NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Grecia

Decât să apelați la o instanță judecătorească, de ce să nu încercați soluționarea litigiilor prin mediere? Aceasta este o metodă alternativă de soluționare a litigiilor (ASL) prin intermediul căreia un mediator asistă persoanele implicate într-un litigiu pentru a ajunge la un acord. Guvernul și practicienii în drept din Grecia sunt conștienți de avantajele medierii

Conținut furnizat de
Grecia

Cui ne adresăm?

În Grecia, serviciile de mediere sunt oferite de:

  • În temeiul Legii 3898/2010 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 211, 16.12.2010), care transpune Directiva 2008/52/CE, mediatorul trebuie să fie un avocat acreditat în mod special în acest sens. Comisia de acreditare a mediatorilor (Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών), instituită în temeiul legii menționate anterior, funcționează în cadrul Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului. Un mediator este acreditat după trecerea cu succes a unui examen în fața unui juriu format din doi examinatori din cadrul Comisiei de acreditare a mediatorilor și un funcționar judiciar. Departamentul pentru profesiile juridice și executorii judecătorești (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών) al Direcției-generale pentru administrarea justiției din cadrul Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului este responsabil de acreditarea mediatorilor și eliberarea documentelor administrative necesare pentru acreditare. Acest departament asigură, de asemenea, întocmirea listelor cu organizațiile autorizate de formare a mediatorilor și cu mediatorii acreditați și distribuirea acestor liste la instanțe. Listele cu mediatorii acreditați pot fi găsite pe site-ul web al Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.
  • Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Bunăstării furnizează un serviciu public care permite unui angajat să solicite o audiere oficială privind un litigiu de muncă. Procedura se desfășoară la nivelul Departamentului de inspecție a muncii (Επιθεώρηση Εργασίας). Un inspector specializat va programa o audiere pentru ca angajatul să își prezinte punctul de vedere. Această audiere se desfășoară în afara oricărei proceduri judiciare.
  • Avocatul Poporului pentru protecția consumatorilor (Συνήγορος του Καταναλωτή ) este o autoritate independentă pentru protecția drepturilor consumatorilor, care funcționează sub tutela Ministerului Dezvoltării Regionale și al Competitivității. Acesta funcționează ca organ extrajudiciar de soluționare amiabilă a conflictelor în materie de dreptul consumatorilor, dar și ca organ consultativ care funcționează alături de stat pentru remedierea problemelor care intră în sfera sa de competență. În autoritatea sa intră comisiile de soluționare amiabilă a litigiilor; acestea își au sediul în prefecturile locale și sunt competente cu condiția să nu existe nicio procedură judiciară în paralel.

În ce domeniu este admisă și/sau cel mai des întâlnită medierea?

Medierea este disponibilă:

  • în materie civilă și comercială;
  • în dreptul muncii și pentru soluționarea litigiilor ce țin de dreptul consumatorilor, după cum s-a menționat anterior;
  • în cazul victimelor violenței domestice (Legea 3500/2006);
  • în cazul unor anumite infracțiuni prevăzute de Legea 3094/2010.

Există norme specifice care trebuie respectate?

Grecia a transpus Directiva 2008/52/CE prin Legea 3 898/2010 (Monitorul Oficial, seria I, nr. 211, 16.12.2010).

În temeiul acesteia, litigiile între persoane fizice pot fi supuse medierii, cu acordul persoanelor implicate, în cazul în care acestea pot dispune în mod liber de obiectul litigiului. Acordul privind supunerea unui litigiu medierii poate fi dovedit printr-un înscris sau prin consemnările instanței în fața căreia se afla litigiul. Acest acord este guvernat de dispozițiile materiale ale dreptului contractual.

Medierea poate avea loc dacă: (a) părțile convin să recurgă la mediere înainte sau după derularea unei proceduri judiciare; (b) instanța învestită cu soluționarea litigiului cere părților să recurgă la mediere, ținând seama de toate aspectele cauzei; sub rezerva acordului părților, instanța va amâna analizarea cauzei pentru trei sau șase luni; (c) o instanță din alt stat membru cere recurgerea la mediere; (d) medierea este impusă de lege.

