Medierea în țările UE

România

Decât să apelaţi la o instanţă judecătorească, de ce să nu încercaţi să rezolvaţi disputele prin mediere? Aceasta este o metodă alternativă de rezolvare a disputelor (ARD) prin intermediul căreia un mediator asistă persoanele implicate într-un conflict pentru a ajunge la un acord. Guvernul român şi practicienii în drept sunt conştienţi de avantajele medierii.

Conținut furnizat de
România

Pe cine puteți contacta?

Consiliul de Mediere, înfiinţat  în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, este responsabil cu   reglementarea medierii în România. Ca şi mod de organizare, acesta este organism autonom cu  personalitate juridică , care acţionează în interesul public.  Sediul Consiliului de mediere este in Bucureşti.

Legea 192/2006 a furnizat cadrul legislativ pentru introducerea medierii,  şi a profesiei de mediator.

Membrii Consiliului de mediere sunt aleşi de mediatori.

Atribuţiile principale ale Consiliului de mediere sunt următoarele:

 • stabilirea standardelor de formare în domeniul medierii, în baza celor mai bune practici internaţionale şi monitorizarea respectării lor de către furnizorii de formare şi formatori;
 • autorizarea mediatorilor precum şi menţinerea şi actualizarea  Tabloului mediatorilor;
 • autorizarea furnizorilor de formare care derulează programe de formare pentru mediatori;
 • adoptarea Codului Etic şi Deontologic pentru mediatorii autorizaţi, a regulamentelor privind răspunderea disciplinară a acestora, precum şi a regulilor privind organizarea ofertei de servicii de mediere;
 • adoptarea regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere;
 • iniţierea propunerilor pentru amendarea sau corelarea legislaţiei cu privire la mediere.

Datele de contact ale Consiliului de Mediere sunt:

Adresa: Bucureşti, sectorul 2, Piaţa Sfântul Ştefan nr. 7

Telefon: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

Adrese de e-mail: secretariat@cmediere.ro, Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Registrul Național al Asociațiilor Profesionale ale Mediatorilor

Consiliul de Mediere a înființat Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor. Acest registru include organizațiile non-guvernamentale care promovează medierea și reprezintă interesele profesionale ale mediatorilor. Registrul poate fi consultat pe pagina de internet a Consiliului de mediere.

Tabloul mediatorilor

În conformitate cu Articolul 12 din Legea 192/2006, mediatorii autorizaţi sunt înregistraţi în Tabloul mediatorilor administrat de Consiliul de Mediere şi publicat anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tabloul mediatorilor este de asemenea disponibil pe  portalul web oficial al Consiliului de Mediere și ale Ministerului Justiției.

Tabloul mediatorilor autorizaţi include informaţii cu privire la:

 • Nume, prenume, date de contact ale mediatorului
 • calitatea de membru al unei asociaţiil profesionale a mediatorilor,
 • pregătirea mediatorului,  furnizorul programului de formare urmat,
 • domeniul medierii în care mediatorul este specializat,
 • durata experienţei practice în activitatea de mediere,
 • limbile străine în care poate conduce medierea,
 • datele lor de contact
 • existenţa unei cauze de suspendare.

Consiliul de mediere  are obligaţia să actualizeze în mod regulat şi cel puțin o dată pe an Tabloul mediatorilor şi să  îl pună la dispoziţia celor interesaţi, instanţelor judecătoreşti, autorităţilor publice locale şi Ministerului Justiţiei.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Articolul 2 din Legea 192/2006 permite părţilor să solicite medierea în conflicte civile sau penale, de dreptul familiei şi alte domenii juridice conform prevederilor legale.  Conflictele în materie de protecţie a consumatorilor şi conflictele care fac obiectul unor drepturi la care se poate renunţa, pot fi de asemenea soluţionate prin mediere. Cu toate acestea, chestiunile legate de drepturile personale şi drepturile la care nu se poate renunţa nu pot face obiectul medierii.

Trebuie urmate proceduri specifice?

Opţiunea de a recurgere la mediere este voluntară. Părţile nu sunt obligate să solicite servicii de mediere şi au opţiunea de a renunţa la mediere în orice moment. Cu alte cuvinte, părţile sunt libere să caute mijloace alternative de soluţionare a  conflictului/ disputei în orice moment, respectiv: proceduri judiciare, arbitraj. Părţile interesate pot contacta un mediator înainte de a se prezenta în instanţă cât şi pe parcursul procedurilor judiciare.

Legislaţia în vigoare îi obligă pe judecători, să informeze părţile cu privire la posibilitatea de a opta pentru mediere şi la avantajele acestei proceduri.

La data de 17 februarie 2007, Consiliul de Mediere a aprobat Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor. Codul este obligatoriu pentru toţi mediatorii incluşi în  Tabloul mediatorilor.

Informații și formare

Portalul web al Consiliului de mediere reprezintă sursa oficială principală de informaţii privind medierea în România.

Instruirea în mediere este furnizată numai de sectorul privat, iar Consiliul de mediere este responsabil de autorizarea furnizorilor de cursuri de formare , asigurându-se  că toate cursurile oferă programe de formare respectă aceleaşi standarde.

Lista furnizorilor de formare este inclusă pe portalul web oficial al Consiliul de mediere.

Cursurile de  formare ca mediator au loc periodic, mai multe informaţii putând fi obţinute direct de la furnizorii de formare.

Standardul de formare a mediatorului stabileşte domeniile majore de studiu, obiectivele de învăţare, aptitudinile ce trebuie dezvoltate până la sfârşitul programului de formare şi metodele de evaluare. Furnizorii de formare autorizaţi de Consiliul de mediere sunt responsabili pentru pregătirea materialelor şi  a suporturilor de curs, şi a exerciţiilor,  cu respectarea cadrului stabilit de  Standardul de formare a mediatorului, elaborat şi adoptat de Consiliul de mediere.

Care sunt costurile medierii?

Onorariul cuvenit mediatorului este menţionat în  contractul de mediere, conform Legii 192/2006.  Sumele sunt suportate de părţi în mod egal, daca nu se convine altfel.

Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

Directiva 2008/52/CE oferă posibilitatea de a solicita ca textul unui acord scris ce rezultă în urma medierii să fie pus în aplicare. Statele membre informează Comisia cu privire la instanțele judecătorești sau alte autorități competente să primească astfel de cereri.

În România acordul poate fi pus în aplicare prin hotărâre judecătorească sau prin legalizare notarială.

Ultima actualizare: 11/10/2013

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.