Medierea în țările UE

Finlanda

Decât să apelați la o instanță judecătorească, de ce să nu încercați să rezolvați disputele prin mediere? Aceasta este o metodă alternativă de soluționare a litigiilor (ASL) prin intermediul căreia un mediator asistă persoanele implicate într-un litigiu pentru a ajunge la un acord. Guvernul și practicienii în drept din Finlanda sunt conștienți de avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Finlanda

Pe cine puteți contacta?

Managementul general, îndrumarea și supravegherea medierii în cauze penale și în anumite cauze civile, intră în sfera de responsabilitate a Ministerului Afacerilor Sociale. Birourile provinciale de stat pentru sănătate trebuie să asigure disponibilitatea și implementarea corespunzătoare a serviciilor de mediere în toate regiunile țării.

Informații privind medierea pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Național pentru Sănătate și Asistență Socială (THL).

Activitățile de mediere judiciară de pe lângă instanțele judecătorești sunt gestionate de tribunalele districtuale. Tribunalele districtuale pot decide în ceea ce privește inițierea medierii în cazul litigiilor civile. Scopul medierii este de a facilita găsirea unei soluții care să fie acceptată de ambele părți implicate într-un litigiu. Din acest motiv, rezultatele obținute prin mediere se bazează în general mai mult pe o abordare rezonabilă în împrejurările date decât pe aplicarea strictă a legii. Mai multe informații privind Tribunalele Districtuale sunt disponibile pe Site-ul web al Ministerului Justiției din Finlanda. O broșură privind medierea judiciară este, de asemenea, disponibilă.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Medierea se aplică atât în materie civilă cât și penală.

Medierea se folosește cel mai frecvent în cazul litigiilor civile, în special în cauze civile minore. Cu toate acestea, nu toate litigiile civile trebuie supuse medierii de pe lângă instanțele judecătorești. Litigiile legate de protecția consumatorilor, de exemplu, pot fi soluționate de către un consilier în materie de protecția consumatorilor și de către Consiliul pentru Reclamațiile Consumatorilor. Cu toate acestea, în materie penală, există o procedură specifică de mediere.

Cauzele civile și litigiile înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești generale pot fi mediate conform prevederilor din Legea privind activitatea de mediere de pe lângă instanțele judecătorești (Legea 663/2005). Obiectivul activității de mediere de pe lângă instanțele judecătorești este soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor. Condițiile prealabile pentru medierea de pe lângă instanțele judecătorești sunt ca medierea să fie aplicabilă cazului și să fie adecvată față de cerințele părților. Una dintre părți sau ambele părți implicate într-un litigiu pot adresa o cerere scrisă înainte de a se prezenta în fața instanței judecătorești. Cererea trebuie completată în scris, indicând obiectul litigiului și modalitatea în care pozițiile părților diferă. Mai mult, trebuie să se prezinte motivele pentru care cauza poate fi supusă medierii.

Concilierea (medierea) poate fi de asemenea folosită în cauze civile în cadrul cărora cel puțin una dintre părți este o persoană fizică. Cauzele civile, altele decât cele care implică cereri de despăgubiri în urma unei infracțiuni, pot fi totuși înaintate spre conciliere, numai în cazul în care litigiul este minor, luându-se în considerare obiectul și pretențiile prezentate în cauză. Ceea ce prevede legea pentru concilierea în cauzele penale se aplică, în funcție de caz, pentru concilierea în cauzele civile.

Concilierea poate avea loc între părțile care și-au exprimat în mod personal și voluntar acordul în acest sens. Părțile în cauză trebuie să fie capabile să înțeleagă semnificația concilierii și soluțiile la care s-a ajuns pe parcursul procesului de conciliere. Astfel, înainte ca părțile să cadă de acord asupra concilierii, acestora trebuie să li se explice drepturile care le revin în ceea ce privește concilierea și poziția acestora în procesul de conciliere. Oricare dintre părți are dreptul de a-și retrage acordul în orice moment pe parcursul procesului de conciliere.