În Decizia 10 9088 a Ministrului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului: (a) se prevăd condițiile specifice de atestare a mediatorilor și procedura de recunoaștere a atestării în alt stat membru al UE; această recunoaștere, precum și ridicarea temporară sau definitivă a autorizării necesită acordul prealabil al Comisiei de acreditare a mediatorilor; (b) se instituie un cod deontologic al mediatorilor acreditați; (c) se prevăd condițiile specifice de sancționare a încălcărilor codului deontologic; aceste sancțiuni, a căror aplicare necesită acordul prealabil al Comisiei de acreditare, sunt ridicarea temporară sau definitivă a acreditării; (d) se prevăd toate celelalte aspecte relevante.

În procesul de mediere, fiecare parte sau reprezentantul legal al acesteia se înfățișează cu avocatul său.

Mediatorul este ales de către părți sau de către o persoană desemnată de părți.

Procesul de mediere este stabilit de către mediator, în acord cu părțile, care pot pune capăt medierii în orice moment. Medierea este confidențială, nepăstrându-se nicio înregistrare a discuțiilor. Mediatorul poate contacta și avea întâlniri cu oricare dintre părțile la procesul de mediere. Acesta nu poate transmite celeilalte părți informațiile obținute în cadrul unei întâlniri cu partea adversă, decât cu acordul acesteia.

O persoană propusă ca mediator poate refuza această propunere. Pe parcursul medierii, mediatorul nu poate fi tras la răspundere decât în caz de dol.

Mediatorul întocmește un proces-verbal al medierii, care trebuie să includă:

(a) numele și prenumele mediatorului;

(b) locul și data la care a avut loc medierea;

(c) numele și prenumele persoanelor care au luat parte la mediere;

(d) acordul în temeiul căruia s-a desfășurat medierea;

(e) acordul la care au ajuns părțile în urma medierii sau faptul că nu s-a ajuns la niciun acord, precum și motivul litigiului.

După mediere, procesul-verbal este semnat de mediator, de părți și de avocații acestora. La cerere, mediatorul depune originalul procesului-verbal la grefa instanței de prim grad de jurisdicție cu un singur judecător din circumscripția locului unde a avut loc medierea. Acest lucru se face contra achitării unei taxe stabilite printr-o decizie comună a Ministrului Finanțelor și a Ministrului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului. Dacă medierea eșuează, procesul-verbal poate fi semnat doar de către mediator.

După depunerea procesului-verbal la grefa instanței competente, acesta devine un titlu executoriu în sensul articolului 902 alineatul (2) litera (c) din Codul de procedură civilă în cazul în care include un acord privind existența unei creanțe executorii.

Aplicarea practică a metodelor alternative de soluționare a litigiilor (ASL)

Singurul mecanism ASL care poate fi considerat operativ în Grecia este arbitrajul.

În conformitate cu articolele 99 și următoarele din Codul falimentului din Grecia, un mediator poate fi numit pentru o procedură de tranzacție la cererea unei persoane fizice sau juridice, care trebuie depusă la instanța competentă în materie de falimente (πτωχευτικό δικαστήριο).

Instanța competentă în materie de falimente stabilește dacă cererea este admisibilă și poate numi un mediator dintr-o listă de experți. Rolul mediatorului este de a utiliza toate mijloacele adecvate pentru a ajunge la un acord între debitor și majoritatea (definită conform legii) creditorilor, pentru a asigura supraviețuirea activității economice a debitorului.

Mediatorul poate solicita instituțiilor de credit și financiare orice informații privind activitatea economică a debitorului care ar putea fi utile pentru îndeplinirea cu succes a procesului de mediere.

Dacă nu se poate ajunge la niciun acord, mediatorul informează imediat președintele instanței, care începe procedura judiciară în fața instanței competente în materie de falimente. În acest moment, rolul mediatorului ia sfârșit.

