NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Estonia

Decât să apelați la o instanță judecătorească, de ce să nu încercați să rezolvați litigiile prin mediere? Aceasta este o metodă alternativă de soluționare a litigiilor (MASL) prin intermediul căreia un mediator asistă persoanele implicate într-un litigiu să ajungă la un acord. Guvernul și practicienii dreptului din Estonia sunt conștienți de avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Estonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pe cine puteți contacta?

În Estonia se face distincție între mediere și conciliere. Medierea este un concept larg, care vizează toate activitățile în care un terț independent intervine între persoane aflate în dezacord, indiferent de obiectul acestuia, fără a avea prerogativele unei instanțe judecătorești.

În unele cazuri, Cancelarul justiției poate îndeplini rolul de mediator. Deși conceptul de „ombudsman” nu este utilizat în Legea privind cancelarul justiției, acesta poate exercita funcțiile unui ombudsman prin monitorizarea respectării de către agențiile guvernamentale a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a principiilor bunei guvernanțe, precum și prin supravegherea administrațiilor locale, a persoanelor juridice de drept public și a entităților private care îndeplinesc funcții publice. Începând din 2011, Cancelarul justiției exercită, de asemenea, funcțiile ombudsmanului pentru copii în conformitate cu articolul 4 din Convenția cu privire la drepturile copilului. Puteți afla mai multe informații vizitând site-ul internet al Biroului Cancelarului justiției.

Conform legislației estone, concilierea se referă la activitățile desfășurate de un conciliator sau un organism de conciliere în cadrul cauzelor civile. Concilierea este reglementată de Legea privind concilierea, iar medierea de o lege specifică privind medierea. Legea privind concilierea a fost elaborată pentru transpunerea în legislația estonă a Directivei 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială.

În temeiul Legii privind concilierea, conciliator poate fi orice persoană fizică căreia părțile i-au supus dezacordul lor spre conciliere. Avocații și notarii pot acționa în calitate de conciliatori. În temeiul legii respective, rolul de conciliator poate fi atribuit, de asemenea, unui organism administrativ central sau local.

O listă a notarilor care îndeplinesc și activități de conciliere poate fi consultată pe site-ul internet al Camerei Notarilor.

O listă a avocaților care îndeplinesc și activități de conciliere poate fi consultată pe site-ul internet al Baroului din Estonia.

Ministerul Afacerilor Sociale intenționează să dezvolte activitățile desfășurate de mediatori și conciliatori familiali.

De asemenea, puteți contacta următoarele organizații non-guvernamentale:

  • Asociația estonă a mediatorilor oferă informații atât în limba estonă, cât și în limba engleză. Persoana de contact este Anneli Liivamägi.
  • Uniunea estonă pentru bunăstarea copiilor este o asociație non-profit care apără drepturile copilului. Activitățile sale cuprind oferirea de consiliere pentru părinții care intenționează să se separe sau să divorțeze și încurajarea acestora să apeleze la serviciile conciliatorilor pentru a proteja interesele copiilor lor. Uniunea a organizat sesiuni de formare pe tema medierii familiale.
  • Asociația societăților de asigurare din Estonia a instituit un organ de mediere în domeniul asigurării care este competent să soluționeze litigiile dintre deținătorii de polițe de asigurare și societățile de asigurare sau brokerii din acest sector.

În temeiul Legii privind soluționarea conflictelor colective de muncă, părțile au dreptul de a apela la un conciliator public în eventualitatea unui conflict colectiv de muncă (un litigiu privind clauzele unui contract colectiv de muncă). Conciliatorul public este un expert imparțial care ajută părțile implicate într-un conflict de muncă să ajungă la o înțelegere.

Adresa Conciliatorului public pentru litigii colective de muncă este Henn Pärn, Conciliator public, telefon +372 6269 960, e-mail Henn.Parn@riikliklepitaja.ee. Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul internet al Conciliatorului public.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Procesul de conciliere prevăzut de Legea privind concilierea poate fi utilizat, de regulă, pentru soluționarea oricăror litigii civile. Există o procedură de conciliere în cauzele civile de drept privat de competența instanțelor districtuale. Deși nu există statistici comparate, medierea este probabil mai frecvent folosită în cauzele de dreptul familiei.

Cancelarul justiției soluționează litigii privind discriminarea atunci când o persoană depune o plângere în care declară că a fost discriminată pe motiv de sex, rasă, naționalitate (origine etnică), culoare, limbă, religie, orientări politice sau de altă natură, situație financiară sau statut social, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală sau alte caracteristici prevăzute de lege. De asemenea, mediatorii pot interveni în caz de încălcare a drepturilor fundamentale.

Conciliatorul public este competent în cazul conflictelor colective de muncă.

Trebuie urmate proceduri specifice?

În conformitate cu legislația estonă, recurgerea la conciliere este în general voluntară.

