Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Anglicko a Wales

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď nestranný mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Anglicku a vo Walese si uvedomujú výhody mediácie a vo vhodných prípadoch sú odhodlaní presadzovať a využívať mediáciu na riešenie sporov ako alternatívnu možnosť namiesto riešenia sporov súdnou cestou. Váš prípad môže byť oprávnený na financovanie prostredníctvom právnej pomoci (podlieha jej v prípade, že spĺňa bežné kvalifikačné kritériá).

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Koho kontaktovať?

Ministerstvo spravodlivosti zodpovedá za metodiku mediácie v občianskoprávnych a rodinných veciach vrátane ich presadzovania, keďže sa týkajú len Anglicka a Walesu.

Občianskoprávna mediácia

Aby bolo možné zabezpečiť kvalitu súdom postúpenej mediácie v občianskoprávnych sporoch (s výnimkou rodinných sporov v jurisdikcii Anglicka a Walesu), ministerstvo spravodlivosti a Súdna služba Jej Veličenstva (HMCTS) stanovili dva postupy mediácie v občianskoprávnych veciach, prostredníctvom ktorých môžu strany sporu vyriešiť spory v závislosti od hodnoty nároku. Útvar pre mediáciu vo veciach s nízkou hodnotou sporu je služba poskytovaná a riadená Súdnou službou Jej Veličenstva, pokiaľ ide o prípady patriace do skupiny prípadov s nízkou hodnotou sporu, obvykle sú to prípady s hodnotou nižšou ako 10 000 GBP. Pokiaľ ide o prípady s vyššou hodnotou sporu, t. j. nad 10 000 GBP, ministerstvo spravodlivosti spolupracuje s Radou pre občianskoprávnu mediáciu (CMC) s cieľom zaviesť akreditačný systém, prostredníctvom ktorého môžu organizácie poskytujúce mediáciu požiadať o zaradenie do registra občianskoprávnej mediácie, pričom súdy môžu vo vhodných prípadoch odkázať strany sporu na tieto organizácie. CMC je organizáciou, ktorá zastupuje poskytovateľov občianskoprávnej a obchodnej mediácie.

Mediácia v rodinných veciach

Pokiaľ ide o rodinné spory, mediácia je samoregulačná, pozostávajúca z niekoľkých členských organizácií alebo akreditačných orgánov, ku ktorým sú mediátori pridružení. Tieto orgány sa spojili a vytvorili Radu pre mediáciu v oblasti rodiny (Family Mediation Council – FMC), aby bolo možné zosúladiť štandardy v rámci rodinnej mediácie. Ďalšou funkciou FMC je zastupovať jej zakladajúce členské organizácie a poskytovateľov mediácie vo všeobecnosti v rámci styku tejto profesie s vládou.

FMC je mimovládnym orgánom a medzi svojimi členskými organizáciami, ktoré sú všetky mimovládnymi organizáciami/združeniami a zakladateľskými členmi FMC, zohráva ústrednú úlohu. Najprominentnejšími sú:

  • ADR Group,
  • Family Mediators Association,
  • National Family Mediation,
  • College of Family Mediators,
  • Resolution,
  • The Law Society

Vláda v súčasnosti nemá v pláne vytvoriť regulačný orgán v súvislosti s občianskoprávnou mediáciou a mediáciou v oblasti rodiny.

Akreditovaného občianskoprávneho mediátora nájdete v registri občianskoprávnej mediácie, ktorý je k dispozícii na webovej stránke justície. V registri môžete vyhľadať miestneho poskytovateľa mediácie a náklady na mediáciu počítané na základe fixného poplatku v závislosti od hodnoty sporu. Pre strany sporu, ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť náklady spojené s mediáciou a sú oprávnené, je k dispozícii bezplatná mediačná služba, ktorú poskytuje organizácia LawWorks. Organizáciu LawWorks môžete kontaktovať na čísle 01483 216 815 alebo prostredníctvom webovej stránkyorganizácie LawWorks.

Vyhľadávač služieb mediácie sa nachádza na každej webovej stránke GovUK (predtým známej ako DirectGov) v časti na vyhľadávanie služieb mediácie v oblasti rodiny. Upozorňujeme, že už neexistuje poradenská linka pre mediáciu v oblasti rodiny.

Viac informácií o právnej pomoci vrátane informácie o tom, či ste oprávnení na poskytnutie právnej pomoci nájdete na novej informačnej službe o právnej pomoci na webovej stránke Gov.UK v časti na zistenie oprávnenosti na právnu pomoc.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia sa využíva na riešenie mnohých každodenných občianskoprávnych a obchodných sporov – vrátane problémov týkajúcich sa bývania, obchodných sporov, sporov na pracovisku, vecí s nízkou hodnotou sporu, pohľadávok, pohraničných sporov, pracovnoprávnych sporov, zmluvných sporov, poranení osôb a sporov týkajúcich sa nedbanlivosti, ako aj komunitných sporov, ako sú problémy súvisiace s rušením alebo obťažovaním.

