Mediácia v krajinách EÚ

Bulharsko

Prečo sa namiesto súdneho konania nepokúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o spôsob alternatívneho riešenia sporov (ARS), pri ktorom mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pracujúci v oblasti práva v Bulharsku si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Bulharsko

Koho možno kontaktovať

Ministerstvo spravodlivosti Bulharska zriadilo register mediátorov ako súčasť centrálneho registra neziskových právnických osôb poskytujúcich užitočné verejné služby.

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti obsahuje odkazy na:

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia je prípustná v mnohých oblastiach práva. Tieto oblasti však právne predpisy neupravujú ani neobmedzujú. Väčšina registrovaných mediátorov sa doteraz špecializovala na mediáciu v obchodných alebo podnikových veciach.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Využitie mediácie je úplne dobrovoľné. Hoci mediácia poskytuje alternatívny spôsob riešenia sporov bez toho, aby bola vec predložená súdu, nie je podmienkou začatia súdneho konania.

Pre mediátorov neexistuje žiadny osobitný kódex správania. Ustanovenia o etických normách sú však zahrnuté v zákone o mediácii a v nariadení č. 2 z 15. marca 2007, v ktorom sa stanovujú podmienky a postup schvaľovania organizácií, ktoré zabezpečujú odbornú prípravu mediátorov.

Informácie a odborná príprava

Organizácie, ktoré ponúkajú odbornú prípravu pre mediátorov, pochádzajú zo súkromného sektora.

Medzi témy seminárov patrí súdne konanie a etické pravidlá správania mediátorov, ako aj postup stanovený v zákone o mediácii a v nariadení č. 2 z 15. marca 2007.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia je spoplatnená služba; platba sa určí na základe dohody medzi mediátorom a zúčastnenými stranami.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

V súlade so smernicou 2008/52/ES (podpora a uľahčenie mediácie ako alternatívnej formy cezhraničného riešenia sporov v EÚ) musí byť možné požadovať, aby bol obsah písomnej dohody dosiahnutej prostredníctvom mediácie vykonateľný.

Ustanovenia smernice 2008/52/ES o vykonateľnosti dohôd dosiahnutých prostredníctvom mediácie boli transponované do zákona o mediácii.

Členské štáty to oznámia súdom a iným orgánom príslušným na prijímanie takýchto žiadostí.

Posledná aktualizácia: 22/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.