Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Koho kontaktovať?

V prípade záujmu o informácie o mediácii na Cypre kontaktujte právneho zástupcu registrovaného na Cypre.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediáciu možno využiť na vyriešenie akýchkoľvek sporov pod podmienkou, že zainteresované strany s tým súhlasia.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Na rozdiel od iných foriem alternatívneho riešenia sporov (arbitráž), neexistujú žiadne zákony osobitne upravujúce proces mediácie, a teda žiadne pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri mediácii.

Poznámka: Návrh zákona o špecifickej otázke mediácie v rodinnoprávnych veciach bol predložený snemovni reprezentantov (Βουλή των Αντιπροσώπων) a v súčasnosti sa o ňom rokuje.

Aké sú náklady na mediáciu?

Pre mediáciu nie sú stanovené fixné trovy, závisia v podstate od zložitosti veci a postavenia mediátora.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vymáhateľná?

Výsledkom mediácie nie je rozsudok, ktorý možno vymôcť rovnako ako rozsudok súdu.

Posledná aktualizácia: 11/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.