Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Belgicko

Prečo neriešiť konflikt pomocou mediácie namiesto súdneho konania? Ide o alternatívnu formu riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám dospieť k dohode. Vláda a odborníci v Belgicku sú naklonení mediácii a výhodám, ktoré poskytuje.

Autor obsahu
Belgicko

Na koho sa obrátiť?

Federálna komisia pre mediáciu

Napriek tomu, že federálna komisia samotná nie je mediátorom, reguluje toto povolanie a vedie a aktualizuje zoznam akreditovaných mediátorov.

Sekretariát komisie poskytuje informácie vo flámčine a vo francúzštine. Možno sa na ňu obrátiť prostredníctvom e–mailu alebo na tejto adrese:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34
1040 Bruxelles
Tel: (+32) 2 224 99 01
Fax: (+32) 2 224 99 07

Federálna komisia pre mediáciu ručí (vďaka akreditácii mediátorov) za kvalitu a postup pri mediácii.

Zoznam mediátorov je dostupný v flámčine a vo francúzštine.

V ktorých oblastiach je využitie mediácie prípustné / najčastejšie?

Mediácia je prípustná v:

 • občianskom práve (vrátane rodinných sporov);
 • obchodnom práve;
 • pracovnom práve;
 • Existuje aj mediácia v trestných záležitostiach a v prípadoch náhrady škôd, ale tieto oblasti nepatria do kompetencie Federálnej komisie pre mediáciu.

Mediácia sa najčastejšie využíva v oblasti občianskeho práva, zvlášť v rodinných záležitostiach.

Podľa akých pravidiel postupovať?

Využitie pomoci mediátora je dobrovoľné rozhodnutie strán a v prípade neúspechu sa naň nevzťahujú žiadne sankcie.

Podľa nových ustanovení rodinného práva je sudca povinný informovať strany v konaní o existencii a o možnostiach mediácie.

Existuje etický kódex mediátorov dostupný vo flámčine a vo francúzštine.

Informácie a odborná príprava

Na webovej stránke je k dispozícii mnoho informácií vo flámčine a vo francúzštine o rôznych aspektoch mediácie (priebeh mediácie, výdavky, adresy…).

Priestor pre profesionálov

Táto časť webovej stránky informuje o kritériách akreditácie a podmienkach odbornej prípravy mediátorov.

Federálna komisia pre mediáciu predpismi upravila odbornú prípravu mediátorov, ale samotnú odbornú prípravu zabezpečuje súkromný sektor.

Program zahŕňa spoločný základ v rozsahu 60 hodín, ktoré sa rozdeľujú na minimálne 25 hodín teórie a minimálne 25 hodín praktickej prípravy.

 • Spoločný základ obsahuje základné zásady mediácie (etika/filozofia), štúdium rôznych alternatívnych spôsobov riešenia sporov, rozhodné právo, sociologické a psychologické aspekty a proces mediácie.
 • Praktické cvičenia pokrývajú študijné predmety programu a prostredníctvom inscenácií prípadov rozvíjajú schopnosť vyjednávať a komunikovať.

Tento spoločný základ dopĺňajú špeciálne programy pre každý typ mediácie (minimálne 30 hodín, ktoré sa voľne rozdelia medzi teoretickú a praktickú prípravu).

Existujú špeciálne programy v oblasti rodinnej, občianskej a obchodnej, ako aj sociálnej mediácie.

Kritériá akreditácie

 • Kritériá akreditácie mediátorov,
 • Pokyny na podanie žiadosti o udelenie akreditácie mediátora podľa zákona z 21. februára 2005,
 • Súpis dokumentov potrebných k žiadosti o uznanie ako mediátora (Word).

Kritériá odbornej prípravy/ďalšieho vzdelávania

Základná odborná príprava

 • Rozhodnutie z 1. februára 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky a postupy akreditácie stredísk odbornej prípravy a odbornej prípravy akreditovaných mediátorov (PDF)
 • Inštitúcie odbornej prípravy mediátorov akreditované Federálnou komisiou pre mediáciu

Ďalšie vzdelávanie

 • Rozhodnutie z 18. decembra 2008, ktorým sa vymedzujú povinnosti akreditovaných mediátorov vo veci ďalšieho vzdelávania a kritériá akreditácie programov v tejto oblasti

Etický kódex

 • Etický kódex akreditovaného mediátora (Word)

Riešenie sťažností

 • Rozhodnutie o postupe odňatia akreditácie, stanovenia sankcií vyplývajúcich z etického kódexu a o postupe uplatňovania týchto sankcií

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia nie je bezplatná. Honorár mediátora je predmetom dohody medzi súkromným mediátorom a stranami. Zákon ich neupravuje. Zvyčajne každá strana platí polovicu honoráru.

Strana v konaní má možnosť získať pomoc na úhradu honorára mediátora, ak má nízky príjem a pod podmienkou, že mediátor je akreditovaný.

Možno dosiahnuť vykonateľnosť dohody, ktorá je výsledkom mediácie?

Podľa európskej smernice 2008/52/ES by malo byť možné požiadať o vykonateľnosť písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie. Členské štáty oznámia, ktoré súdy alebo iné orgány sú príslušné na prijatie takýchto žiadostí. Belgicko zatiaľ túto informáciu neposkytlo.

Podľa článkov 1733 a 1736 občianskeho súdneho poriadku je však možné dosiahnuť uznanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie, sudcom, čím sa dohoda stane autentickou a vykonateľnou. Pokiaľ ide o formu, dohoda je súčasťou rozhodnutia.

Existuje aj alternatíva uznania dohody. Dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, je možné zmeniť na notársky akt u notára. Dohoda sa tak stáva autentickou a vykonateľnou bez súdneho konania. Tento postup je však možný len v prípade súhlasu všetkých strán.

Posledná aktualizácia: 06/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.