Mediácia sa takisto môže využívať v súvislosti s rodinnými spormi vrátane rozvodu, zániku manželstva, zániku registrovaného partnerstva, uplatňovania zákona o ochrane detí vrátane kontaktu a pobytu. Nevzťahuje sa len na bývalých partnerov či manželov. Napríklad starí rodičia by mohli využiť rodinnú mediáciu na pomoc pri dosahovaní dohody o opatreniach na ďalšie udržiavanie vzťahu so svojimi vnúčatami.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Postup pre občianskoprávnu mediáciu

Občianskoprávna mediácia sa neriadi žiadnym zákonom a nie je predpokladom pre súdne konania. Strany v občianskoprávnych sporoch sú povinné predtým, ako pôjdu na súd, zvážiť možnosť mediácie.

Pravidlá občianskoprávneho súdneho konania (civil procedure rules – CPR) upravujú prax a postup, ktorý sa musí dodržať v rámci občianskoprávnych rozhodnutí odvolacieho súdu, Najvyššieho súdu a krajských súdov. CPR má procesný kódex, ktorého hlavným cieľom je pomôcť súdom vyriešiť prípady spravodlivým spôsobom. Časť tohto hlavného cieľa požaduje od súdov, aby prípad riešili aktívne, preto sa zúčastneným stranám odporúča, aby využili alternatívne riešenie sporov, ak to súd pokladá za vhodné a ak uľahčí využitie takéhoto postupu.

Hoci mediácia je úplne dobrovoľná, pravidlá občianskoprávneho súdneho konania stanovujú faktory, ktoré sa majú vziať do úvahy v súvislosti s určením výšky trov. Súd je povinný prihliadnuť na vynaložené úsilie, ak nejaké bolo vynaložené, pred konaním a počas konania, aby bolo možné spor vyriešiť. Následne, ak strana, ktorá vyhrala spor, predtým odmietla prijateľnú ponuku mediácie, sudca môže rozhodnúť o tom, že strana, ktorá spor prehrala, nebude musieť zaplatiť trovy strany, ktorá súd vyhrala.

Postup pre mediáciu v oblasti rodiny

V súčasnosti je mediácia v oblasti rodiny úplne dobrovoľným procesom. Od apríla 2011 všetci navrhovatelia (nie len tí, ktorým sa poskytuje verejné financovanie) musia zvážiť využitie možnosti mediácie prostredníctvom účasti na informačnom stretnutí týkajúcom sa mediácie a posúdenia jej vhodnosti (Mediation information and assessment meeting – MIAM) pred tým, ako podajú žalobu na súde predbežného protokolu predsedu. Stretnutia by sa mal zúčastniť aj potenciálny odporca, ak bol k tomu vyzvaný. Pokiaľ žiadateľ postúpi vec na súd, mal by spolu so žiadosťou predložiť formulár FM1 na preukázanie toho, že je oslobodený od účasti na stretnutí MIAM, že sa stretnutia MIAM zúčastnil a že sa usúdilo, že mediácia nie je vhodným riešením, alebo že sa zúčastnil mediácie, ktorá bola neúspešná, alebo že nebolo možné vyriešiť všetky spory.

V reakcii na odporúčanie zo správy s názvom Preskúmanie spravodlivosti v rodinných veciach, vláda vo februári 2013 doplnila ustanovenie do návrhu zákona na ochranu detí a rodín s cieľom posilniť súčasné očakávanie účasti na informačnom stretnutí týkajúcom sa mediácie a posúdenia jej vhodnosti (MIAM) na právnu požiadavku (s obmedzenými výnimkami, napríklad keď existujú dôkazy o domácom násilí).

Predkladanie formulára FM1 spolu so žiadosťou, ako je uvedené vyššie, bude tiež právnou požiadavkou. Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona a vykonanie ustanovení sa predpokladá na jar v roku 2014.

Podobne ako predpisy občianskoprávneho konania, aj predpisy rodinného konania (vyčerpávajúci súbor pravidiel, ktoré sa týkajú súdneho postupu) presadzujú využívanie metód alternatívneho riešenia sporov (ARS).

Udržiavanie odborných štandardov

Pre mediátorov v Anglicku a vo Walese neexistuje žiaden celoštátny etický kódex. Ale aby mediátor v oblasti občianskoprávnej mediácie získal akreditáciu od CMC, musí dodržiavať Etický kódex EÚ, ktorý sa používa ako model. Táto profesia je samoregulačná a vláda nehrá žiadnu úlohu pri presadzovaní dodržiavania akéhokoľvek dobrovoľného kódexu.