Asociația estonă a mediatorilor a elaborat un standard profesional pe care trebuie să îl îndeplinească conciliatorii care doresc să desfășoare activități în domeniul medierii familiale în Estonia.

Codul de procedură civilă din Estonia prevede că, în cazul în care unul dintre părinți încalcă un ordin judecătoresc privind dreptul de vizitare a copilului, concilierea trebuie realizată de un judecător. În conformitate cu articolul 563 din cod, pe baza cererii unuia dintre părinți, instanța poate cita ambii părinți pentru a soluționa litigiul respectiv de comun acord. Instanța citează părinții să se prezinte personal și îi informează de posibilele consecințele juridice (amendă sau detenție) în caz de neprezentare.

Codul de procedură civilă prevede, de asemenea, că instanța poate obliga părțile în proces să participe la o procedură de conciliere în conformitate cu Legea privind concilierea în cazul în care consideră acest lucru necesar în interesul soluționării cauzei, ținând seama de fapte și de procedurile desfășurate până la acel moment.

Concilierea efectuată de cancelarul justiției este reglementată de articolele 355-3515 din Legea privind cancelarul justiției.

Soluționarea conflictelor colective de muncă, activitățile Conciliatorului public și drepturile și obligațiilor părților implicate sunt reglementate de Legea privind soluționarea conflictelor colective de muncă.

Normele de procedură ale Asociației societăților de asigurare din Estonia sunt disponibile pe site-ul internet al acesteia.

Ministerul Afacerilor Sociale contribuie la dezvoltarea medierii familiale, inclusiv prin stabilirea unui standard în materie de calificare pentru medierea familială. În viitor, administrația centrală sau locală ar putea oferi mediere și suporta costurile anumitor servicii de mediere.

Informații și formare

Informații privind conciliatorii care își desfășoară activitatea în temeiul Legii privind concilierea, inclusiv notarii și avocații, pot fi consultate pe site-urile de internet ale persoanelor care activează drept conciliatori. O listă a notarilor care desfășoară activități de conciliere poate fi consultată pe site-ul internet al Camerei Notarilor. O listă similară a avocaților poate fi consultată pe site-ul internet al Baroului din Estonia.

Informații privind activitățile de conciliator ale cancelarului justiției pot fi consultate site-ul internet al Cancelarului justiției.

Informații privind activitățile de conciliator ale Conciliatorului public pot fi consultate site-ul internet al Conciliatorului public.

Formarea mediatorilor este asigurată de sectorul privat (de exemplu, Asociația estonă a mediatorilor). Nu există reglementări specifice privind formarea mediatorilor.

Care sunt costurile medierii?

În temeiul Legii privind concilierea, concilierea nu este gratuită; costul acesteia face obiectul unui acord între mediator și părțile implicate. Conform datelor publicate pe site-ul internet al Asociației estone a mediatorilor, în 2013, concilierea familială costa 60 EUR pe ședință. Costul medierii se împarte în mod egal între părți.

Atunci când instanța consideră că este necesară apelarea la un conciliator sau mediator pentru soluționarea unui litigiu, partea care are o situație economică mai precară poate solicita ajutor din partea statului pentru acoperirea costurilor.

În cazul în care Cancelarul justiției acționează drept conciliator, nu se plătește nicio taxă. Cu toate acestea, pot apărea costuri adiționale legate de procedura de conciliere. Cancelarul justiției hotărăște cine va suporta costurile respective.

Soluționarea conflictelor colective de muncă de către Conciliatorul public este, de asemenea, gratuită. Costurile rezultate din soluționarea unui conflict colectiv de muncă sunt suportate de partea vinovată sau se împart de comun acord între părți.

Taxele administrative pe care le solicită organul de mediere al Asociației societăților de asigurare din Estonia sunt în valoare de 50 de EUR, iar onorariul unui conciliator în domeniul asigurărilor de maximum 160 de EUR. Dacă în urma acestui proces nu se ajunge la un acord, trebuie plătit doar jumătate din onorariu.

Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

În temeiul Legii privind concilierea, acordul încheiat în urma unei proceduri de conciliere are forță executorie după desfășurarea procedurii corespunzătoare pentru declararea acordului executoriu, pe baza unei cereri (articolele 6271 și 6272 din Codul de procedură civilă). De asemenea, un notar poate declara executoriu un acord încheiat în urma unei proceduri de conciliere desfășurate de un notar sau un avocat în conformitate cu normele prevăzute de Legea privind activitatea notarială.

Un acord încheiat cu ajutorul Conciliatorului public pentru soluționarea unui conflict colectiv de muncă este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru ambele părți și este valabil de la data semnării acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit un alt termen de intrare în vigoare. Cu toate acestea, un astfel de acord nu constituie titlu executoriu.

Ultima actualizare: 11/12/2014

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.