NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Franţa

In locul intentării unui proces, de ce nu s-ar încerca soluţionarea unui conflict prin mediere? Este vorba despre o formă alternativă de soluţionare a litigiilor, în cadrul căreia un mediator ajută părţile să ajungă la un acord. În Franţa, guvernul şi profesioniştii sunt sensibili la avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Franţa
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pe cine puteți contacta?

În Franța nu există o autoritate centrală sau guvernamentală responsabilă de reglementarea profesiei de mediator. În prezent nu se are în vedere crearea unei astfel de autorități.

Există organizații neguvernamentale în domeniul dreptului familiei.

  • APMF (Association pour la Médiation Familiale - Asociația pentru Mediere Familială) avea, în 2012, 700 de membri. Asociația pune la dispoziție un anuar al mediatorilor, pe regiuni, foarte ușor de accesat.
  • FENAMEF (Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiales - Federația Națională a Asociațiilor de Mediere Familială) avea, în 2012, peste 480 de puncte pentru furnizarea medierii familiale și pune la dispoziție o listă a serviciilor de mediere.

De asemenea, vor fi consultate:

  • CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris - Centrul de Mediere și de Arbitraj de la Paris) se ocupă de litigiile între (marile) întreprinderi.
  • IEAM (l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation - Institutul de Expertiză, Arbitraj și Mediere), care în 2012 reunește peste 100 de practicieni de expertiză amiabilă sau judiciară, în domeniile economic și financiar, juridic și fiscal, medical, al construcțiilor și lucrărilor publice, industriei, materiilor prime și transporturilor.
  • FMCML (Fédération des Médiateurs et Chargés de Mission libéraux - Federația Mediatorilor și Coordonatorilor de Proiect liberali) cuprinde o sută de experți a căror activitate de mediere completează activitatea lor de expertiză în mai multe domenii (construcții, imobiliar, industrial, servicii, comercial, social și fiscal, informatic, mediu, medical și paramedical).
  • FNCM (Fédération Nationale des Centres de Médiation - Federația Națională a Centrelor de Mediere) regrupează, în 2012, 79 de centre de mediere ale barourilor, structurate pe regiuni. Alcătuită, în principal din avocați, federația beneficiază de sprijinul Consiliului Național al Barourilor și are numeroase legături în lumea judiciară. Pe site-ul său internet este disponibil un anuar.
  • ANM (Association Nationale des Médiateurs - Asociația Națională a Mediatorilor) constituită în 1993, numără în 2012 douăzeci de asociații și aproximativ 300 de membri repartizați în unsprezece delegații regionale. Această asociație a elaborat un cod național de deontologie al mediatorului. Site-ul său cuprinde un anuar.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere / în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

În dreptul francez, părțile pot recurge la mediere în toate domeniile dreptului în condițiile în care medierea nu aduce atingere așa-numitei ordini publice imperative. De exemplu, nu este posibilă încheierea unei medieri pentru a eluda regulile imperative ce reglementează căsătoria sau divorțul.

Medierea este exercitată mai ales în cazurile care țin de dreptul familiei (judecător pentru cazurile ce țin de dreptul familiei, prin intermediul unui mediator familial) și în litigiile minore (cazuri în fața judecătorului de proximitate sau a judecătorului de primă instanță, prin intermediul unui conciliator).

Care sunt regulile ce trebuie urmate?

Recurgerea la mediere

Recurgerea la mediere este supusă acordului prealabil al părților.

Cu toate acestea, atunci când a fost introdusă o acțiune în fața unui tribunal, „judecătorul sesizat în legătură cu un litigiu poate, după ce a obținut acordul părților, să desemneze un terț pentru a audia părțile și a confrunta punctele de vedere ale acestora pentru a le permite să găsească o soluție pentru conflictul cu care se confruntă” (articolul 131-1 din Codul de Procedură Civilă).

De asemenea, judecătorul poate să dispună părților, în domeniul restrâns al determinării modului în care ar trebui exercitată autoritatea parentală sau măsurile provizorii care ar trebui aplicate în materie de divorț, să participe la o întâlnire de informare privind medierea, gratuită pentru părți și care nu poate face obiectul niciunui tip de sancțiune (articolele 255 și 373-2-10 din Codul Civil).

Ordonanța nr. 2011-1540 din 16 noiembrie 2011 a transpus Directiva 2008/52/CE care stabilește cadrul pentru rezolvarea amiabilă a diferendelor între părți, cu ajutorul unui terț, și anume mediatorul, sfera de aplicare a ordonanței întinzându-se nu numai la medierile transfrontaliere, ci și la medierile pe plan intern, cu excepția diferendelor legate de contractele de muncă și a celor care țin de dreptul administrativ regalian.

Ordonanța din 16 noiembrie 2011 modifică legea din 8 februarie 1995 menționată mai sus pentru a stabili cadrul general al medierii. Ordonanța definește noțiunea de mediere, menționează calitățile pe care trebuie să le aibă mediatorul și reamintește principiul confidențialității medierii, element esențial al reușitei procesului de mediere.

Ordonanța reamintește principiul potrivit căruia judecătorul sesizat cu un litigiu poate desemna, în orice moment, un mediator care, în practică, poate fi, de asemenea, un conciliator de justiție. Cu toate acestea, este interzis ca judecătorul să desemneze un mediator pentru tentativele prealabile de conciliere în materie de divorț și de separare de drept. Ordonanța precizează că judecătorul care nu a obținut acordul părților poate solicita părților să se întâlnească cu un mediator pentru a fi informați asupra obiectului și modului de derulare a măsurii de mediere. În statul de drept, numai conciliatorii de justiție și mediatorii familiali pot fi însărcinați cu această misiune de informare.

