Mediácia v krajinách EÚ

Grécko

Pred tým, ako sa obrátite na súd, skúste váš spor vyriešiť pomocou mediácie. Ide o formu alternatívneho riešenia sporov (ARS), kde mediátor pomáha stranám dosiahnuť dohodu. Grécka vláda a odborníci v justičnom systéme venujú pozornosť výhodám mediácie.

Autor obsahu
Grécko

Koho máte kontaktovať?

Tieto orgány poskytujú mediačné služby v Grécku:

 • Podľa zákona č. 4640/2019 (Vládny vestník, séria I, č. 190, 2019), ktorým sa transponuje smernica 2008/52/ES, musí byť mediátor: a) absolvent vysokoškolského vzdelávania alebo držiteľ rovnocenného diplomu z inštitúcie s uznávaným medzinárodným postavením; b) vyškolený poskytovateľom odbornej prípravy pre mediátorov, ktorý je uznávaný ústredným mediačným výborom, alebo musí byť držiteľom akreditačného titulu z iného členského štátu Európskej únie a c) akreditovaný ústredným mediačným výborom a zapísaný v registroch mediátorov. Na to, aby bol držiteľ doktorandského titulu alebo rovnocenného zahraničného titulu v oblasti mediácie akreditovaný, nemusí byť ďalej vyškolený poskytovateľom odbornej prípravy pre mediátorov a môže sa priamo zúčastňovať na akreditačných skúškach. Tí, ktorí slúžia ako verejní, miestni a súdni činitelia alebo ako zamestnanci právnych subjektov a inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, a slúžia súdnym úradníkom alebo verejným činiteľom, nemajú možnosť vykonávať povolanie mediátora. Verejní činitelia a zamestnanci právnických osôb, ktoré sa spravujú verejným právom, môžu vystupovať ako akreditovaní mediátori výlučne v súvislosti s ich prácou a na účely jej potrieb.
 • Kandidátskych mediátorov preskúša aspoň dvakrát ročne skúšobná komisia, ktorú vymenuje ústredný mediačný výbor. Skúšky zahŕňajú písomné a ústne testy a takisto hodnotenie založené na simuláciách.
 • Skúšobná komisia rozhoduje o tom, kde, kedy a ako sa skúšky uskutočnia. Jej rozhodnutie je oznámené licenciovaným poskytovateľom odbornej prípravy a zverejnené na webovom sídle ministerstva spravodlivosti najmenej 30 dní v predstihu.
 • Ústredný mediačný výbor pripravuje a vedie registre mediátorov v elektronickej forme a tie sú zverejnené na webovom sídle ministerstva spravodlivosti: a) všeobecný register mediátorov, v ktorom sa akreditovaní mediátori v celej krajine uvádzajú v striktnom abecednom poradí, a b) osobitný register mediátorov, ktorý obsahuje zoznam akreditovaných mediátorov so sídlom v okrese každého súdu prvého stupňa.
 • Mediátori sú po skúškach akreditovaní a registrovaní v registroch mediátorov ústredným mediačným výborom. Mediátori, ktorí už boli akreditovaní v čase nadobudnutia účinnosti zákona č. 4640/2019, si zachovávajú akreditáciu.
 • Ministerstvo práce, sociálneho zabezpečenia a blahobytu poskytuje vládnu službu, ktorá zamestnancovi umožňuje požiadať o oficiálne vypočutie v súvislosti s pracovno-právnym sporom. Tento postup vykonáva inšpektorát práce (Epitheorisi Ergasias). Špecializovaný inšpektor naplánuje vypočutie zamestnávateľa, aby mohol vysvetliť svoje stanovisko. Toto vypočutie sa koná oddelene od akéhokoľvek súdneho konania.
 • Ombudsman pre spotrebiteľov (Sinigoros tou Katanaloti) je nezávislý orgán, ktorý patrí pod ministerstvo regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti. Ombudsman je mimosúdny orgán na konsenzuálne riešenie sporov spotrebiteľov a poradná inštitúcia, ktorá koná súbežne s vládou pri riešení problémov v rámci svojich právomocí. Ombudsman takisto vykonáva dohľad nad radami na zmierlivé riešenie sporov (Epitropes Filikou Diakanonismou) miestnych prefektúrnych rád (Nomarchiakes Aftodioikiseis), ktoré môžu konať, keď súbežne neprebieha súdne konanie.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediačné konanie sa môže vzťahovať na existujúce alebo budúce občianskoprávne a obchodné spory vnútroštátnej alebo cezhraničnej povahy za predpokladu, že dotknuté strany majú právomoc urovnať predmet sporu v súlade s ustanoveniami hmotného práva.

