Mediácia v krajinách EÚ

Rakúsko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o alternatívny postup riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu.

Autor obsahu
Rakúsko

Koho kontaktovať?

Spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam registrovaných mediátorov. Všetci mediátori uvedení v tomto zozname absolvovali špeciálnu odbornú prípravu.

Neexistuje žiadny centralizovaný orgán, ktorý by bol zodpovedný za mediačné služby.

Existujú aj profesionálne združenia, ktoré ponúkajú mediačné služby a niekoľko mimovládnych organizácií, ktoré mediátorom ponúkajú podporu.

Kedy sa rozhodnúť pre mediáciu?

V občianskoprávnych veciach sa mediácia môže využiť na vyriešenie sporov, v ktorých by inak rozhodli všeobecné súdy. Strany sporu sa pre mediáciu môžu rozhodnúť dobrovoľne, aby dospeli k vlastnému riešeniu sporu.

V prípade niektorých sporov medzi susedmi je potrebné skôr, než sa vec môže predložiť na súd, pokúsiť sa najprv o mimosúdne vyriešenie sporu. Spor je možné mimosúdne vyriešiť prostredníctvom postúpenia záležitosti zmierovacej rade, usilovania sa o urovnanie sporu na okresnom súde ešte pred začatím súdneho procesu (proces známy ako „prätorischer Vergleich“) alebo prostredníctvom mediácie.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré treba dodržiavať?

Pre mediátorov neexistujú žiadne osobitné pravidlá ani kódex správania. Mediátori nie sú zaregistrovaní ako špecialisti na určitú oblasť, napríklad na spory týkajúce sa rodinného práva, medicíny alebo výstavby, avšak bližšie informácie o oblastiach, v ktorých zaregistrovaný mediátor pôsobí, sa môžu uviesť osobitne.

Každý, kto absolvoval osobitnú odbornú prípravu a kto spĺňa príslušné požiadavky, môže byť zapísaný ako registrovaný mediátor. Neexistujú žiadne právne obmedzenia týkajúce sa toho, kto môže používať profesionálne označenie „mediátor“.

Informácie a odborná príprava

Doplňujúce informácie vrátane podrobností o odbornej príprave a požiadavkách na registráciu mediátorov v Rakúsku je možné nájsť tu. Dané informácie sú dostupné len v nemčine.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia nie je bezplatná.

Na poplatkoch za mediáciu sa dohodnú strany sporu so súkromným mediátorom.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

V súlade so smernicou 2008/52/ES musí byť stranám sporu umožnené požiadať o to, aby bol obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný. Členské štáty oznámia, ktoré súdy alebo iné orgány sú zodpovedné za prijímanie takýchto žiadostí.

V Rakúsku je obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný len vtedy, ak má dohoda formu urovnania (Vergleich) pred súdom alebo formu notárskej listiny spísanej pred notárom.

Posledná aktualizácia: 28/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.