Decretul nr. 2012-66 din 20 ianuarie 2012 adoptat în aplicarea ordonanței din 16 noiembrie 2011 creează în Codul de Procedură Civilă Cartea a cincea consacrată soluționării amiabile a diferendelor, cu scopul de a preciza normele aplicabile în materie de mediere și de conciliere convenționale, precum și cele privind procedura participativă. Cartea a V-a este contrapartida titlurilor VI și VIa din Codul de Procedură Civilă, consacrate concilierii judiciare și, respectiv, medierii judiciare. De altfel, Decretul nr. 78-381 din 20 martie 1978 a fost modificat și de acum nu mai reia decât dispozițiile statutare privind conciliatorii de justiție.

Reglementarea medierii

La nivel național, nu există un „cod de conduită” al mediatorilor.

Camera de Comerț și Industrie de la Paris a creat un cod de bună conduită și asigură aplicarea corectă a acestuia.

În domeniul dreptului familiei, mediatorii familiali, prin aderarea lor directă sau prin intermediul celei a organismului care îi angajează, fac obiectul codurilor sau cartelor deontologice ale celor 2 asociații federale de organisme de mediere familială, Association Pour la Médiation Familiale (Asociația pentru Mediere Familială) (APMF) și Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiales (Federația Națională a Asociațiilor de Mediere Familială) (FENAMEF). Aceste coduri sau carte reiau „regulile deontologice ale medierii familiale“ adoptate la 22 aprilie 2003 de către CNCMF. Astfel, conform site-ului său „APMF promulgă codul deontologic al profesiei în care sunt enunțate regulile etice ale practicii profesionale și condițiile de exercitare a medierii familiale în Franța. Codul este cadru de referință pentru toți practicienii”.

FNCM, (Fédération Nationale des Centres de Médiation - Federația Națională a Centrelor de Mediere) a adoptat, în martie 2008, un „cod deontologic“ bazat pe „Codul de Conduită European pentru Mediatori“.

Informații și formare

Nu există un site web oficial și la nivel național privind medierea.

În această situație, dreptul pozitiv francez nu prevede nicio formare specială pentru exercitarea medierii, cu excepția dreptului familiei. De fapt, în acest domeniu, prin decretul din 2 decembrie 2003 și prin hotărârea din 12 februarie 2004, a fost introdusă diploma de mediator familial.

În materie de mediere familială, textele prevăd o formare asigurată de instituții agreate și o diplomă eliberată de prefectul regiunii în urma unui program de formare sau a testelor de certificare prin intermediul unei validări a cunoștințelor dobândite. Formarea este asigurată de către centrele agreate de către Direcția Regională pentru Servicii de Sănătate și Sociale (DRASS). În aceste centre, elevii urmează o formare de 560 de ore eșalonate pe perioada a trei ani cu cel puțin 70 de ore de practică. La sfârșitul perioadei de formare, candidatul dă examenele în urma cărora promovează acest program de formare.

Care sunt costurile medierii?

Medierea extrajudiciară sau judiciară este contra cost pentru persoanele care recurg la acest mod alternativ de soluționare a litigiilor. În ceea ce privește medierea judiciară, remunerația mediatorului poate ține de fondul de asistență judiciară. În toate cazurile, este stabilită de către judecătorul responsabil de fixarea taxei după finalizarea misiunii și prezentarea unui memoriu sau a unei situații de cheltuieli (articolul 119 din Decretul nr. 91-1266 din 19 decembrie 1991).

Judecătorul stabilește consemnațiunea și remunerația (articolele 131-6 și 131- 3 din Codul de Procedură Civilă). În lipsa unui barem definit cu exactitate prin lege, costul unitar al serviciilor de mediere familială este așadar variabil. Serviciile care beneficiază de prestarea serviciului de „mediere familială” s-au angajat să respecte, în cadrul protocolului național semnat de către Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale, Familiei și Solidarității, Casa Națională de Alocații Familiale și Casa Centrală de Ajutor Reciproc Agricol, un barem național variabil în funcție de veniturile părților. Sub rezerva aprecierii judecătorului, contribuția financiară care revine părților pe ședință și persoană poate varia de la 5 la 131,21 EUR.

În domeniile ce țin de dreptul familiei, CNAF (Casa Națională de Alocații Familiale) a instituit o procedură de contracte care permite diferitelor structuri să beneficieze de un serviciu de mediere familială cu condiția respectării anumitor norme.

Acordul obținut în urma medierii poate avea titlu executoriu?

Atunci când judecătorul nu este sesizat, conform articolului 1565 din Codul de Procedură Civilă, pentru a dobândi titlu executoriu, acordul la care au ajuns părțile poate face obiectul omologării de către judecătorul cu competență în materia contenciosului în cauză.

Atunci când medierea are loc într-un cadru judiciar, conform articolului 131-12 din Codul de Procedură Civilă, judecătorul sesizat este cel care omologhează, la cererea părților, acordul pe care acestea i-l prezintă.

Conform articolului L.111-3 1 din Codul de Procedură Civilă, constituie titluri executorii acordurile la care s-a ajuns în urma medierii judiciare sau extrajudiciare cărora jurisdicțiile judiciare sau administrative le conferă forță executorie.

Ultima actualizare: 13/02/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.