Mediácia v krajinách EÚ

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Koho možno kontaktovať?

V prípade záujmu o informácie o mediácii na Cypre kontaktujte ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku(Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), Cyperskú advokátsku komoru (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos), Cyperskú obchodnú a priemyselnú komoru (Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) alebo Vedecko-technickú komoru Cypru (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou).

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Pokiaľ s tým zúčastnené strany súhlasia, mediáciu možno využiť na vyriešenie akýchkoľvek občianskoprávnych sporov bez ohľadu na to, či sú cezhraničné, vrátane obchodných sporov. Zákon sa nevzťahuje ani na rodinné spory, ani na pracovné spory, ktoré nepatria medzi cezhraničné spory.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Podľa zákona o určitých veciach mediácie v občianskoprávnych sporoch z roku 2012 [zákon č. 159(I)/2012] si strany vymenúvajú mediátora konsenzuálne. Postup je neformálny. Na základe konzultácií s mediátorom sa strany dohodnú na postupe, jeho trvaní, na povinnosti zachovať dôverný charakter postupu, na odmene mediátora a podmienkach jej vyplatenia a na všetkých ďalších záležitostiach, ktoré budú považovať za potrebné.

Aké sú náklady na mediáciu?

V súlade so zákonom sa pred začatím postupu mediácie strany v rámci konzultácií s mediátorom dohodnú na rôznych bodoch, ako aj na spôsobe stanovenia odmeny mediátora a podmienkach jej vyplatenia mediátorovi a na všetkých ďalších nákladoch na postup. Preto nie sú stanovené žiadne pevné náklady na mediáciu; v podstate závisia od zložitosti prípadu.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vymáhateľná?

Ak strany dosiahnu dohodu o urovnaní, mediátor ju vyhotoví v písomnej forme a obidve strany spoločne alebo jedna zo strán s výslovným súhlasom druhej strany môže podať na súd návrh na vykonanie dohody urovnaní. V tomto prípade by sa mala vymôcť rovnako ako rozhodnutie súdu.

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.