Medierea în țările UE

Malta

De ce nu s-ar rezolva litigiile mai degrabă prin mediere, decât prin recurgerea la justiție? Medierea este o formă alternativă de soluționare a litigiilor, în cadrul căreia un mediator ajută părțile să ajungă la un acord. Atât autoritățile, cât și practicienii în domeniul dreptului din Malta cunosc bine avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Malta

Cine poate fi contactat?

Organismul guvernamental responsabil cu medierea în Malta este Centrul de mediere al Maltei, instituit în temeiul capitolului 474 din Legea medierii din 2004. Centrul de mediere oferă o instanță căreia i se pot adresa sau către care pot fi orientate părțile la un litigiu pentru a rezolva litigiul respectiv cu asistența unui mediator.

Puteți contacta centrul prin intermediul grefierului Centrului de mediere al Maltei, Malta Mediation Centre,158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Puteți, de asemenea, apela numărul +356 23279220 sau puteți trimite un e-mail la adresa info@mediation.mt.

Centrul pune la dispoziția părților o listă a mediatorilor acreditați în mod corespunzător de către centru și le solicită să aleagă un mediator care să convină tuturor părților. Dacă părțile nu se pun de acord asupra unui mediator care să fie acceptabil ambelor, centrul va desemna ca mediator persoana a cărei nume este următorul pe lista mediatorilor.

În ce domeniu este admisibil sau cel mai obișnuit să se recurgă la mediere?

Medierea este admisibilă în litigii care implică chestiuni civile, familiale, sociale, comerciale și industriale. Ar trebui remarcat că medierea familială se referă la anumite litigii familiale, cum ar fi litigii legate de succesiune sau litigii legate de întreprinderile familiale. Medierea nu cuprinde separarea sau divorțul, care sunt de competența instanțelor civile (secțiunea destinată familiei) și este reglementată de o legislație specifică.

Există norme specifice de urmat?

Medierea este un proces voluntar. Acestea fiind spuse, părțile la orice procedură pot solicita în comun instanței să suspende procedurile pe perioada în care încearcă să își soluționeze litigiul prin mediere. Mai mult, instanța poate suspenda procedurile din proprie inițiativă pe durata procesului de mediere și poate ordona părților să încerce să soluționeze litigiul prin mediere. Ar trebui remarcat, totuși, că medierea familială este obligatorie, în primul rând în cazurile de separare, dreptul de vizitare a copiilor, îngrijirea și custodia copiilor, precum și în cele legate de pensia alimentară a copiilor și/sau a soților.

Centrul de mediere al Maltei are un Cod de conduită pe care mediatorii trebuie să îl respecte pe parcursul procedurilor.

Codul conține norme care trebuie strict respectate. De exemplu, acesta conferă consiliului de administrație al centrului puterea de a întreprinde măsuri disciplinare împotriva oricărui mediator a cărui conduită nu se conformează normelor impuse de principiile codului. Orice mediator care a încălcat orice prevedere a codului sau s-a comportat într-un mod nepotrivit va fi înlăturat de pe lista mediatorilor pentru perioada pe care consiliul de administrație o consideră potrivită.

Informare și formare

În conformitate cu Codul de conduită al mediatorilor, aceștia ar trebui să urmeze în mod activ și cât mai des posibil formări care promovează dobândirea de competențe în materie de mediere, pe măsură ce se prezintă asemenea oportunități. Centrul de mediere al Maltei organizează ocazional cursuri de formare pentru mediatori. Primul curs de competențe de mediere a avut loc în luna iulie 2008. Un alt curs, menit să ofere formare în materie de mediere cu accent pe aspectele psihologice, sociale și legale ale separării, a avut loc în perioada 16-18 aprilie 2009.

Care este costul medierii?

Onorariile sunt supuse reglementărilor 2 și 4 din avizul juridic 309 din 2008, astfel cum au fost modificate prin avizul juridic 365 din 2020 (a se vedea legislația subsidiară 474.01).

În medierea legată de instanța de familie, părțile pot alege, de comun acord, mediatorul pe care îl doresc de pe o listă de persoane desemnate de Ministerul Justiției în acest scop (caz în care părțile suportă ele însele costurile medierii) sau, alternativ, instanța desemnează un mediator, prin rotație, de pe lista persoanelor desemnate de Ministerul Justiției pentru a acționa în calitate de mediatori desemnați de instanță (caz în care onorariile datorate mediatorilor sunt plătite de grefierul instanțelor și tribunalelor civile).

Este posibil să se obțină executarea silită a unui acord rezultat din mediere?

În conformitate cu Directiva 2008/52/CE, trebuie să fie posibil să se obțină executarea unui acord scris la care s-a ajuns prin mediere. Legea privind medierea din 2004 a fost modificată prin legea IX din 2010, în special în scopul transpunerii și extinderii prevederilor directivei care reglementează litigiile transfrontaliere, astfel încât acestea să se aplice și cazurilor naționale.

Linkuri asociate

Centrul de mediere al Maltei

Legea malteză a medierii din 2004

Directiva 2008/52/CE

Ultima actualizare: 19/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.