Persoanele minore trebuie să își exprime personal acordul asupra concilierii. Mai mult, participarea unei persoane minore la conciliere necesită acordul tutorelui acesteia sau al altor reprezentanți legali. Adulții fără capacitate juridică pot lua parte la conciliere dacă înțeleg sensul cauzei și își exprimă acordul personal pentru procesul respectiv.

Concilierea poate fi folosită în cazul infracțiunilor evaluate ca fiind eligibile pentru conciliere, luându-se în considerare natura și metoda actului, relația între suspect și victimă și alte aspecte legate de infracțiune în ansamblu. Infracțiunile implicând victime minore nu trebuie înaintate spre conciliere în cazul în care victima necesită protecție specială datorită naturii infracțiunii sau datorită vârstei persoanei în cauză.

Birourile de mediere primesc solicitările de mediere și cooperează cu diferite autorități pe tot parcursul procesului de mediere. Fiecare caz de mediere este atribuit unui mediator voluntar selectat de profesioniștii care activează în cadrul procesului de mediere. Mediatorii preiau cazurile de mediere și caracterul practic asociat în colaborare cu biroul de mediere. Personalul biroului îndrumă și supraveghează mediatorii în activitatea desfășurată.

Trebuie urmate proceduri specifice?

În cauzele penale, concilierea poate avea loc numai între părțile care și-au exprimat în mod personal și voluntar acordul în acest sens și care sunt capabile să înțeleagă semnificația concilierii și soluțiile la care s-a ajuns pe parcursul procesului de conciliere. În cauzele civile (activitatea de mediere pe lângă instanțele judecătorești), începerea medierii necesită acordul tuturor părților.

În Finlanda, există un cod național de conduită pentru mediatori, cuprinzând coduri sectoriale de conduită pentru mediatori (de exemplu în funcție de specializare, pentru mediatori în dreptul familiei, în domeniul medical sau de construcții).

Informații și formare

O broșură privind activitatea de mediere judiciară de pe lângă instanțele judecătorești este disponibilă pe site-ul web al Ministerului Justiției din Finlanda.

Institutul Național pentru Sănătate și Asistență Socială (THL) organizează cursuri de formare pentru mediatori.

De asemenea, Institutul compilează informații statistice privind medierea în cauzele penale și civile, monitorizează, efectuează cercetări privind activitățile de mediere și coordonează eforturile de dezvoltare în domeniu. Această activitate este susținută de Consiliul consultativ privind medierea în cauze penale și civile

Care sunt costurile medierii?

Medierea în cauzele penale este un serviciu netaxabil. Acesta permite victimei unei infracțiuni și autorului acesteia să interacționeze prin intermediul unui mediator imparțial pentru a discuta prejudiciile psihice și materiale aduse victimei și pentru a cădea de acord asupra măsurilor reparare a prejudiciilor (Legea 1016/2005).

Pentru părțile implicate, medierea implică costuri mai reduse decât în cazul unui proces. Fiecare parte suportă costurile care îi revin și nu este obligată să plătească cheltuielile părții oponente. Dacă doresc acest lucru, părțile pot apela la serviciile unui consilier juridic. Oricare parte poate, de asemenea, să solicite acordarea de asistență juridică de la un birou de specialitate.

În medierea judiciară, un judecător din cadrul unui tribunal districtual acționează în calitate de mediator. Într-adevăr, medierea litigiilor este una dintre atribuțiile obișnuite ale unui judecător. Atunci când cauza necesită cunoștințe specifice într-un anumit domeniu, mediatorul poate angaja, cu acordul părților, un asistent a cărui onorariu să fie plătit de către părți.

Pentru medierea judiciară se percepe o taxă, similar tuturor celelalte chestiuni tratate de o instanță.

Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

Directiva 2008/52/CE permite persoanelor implicate într-un litigiu să solicite executarea unui acord rezultând din mediere. Statele membre informează Comisia cu privire la instanțele judecătorești sau la alte  autorități competente să primească astfel de solicitări.  

Finlanda nu a comunicat încă informațiile respective.

Linkuri relevante

broșură privind medierea judiciară, Site web privind medierea (Institutul Național pentru Sănătate și Asistență Socială (THL)

Ultima actualizare: 19/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.