Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Bulharsko

Namiesto súdenia sa, prečo neskúsiť urovnať svoj spor prostredníctvom mediácie? Mediácia je alternatívnym opatrením na urovnanie sporu, pri ktorom mediátor pomáha stranám sporu dospieť k dohode. Vláda a odborníci v oblasti justície v Bulharsku poznajú výhody mediácie.

Autor obsahu
Bulharsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Koho kontaktovať?

Ministerstvo spravodlivosti Bulharska zriadilo register mediátorov ako súčasť centrálneho registra neziskových organizácií poskytujúcich užitočné verejné služby.

Internetová stránka ministerstva spravodlivosti zabezpečuje prístup k:

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia je prípustná v mnohých oblastiach práva. Tieto oblasti však nie sú upravované ani obmedzované právnymi predpismi. Doteraz sa väčšina mediátorov špecializovala na komerčnú a obchodnú mediáciu.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Mediácia je celkom dobrovoľná. Aj keď mediácia predstavuje alternatívny spôsob urovnávania sporu bez obrátenia sa na súd, nie je nevyhnutnou podmienkou na začatie súdneho konania.

Pre mediátorov neexistuje žiaden osobitný kódex správania. Ustanovenia o etických štandardoch sa však nachádzajú v zákone o mediácii a nariadení č. 2 z 15. marca 2007, v ktorom sa ustanovujú podmienky a proces schvaľovania organizácii pôsobiacich v oblasti mediácie.

Informácie a odborná príprava

Organizácie, ktoré ponúkajú odbornú prípravu v oblasti mediácie sú zo súkromného sektora.

Medzi témy odborných seminárov patrí súdne konanie a etické pravidlá správania mediátorov, ako aj postup uvedený v zákone o mediácii a nariadení č. 2 z 15. marca 2007.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia nie je bezplatná, jej úhrada podlieha dohode medzi mediátorom a zúčastnenými stranami.


Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vynútiteľná?

Podľa smernice 2008/52/ES (na podporu a zjednodušenie mediácie ako alternatívneho spôsobu urovnávania cezhraničných sporov v EÚ) musí byť možné požiadať, aby bol obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný.

Členské štáty o tom informujú súdy a ďalšie orgány spôsobilé na prijímanie takýchto žiadostí.

Súvisiace odkazy

Register mediátorov

Register mediátorov (vyhľadávanie)

Posledná aktualizácia: 09/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.