Mediácia v krajinách EÚ

Česko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov (ADR), keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Výhodou využitia mediácie býva časová úspora pri tomto spôsobe riešenia sporu (v porovnaní s dĺžkou súdneho konania) a často aj finančná úspora (v porovnaní s nákladmi vynaloženými na súdne konanie).

Autor obsahu
Česko

Na koho sa obrátiť?

Probačná a mediačná služba Českej republiky je ústredný orgán pre sprostredkovanie mediácie ako spôsobu riešenia následkov trestného činu medzi páchateľom a obeťou v rámci trestného konania. Zodpovednosť za výkon činnosti tejto služby nesie Ministerstvo spravodlivosti ČR.

Pokiaľ ide o sprostredkovanie mediácie v netrestných veciach, môžete sa obrátiť na niektorého z mediátorov, ktorí vykonanie mediácie ponúkajú. Kontakty na mediátorov pôsobiacich v ČR je možné nájsť na najrôznejších webových stránkach po zadaní hesla „mediácia“.

Zoznam mediátorov je možné nájsť napr. na webových stránkach Asociácie mediátorov ČR, Českej advokátskej komory a Únie pre rozhodcovské a mediačné konanie ČR. Kontakty na pracovisko Probačnej a mediačnej služby ČR pôsobiace v rámci miestne príslušných okresných súdov možno nájsť na webových stránkach tejto služby.

Zoznam mediátorov zapísaných podľa zákona č. 202/2012 Z. z. o mediácii, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti ČR, je k dispozícii tu.

V oblasti mediácie pôsobia tiež niektoré ďalšie mimovládne neziskové organizácie (NGO) a iné subjekty.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia je prípustná vo všetkých oblastiach práva s výnimkami stanovenými právnymi predpismi. Medzi tieto oblasti patrí aj rodinné právo, obchodné právo a trestné právo. Pokiaľ je to účelné a vhodné, môže predseda senátu podľa Občianskeho súdneho poriadku nariadiť účastníkom konania prvé stretnutie s mediátorom a to v rozsahu 3 hodín. V takýchto prípadoch môže konanie prerušiť až na 3 mesiace.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Áno, mediáciu upravuje nový zákon č. 202/2012 Z. z. o mediácii a v oblasti trestného konania tiež zákon č. 257/2000 Z. z. o Probačnej a mediačnej službe ČR.

Informácie a vzdelávanie

Zapísaný mediátor, ktorý pôsobí podľa zákona č. 202/2012 Z. z., musí úspešne zložiť odbornú skúšku pred komisiou vymenovanou Ministerstvom spravodlivosti ČR. Mediátor, ktorý pôsobí v rámci Probačnej a mediačnej služby ČR podľa zákona č. 257/2000 Z. z., musí úspešne zložiť kvalifikačnú skúšku.

Vzdelávanie mediátorov, ktorí pôsobia v rámci trestnej justície, zabezpečuje Probačná a mediačná služba ČR. Vzdelávanie v oblasti netrestnej mediácie ponúka množstvo subjektov a vzdelávacích inštitúcií.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia, ktorú sprostredkúva Probačná a mediačná služba ČR, sa vykonáva bezplatne, respektíve náklady na jej vykonanie hradí štát.

Ak súd preruší konanie v netrestnej veci a stranám nariadi prvé stretnutie s mediátorom, prvé 3 hodiny mediačného stretnutia sa hradia vo výške stanovenej vykonávacím právnym predpisom (400 Kč za každú začatú hodinu) a túto odmenu hradia strany rovným dielom (v prípade oslobodenia účastníkov od súdnych poplatkov hradí túto odmenu štát). V prípade pokračovania mediácie nad rámec 3 hodín hradia účastníci rovným dielom náklady na jej ďalšie vykonávanie, ale vo výške, na ktorej sa mediátor dohodol s účastníkmi mediácie, t. j. zúčastnenými stranami sporu.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Smernica 2008/52/ES umožňuje zúčastneným osobám sporu žiadať o to, aby bola písomná dohoda vyplývajúca z mediácie vykonateľná. Dohoda uzavretá medzi účastníkmi mediácie v netrestnej veci môže byť v rámci ďalšieho konania predložená súdu na schválenie. Výsledky mediácie sprostredkovanej v rámci trestného konania Probačnej a mediačnej služby ČR môžu štátny zástupca a súd zohľadniť vo svojich rozhodnutiach v danej veci.

Posledná aktualizácia: 14/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.