Mediácia v krajinách EÚ

Dánsko

V Dánsku je možné požiadať o služby mediátora na súkromnej úrovni. Mediácia na súkromnej úrovni nie je upravená zákonom a náklady musia uhradiť strany sporu. Okrem toho podľa zákona o mediácii je o tieto služby možné požiadať v občianskoprávnych veciach na okresnom súde, vrchnom súde alebo námornom a obchodnom súde a pri riešení konfliktov v trestnoprávnych veciach (ako sa uvádza ďalej).

Autor obsahu
Dánsko

Mediácia v občianskoprávnych veciach

V kapitole 27 zákona o výkone súdnictva sú stanovené pravidlá o súdnej mediácii v nevyriešených občianskoprávnych veciach na okresnom súde, vrchnom súde alebo námornom a obchodnom súde.

Súd môže na žiadosť strán sporu určiť súdneho mediátora, aby pomohol stranám dosiahnuť dohodu o urovnaní vzájomného sporu (súdna mediácia).

Cieľom tohto postupu je poskytnúť stranám vo veciach predložených na súdy príležitosť, ak si to želajú, nájsť riešenie sporu iným spôsobom než tradičným zmierovacím konaním na súde, ktoré sa zakladá na právnych normách v súčasnej podobe, alebo na základe rozsudku súdu. Súdna mediácia môže poskytnúť príležitosť dosiahnuť dohodu o vyriešení sporu, čo sa považuje za výhodnejšie pre obe strany, pretože riešenie prostredníctvom mediátora im umožňuje vo väčšej miere ovplyvňovať priebeh prípadov a umožňuje prihliadať na ich základné záujmy, potreby a budúcnosť.

Mediátorom môže byť sudca alebo úradník príslušného súdu, ktorý je menovaný do funkcie mediátora, alebo právny zástupca, ktorého schválila správa súdu do funkcie mediátora na príslušnom vrchom súde.

Priebeh mediácie určuje mediátor po porade so stranami sporu. Mediátor sa môže so súhlasom strán sporu stretnúť s nimi individuálne.

Každá strana sporu znáša svoje trovy mediácie, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Ak mediácia vedie k dosiahnutiu dohody o vyriešení sporu, môže sa o tom spísať formálny záznam, po ktorom sa vec môže považovať za vyriešenú.

Podľa § 478 ods. 1, 2 zákona o výkone súdnictva dohodu je možné vymôcť na základe súdneho zmieru na súdoch alebo iných orgánoch, kde je podľa zákona možný výkon súdnych rozhodnutí.

Podľa § 478 ods. 1, 4 dohodu možno vymôcť na základe písomného mimosúdneho vyrovnania týkajúceho sa nesplatených dlhov, ak sa vo vyrovnaní vyslovene uvádza, že môže slúžiť ako základ pre exekúciu.

Zákon o správe súdnictva možno nájsť na webovej stránke právne informácie.

Mediácia v trestnoprávnych veciach

Zákonom č. 467 z 12. júna 2009 o radách na riešenie sporov v súvislosti s trestnými činmi sa s účinnosťou od 1. januára 2010 zavádza stály celoštátny systém na riešenie sporov v trestnoprávnych veciach.

Policajný komisár zriadi pre každý policajný okrsok radu na riešenie sporov, kde sa obeť a páchateľ môžu stretnúť po trestnom čine spolu s nestranným mediátorom.

Mediácia v rade na riešenie sporov sa môže uskutočniť len vtedy, ak strany súhlasia s účasťou. Deti a mládež pod 18 rokov sa však môžu zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu. Mediácia v rade na riešenie sporov sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa páchateľ v zásade priznal k trestnému činu.

Mediátor dohodne konanie na rade na riešenie sporov po pohovore so stranami sporu. Počas riešenia sporu mediátor pomáha sporným stranám prediskutovať trestný čin a môže im pomôcť sformulovať dohody, ktoré chcú uzavrieť.

Mediácia v rade na riešenie sporov nie je náhradou za trest alebo iný právny postih za trestný čin.

Zákon o radách na riešenie sporov v súvislosti s trestnými činmi možno nájsť na webovej stránke právne informácie.

Koho môžete kontaktovať?

V občianskoprávnych veciach môžete kontaktovať súd, ktorý sa zaoberá predmetnou vecou. Adresu a telefónne číslo a pod. príslušného súdu možno nájsť na webovej stránke Domstolsstyrelsen (Správa súdov).

V trestnoprávnych veciach môžete kontaktovať policajný okrsok zaoberajúci sa predmetnou vecou. Adresu a telefónne číslo a pod. policajného okrsku možno nájsť na webovej stránke dánskej štátnej polície.

V akých oblastiach sa mediácia môže využívať/sa mediácia najviac využíva?

Ako je uvedené vyššie.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Ako je uvedené vyššie.

Informácie a odborná príprava

Ako je uvedené vyššie.

Výdavky na mediáciu

Ako je uvedené vyššie.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vynútiteľná?

Ako je uvedené vyššie.

Posledná aktualizácia: 04/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.