Všetci zakladajúci členovia FMC sú povinní zabezpečiť, aby ich členovia (poskytovatelia mediácie v oblasti rodiny) dodržiavali Etický kódex FMC.

Informácie a odborná príprava

Informácie o občianskoprávnej mediácii, službách a cenách sú k dispozícii na webovej stránke vlády na adrese ministerstva spravodlivosti: občianskoprávna mediácia

Register občianskoprávnej mediácie poskytuje nástroj na vyhľadávanie, pomocou ktorého je možné nájsť mediátora, ktorý je schopný poskytnúť služby v oblasti mediácie v mieste, ktoré stranám sporu vyhovuje. Webová stránka CMC a webové stránky organizácií poskytovateľov CMC ponúkajú viac informácií o mediácii a službách v oblasti mediácie.

Vyhľadávač služby v oblasti občianskoprávnej mediácie poskytuje nástroj na vyhľadávanie, pomocou ktorého je možné nájsť mediátora v miestnej oblasti používateľa. Webové stránky členských organizácií FMC poskytujú viac informácií o službách v oblasti mediácie.

Pre občianskoprávnych mediátorov v Anglicku a vo Walese neexistuje žiaden štátny orgán odbornej prípravy. Občianskoprávni mediátori sa vzdelávajú v súkromnom sektore, ktorý sa reguluje sám. Táto profesia sa reguluje sama a zaoberá sa odborným vzdelávaním svojich členov.

Mediátori v oblasti rodiny pochádzajú z rôznych prostredí vrátane právnického, terapeutického či z prostredia sociálnych služieb. Neexistuje žiadna zákonná požiadavka na to, aby absolvovali špeciálne odborné vzdelávanie. Rôzne členské/ akreditačné organizácie majú svoje vlastné súbory štandardov zameraných na odborné vzdelávanie a profesiu, ktoré obsahujú požiadavky odborného vzdelávania. Od mediátorov, ktorí majú v zmluve zahrnuté poskytovanie verejne financovanej mediácie, sa očakáva, že dosiahnu určitú vysokú úroveň akreditácie a odborného vzdelania na výkon úvodného informačného stretnutia týkajúceho sa mediácie a posúdenia jej vhodnosti (MIAM) a výkon mediácie.

Aké sú náklady na mediáciu?

Náklady na mediáciu sa líšia v závislosti od poskytovateľa mediácie a štát ich zvyčajne nereguluje. V občianskoprávnych veciach sa náklady na mediáciu odvíjajú od hodnoty sporného prípadu a času potrebného na podstúpenie procesu mediácie. Sadzby za poskytovanie mediácie poskytované prostredníctvom online registra občianskoprávnej mediácie sú k dispozícii na webovej stránke justície. Charitatívna organizácia LawWorks poskytuje bezplatnú mediáciu osobám, ktoré si ju z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Organizáciu LawWorks môžete kontaktovať na čísle 01483216815 alebo prostredníctvom webovej stránky organizácie LawWorks o mediácii.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

V smernici 2008/52/ES vykonanej v Spojenom kráľovstve podľa právnych predpisov týkajúcich sa cezhraničnej mediácie z roku 2011 (smernica EÚ) (SI 2011 č. 1133) sa stranám cezhraničného sporu, v ktorom jedna zo strán má v čase sporu bydlisko v členskom štáte, umožňuje požiadať o to, aby bol obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný. Členské štáty informujú Komisiu, ktoré súdy alebo iné orgány sú príslušné na prijímanie takýchto žiadostí.

Informácie o príslušných súdoch pre Anglicko a Wales sú k dispozícii na webovej stránke Súdnej služby Jej Veličenstva.

Strany občianskoprávneho sporu podaného na súd, ktoré dospeli k dohode prostredníctvom mediácie, môžu požiadať súd, aby ich dohodu schválil sudca. Po schválení sudcom sa dohoda stáva právne záväzným a vykonateľným „súdnym súhlasom“, pokiaľ je súd spokojný s primeranosťou dosiahnutej dohody.

Strany rodinného sporu, ktoré medzi sebou dosiahli dohodu prostredníctvom svojich solicitorov alebo mediácie, môžu súd požiadať o to, aby ich dohodu zmenil na právne záväzný súdny súhlas, pokiaľ je súd spokojný s primeranosťou predmetnej dohody. S väčšou pravdepodobnosťou sa to bude vzťahovať na finančné dohody než na dohody týkajúce sa detí.

Súvisiace prepojenia

Rada pre občianskoprávnu mediáciu, Rada pre mediáciu v oblasti rodiny, Online register pre občianskoprávnu mediáciu, Vyhľadávač služieb mediácie v oblasti rodiny, Etický kódex EÚ pre mediátorovEtický kódex FMC, Mediácia organizácie LawWorks

Posledná aktualizácia: 13/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.