum s-a menționat mai sus, va deveni, de asemenea o obligație juridică. Se preconizează că legea va fi adoptată și că dispozițiile sale vor fi puse în aplicare în primăvara anului 2014.

Ca și normele de procedură civilă, normele de procedură familială (un set complet de norme referitoare la procedurile în instanță) încurajează utilizarea metodelor de soluționare alternativă a litigiilor.

Menținerea standardelor profesionale

Nu există un cod național de conduită pentru mediatori specific Angliei și Țării Galilor. Totuși, pentru a primi acreditarea din partea CMC, prestatorul de servicii de mediere în materie civilă trebuie să adere la un cod de conduită – Codul de conduită al UE este utilizat ca model. Profesiunea se autoreglementează, iar guvernul nu are niciun rol în încurajarea aderării la niciun cod voluntar.

Toți membrii fondatori ai FMC trebuie să se asigure că membrii lor (practicienii în domeniul medierii familiale) aderă la Codul de conduită al FMC.

Informații și formare

Informații cu privire la medierea în civilă, serviciile propuse și tarifele practicate sub disponibile pe site-ul internet al guvernului, la următoarea adresă:site-ul internet al Ministerului Justiției: medierea în materie civilă

Registrul mediatorilor în materie civilă (Civil Mediation Directory - CMC) este un instrument de căutare care permite găsirea unui mediator care își poate oferi serviciile într-un loc care convine ambelor părți. Site-ul internet al CMC și al organizațiilor de mediere înregistrate pe acest site furnizează mai multe informații cu privire la mediere și la serviciile oferite.

Serviciul pentru găsirea unui mediator în litigii de dreptul familiei (Family Mediation Service Finder -FMC) conține un instrument de căutare care facilitează găsirea unui mediator în zona în care locuiește utilizatorul. Site-urile internet ale organizațiilor care sunt membre ale FMC furnizează mai multe informații cu privire la serviciile de mediere.

În Anglia și în Țara Galilor nu există niciun organism național de formare pentru mediatorii în materie civilă Mediatorii în materie civilă urmează cursuri de formare în sectorul privat, care se autoreglementează. Corpul profesional se autoreglementează și asigură formarea membrilor săi.

Mediatorii în litigii de dreptul familiei provin dintr-o gamă variată de domenii de activitate, inclusiv juridic, terapeutic și din cadrul serviciilor sociale, și nu există cerințe legale potrivit cărora aceștia trebuie să efectueze stagii de formare specializată. Cu toate acestea, diversele organizații care acordă acreditarea/calitatea de membru organizează propriile cursuri de formare și au propriile standarde profesionale care includ cerințe de formare. Mediatorii care își exercită activitatea în temeiul unui contract prin care beneficiază de finanțare de la bugetul public trebuie să îndeplinească standarde deosebit de ridicate în materie de acreditare și formare pentru a putea oferii servicii de organizare a unei reuniuni de informare și de evaluarea cu privire la mediere (Mediation Information and Assessment Meeting - MIAM) și servicii de mediere.

Care sunt costurile medierii?

Costurile medierii variază în funcție de prestatorul de servicii și, în general, nu sunt reglementate de stat. În materie civilă, costurile medierii depind de cuantumul care face obiectul și de timpul necesar pentru desfășurarea acestui proces. Tarifele pentru furnizarea de servicii de mediere practicate de organizațiile înscrise în registrul online sunt disponibile pe site-ul internet al justiției. Organizația non-profit LawWorks furnizează cu titlu gratuit servicii de mediere persoanelor care nu pot suporta costurile aferente. LawWorks poate fi contactată la numărul de telefon 01483 216 815 sau prin intermediul site-ului internet al LawWorks.

Acordurile de mediere sunt executorii?

Directiva 2008/52/CE, pusă în aplicare în Regatul Unit în temeiul Regulamentului privind medierea transfrontalieră din 2011 (SI 2011 No 1133), permite părților la un litigiu să solicite ca un acord scris care este rezultatul medierii să fie executoriu. Statele membre informează Comisia cu privire la instanțele judecătorești și alte autorități competente să primească astfel de cereri.

Pentru Anglia și Țara Galilor, informații privind instanțele competente sunt disponibile pe site-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Părțile la litigii în materie civilă, introduse în instanță, care au ajuns la un acord prin intermediul medierii, pot solicita curții ca acest acord să devină un ordin judecătoresc. Odată ce a fost aprobat de un judecător, acordul are un caracter juridic obligatoriu și devine executoriu, în cazul în care curtea consideră că acordul în cauză este echitabil.

Părțile la litigiile în materie de dreptul familiei care au ajuns la un acord prin reprezentanții lor juridici sau prin mediere, pot solicita curții ca acest acord să devină un ordin judecătoresc obligatoriu, în cazul în care curtea consideră că acordul în cauză este echitabil. Este mai probabil ca aceasta să se întâmple în cazul acordurilor de natură financiară, mai degrabă decât în cazul acordurilor care au ca obiect copii.

Linkuri conexe

Consiliul pentru mediere în materie civilă (Civil Mediation Council), Consiliul pentru mediere familială (Family Mediation Council), Registrul online privind medierea în materie civilă (Civil Mediation Online Directory), Serviciul pentru găsirea unui mediator în litigii de dreptul familiei (Family Mediation Service Finder), Codul de conduită pentru mediatori al UECodul de conduită al FMC (FMC Code of Conduct),  Mediere furnizată de LawWorks

Ultima actualizare: 13/06/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.