Mediačné konanie sa vzťahuje aj na tieto súkromné spory, v opačnom prípade nebude vypočutá žaloba:

 1. spory medzi vlastníkmi podlaží alebo bytov vyplývajúce z vlastníckeho vzťahu týkajúceho sa podlažia, spory vyplývajúce z prevádzkovania jednoduchého a zložitého vertikálneho vlastníctva, spory medzi správcami podlaží a vertikálnych nehnuteľností a vlastníkmi podlaží, bytov a vertikálnych nehnuteľností, ako aj spory patriace do regulačného rozsahu článkov 1003 až 1031 Občianskeho zákonníka;
 2. spory týkajúce sa nárokov na náhradu akejkoľvek škody na automobile medzi príjemcami náhrady škody alebo ich nástupcami a tými, ktorí sú zodpovední za náhradu škody, alebo ich nástupcami, ako aj nároky na základe zmluvy o poistení vozidla medzi poisťovňami a poistníkmi alebo ich nástupcami, pokiaľ udalosť, pri ktorej škoda vznikla, nespôsobila smrť alebo ujmu na zdraví;
 3. spory týkajúce sa poplatkov podľa článku 22A Občianskeho súdneho poriadku;
 4. rodinné spory okrem tých, ktoré sú ustanovené v článku 592 ods. 1 písm. a), b) a c) Občianskeho súdneho poriadku;
 5. spory týkajúce sa nárokov na náhradu škody pacientov alebo ich príbuzných voči lekárom, ktoré vzniknú počas výkonu odbornej činnosti lekárov;
 6. spory vyplývajúce z porušenia ochranných známok, patentov, priemyselných dizajnov alebo modelov;
 7. spory vyplývajúce zo zmlúv o burze cenných papierov.
 • v oblasti pracovného práva a riešenia spotrebiteľských sporov, ako je uvedené;
 • zahŕňajúce obete domáceho násilia (zákon č. 3500/2006);
 • v prípade určitých trestných činov, ako sa stanovuje v zákone č. 3094/2010.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

- Použitie mediácie v prípade sporov stanovených zákonom č. 4640/2019 je prípustné v týchto prípadoch:

 1. ak strany súhlasia s použitím mediácie po vzniku sporu;
 2. ak sú strany vyzvané, aby sa obrátili na mediáciu, a súhlasia s ňou;
 3. ak použitie mediácie nariadi súdny orgán iného členského štátu a takéto využitie nemá vplyv na morálku a verejný poriadok;
 4. ak sa použitie mediačného konania vyžaduje zo zákona;
 5. ak existuje doložka o mediácii v písomnej dohode medzi stranami.

– Súd, na ktorom prebieha súkromný spor, ktorý môže byť predmetom mediačného konania, môže v prípade potreby v ktoromkoľvek štádiu konania so zreteľom na všetky okolnosti sporu so svojím výhradným uvážením vyzvať strany, aby využili mediačné konanie na vyriešenie sporu. Ak sa tak strany dohodnú, príslušná písomná dohoda sa zahrnie do zápisnice súdu. V takom prípade súd musí odložiť pojednávanie o veci na dátum súdneho konania po uplynutí troch, no nie viac ako šiestich mesiacov, a to bez toho, aby zohľadnil prestávky v činnosti súdu. V iných prípadoch využitia mediácie počas prebiehajúceho konania vo veci je dôsledok rovnaký. Ak sa strany alebo jedna z nich dostavia pred súd v zastúpení advokátom, splnomocnenie advokáta sa vzťahuje aj na dohodu o podrobení sporu mediácii.

– Podrobenie sporu v rámci súkromného práva do mediačného konania nebráni prijatiu predbežného opatrenia v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku. Sudca, ktorý nariadil predbežné opatrenie, môže v súlade s článkom 693 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku stanoviť lehotu najmenej troch mesiacov na podanie žaloby vo veci samej.

– Prokurátor na súde prvého stupňa (Eisangeleas Protodikon) je v súvislosti so svojimi povinnosťami v súlade s článkom 25 ods. 4 písm. a) zákona č. 1756/1988 (Vládny vestník, séria I, č. 35, 1988) oprávnený odporučiť stranám použitie mediačného konania, ak je to možné.

– Súhlas strán s použitím mediačného konania sa riadi ustanoveniami zmluvného hmotného práva a musí opísať predmet takého konania.

– V mediačnom konaní sú strany prítomné so svojím právnym zástupcom s výnimkou spotrebiteľských sporov a menších sporov, na ktorých sa strany môžu zúčastniť osobne. V prípade potreby a po dohode so stranami a mediátorom sa do konania môže zapojiť aj tretia strana.

– Mediátor je vymenovaný účastníkmi konania alebo treťou stranou podľa ich spoločnej voľby, a to vrátane mediačných centier. Mediátor je jeden, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú, že ich bude viac.

– Čas, miesto a iné podrobnosti postupu mediácie určí mediátor po dohode so stranami. Ak obe strany a mediátor nemôžu byť fyzicky prítomní na rovnakom mieste v rovnakom čase, mediácia sa môže uskutočniť prostredníctvom telekonferencie cez počítač alebo iný telekonferenčný systém, ktorý je dostupný ostatným stranám sporu.