Informare și cursuri de formare

Comisia de acreditare asigură acreditarea mediatorilor, respectarea cerințelor legale de către organismele care oferă cursuri de formare mediatorilor , respectarea de către mediatori a codului deontologic și recomandă Ministrului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului sancțiunile aplicabile mediatorilor, conform legii.

Cursurile de formare pentru mediatori pot fi organizate de care organizații non-profit care trebuie să fie constituite cel puțin dintr-o asociație a avocaților și o asociație profesională și să dețină o autorizație emisă de Departamentul pentru profesiile juridice și executorii judecătorești (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών) al Direcției-generale pentru administrarea justiției din cadrul Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului, la recomandarea Comisiei de acreditare. Prin Decretul președințial 123/2011, emis la propunerea Ministrului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului, a Ministrului Finanțelor, a Ministrului Concurenței și a Marinei Comerciale, a Ministrului Educației, Formării pe tot parcursul vieții și Cultelor, s-au stabilit condițiile specifice de autorizare și funcționare a organismelor care oferă cursuri de formare pentru mediatori, conținutul programei pentru formarea inițială și permanentă, durata cursurilor de formare, numărul participanților și sancțiunile aplicate acestor organisme în cazul nerespectării cerințelor legale. Sancțiunile constau în amenzi sau retragerea temporară ori definitivă a licenței de funcționare. Criteriile de alegere și aplicare a sancțiunilor vor fi definite prin decret președințial. Autorizația de funcționare se obține contra achitării unei taxe stabilite printr-o decizie comună a Ministrului Finanțelor și a Ministrului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.

Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului folosește toate mijloacele corespunzătoare, în special internetul, pentru a informa publicul în legătură cu mijloacele de a recurge la mediere.

Care este costul medierii?

Mediatorii primesc un onorariu orar pentru maximum 24 de ore, care include și timpul de pregătire. Mediatorul este liber să convină cu părțile un alt tip de remunerare. Onorariul mediatorului se plătește în mod egal între părți, cu excepția cazurilor în care se convine alt mod de partajare a onorariilor. Onorariile avocaților proprii se plătesc de către fiecare parte. Tariful de bază și valoarea maximă a onorariilor se stabilesc printr-o decizie a Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.

Este posibilă executarea unui acord rezultat din mediere?

După mediere, procesul-verbal este semnat de mediator, de părți și de avocații acestora. La cerere, mediatorul depune originalul procesului-verbal la grefa instanței de prim grad de jurisdicție cu un singur judecător din circumscripția locului unde a avut loc medierea. Acest lucru se face contra achitării unei taxe stabilite printr-o decizie comună a Ministrului Finanțelor și a Ministrului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului. Dacă medierea eșuează, procesul-verbal poate fi semnat doar de către mediator.

După depunerea procesului-verbal la grefa instanței competente, acesta devine un titlu executoriu în sensul articolului 904 alineatul (2) litera (c) din codul de procedură civilă în cazul în care include un acord privind existent unei creanțe executorii.

Un proces de mediere inițiat în mod legal suspendă termenele de prescripție și de decădere până la încheierea medierii. Sub rezerva articolului 261 și următoarele din Codul civil, curgerea termenelor de prescripție și de decădere suspendate se reia dacă se redactează un proces-verbal prin care se constată eșuarea procesului de mediere sau dacă o parte notifică celeilalte părți și mediatorului un act prin care încetează procesul de mediere.

În conformitate cu articolul 10 din Directiva 2008/52/CE, cererile trebuie trimise grefei instanței de prim grad de jurisdicție cu un singur judecător din circumscripția locului unde a avut loc medierea, care este autoritatea competentă [conform articolului 6 alineatele (1) și (2) din directivă].

Link-uri relevante

Baroul din Atena

Ministerul Muncii, Securității Sociale și Bunăstării

Avocatul Poporului pentru protecția consumatorilor

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului

Centrul elen de mediere și arbitraj

Ultima actualizare: 25/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.