– Mediátori môžu pri plnení svojich povinností komunikovať s každou zo strán a stretávať sa s nimi buď samostatne, alebo spoločne. Informácie, ktoré mediátor získa počas stretnutia s jednou stranou, sa bez súhlasu strany, ktorá takéto informácie poskytne, druhej strane neposkytnú.

– Mediačné konanie má v zásade dôverný charakter, neuchovávajú sa žiadne záznamy a musí prebiehať spôsobom, ktorý neporušuje jeho dôvernosť, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Pred začatím konania sa všetky zúčastnené strany písomne zaväzujú dodržiavať dôvernosť mediačného konania. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj na akúkoľvek tretiu stranu, ktorá sa zúčastňuje na konaní. Ak si to strany želajú, môžu sa písomne zaviazať, že budú zachovávať dôvernosť obsahu dohody, ktorú môžu dosiahnuť v priebehu mediácie, pokiaľ jej oznámenie nie je potrebné na vykonanie dohody v súlade s článkom 8 ods. 4 alebo z dôvodov verejného poriadku.

– Ak sa spor predloží súdom alebo podlieha rozhodcovskému konaniu, mediátor, strany, ich právni zástupcovia a tí, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom zapojení do mediačného konania, sa nevypočujú ako svedkovia a nemôžu predložiť informácie, ktoré sú výsledkom mediačného konania alebo s ním súvisia, a konkrétne nemôžu odkazovať na diskusie, vyhlásenia a návrhy strán, ako aj na názory mediátora, ak sa to nevyžaduje z dôvodov vyplývajúcich z verejného poriadku, najmä s cieľom zabezpečiť ochranu maloletých osôb alebo zabrániť riziku ujmy na fyzickej integrite alebo duševnom zdraví osoby.

– Pri výkone ich povinností sa na mediátorov vzťahuje občianskoprávna zodpovednosť len za úmyselné zavinenie.

Praktické uplatňovanie alternatívneho riešenia sporov (ARS)

Jediným mechanizmom ARS, ktorý sa môže považovať za uplatniteľný v Grécku, je rozhodcovské konanie:

V súlade s článkom 99 a nasl. gréckeho konkurzného poriadku možno mediátora vymenovať na zmierovací postup po tom, ako fyzická alebo právnická osoba podala návrh na konkurzný súd (ptocheftiko dikastirio).

Konkurzný súd posúdi oprávnenosť žiadosti a môže vymenovať mediátora zo zoznamu znalcov. Úlohou mediátora je použiť všetky primerané prostriedky na dosiahnutie dohody medzi dlžníkom a väčšinou jeho veriteľov (ktorá je právne definovaná) s cieľom zabezpečiť životaschopnosť dlžníkovho podniku.

Mediátor je oprávnený požadovať od úverových alebo finančných inštitúcií akékoľvek informácie týkajúce sa hospodárskych činností dlžníka, ktoré by mohli byť užitočné pre úspech mediačného konania.

Ak nie je možné dosiahnuť dohodu, mediátor o tom bezodkladne informuje predsedu súdu, ktorý začne konanie pred konkurzným súdom. Týmto sa končí úloha mediátora.

Informácie a odborná príprava

Ústredný mediačný výbor je zodpovedný za riešenie akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa uplatňovania inštitúcie mediácie.

Ústredný mediačný výbor môže podľa vlastného uváženia zriadiť podvýbory pre rýchle riešenie a prešetrenie otázok vyplývajúcich z uplatňovania zákona č. 4640/2019. Tieto podvýbory sa skladajú z členov ústredného mediačného výboru bez obmedzenia členstva ktoréhokoľvek člena vo viac ako jednom podvýbore. Ústredný mediačný výbor výslovne splnomocní tieto podvýbory, aby s konečnou platnosťou vyriešili záležitosti, ktorými sa zaoberajú, pokiaľ v zákone č. 4640/2019 nie je výslovne stanovené, že plénum ústredného mediačného výboru je zodpovedné za ich vyriešenie.

Vo všetkých prípadoch musia ústredný mediačný výbor tvoriť štyri podvýbory s funkčným obdobím dva roky a s týmito zodpovednosťami:

 1. «výbor pre register mediátorov», ktorý je zodpovedný za vedenie registrov mediátorov, za všetky relevantné záležitosti alebo za vydávanie aktov súvisiacich s vedenými registrami a za zostavovanie výročných správ o činnostiach;
 2. «výbor pre etiku a disciplinárnu kontrolu», ktorý je zodpovedný za plnenie povinností mediátorov podľa zákona č. 4640/2019 a za uplatňovanie disciplinárneho práva a ukladanie disciplinárnych opatrení;
 3. «výbor pre kontrolu poskytovateľov odbornej prípravy», ktorý je zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce sa orgánov odbornej prípravy pre mediátorov;
 4. «skúšobná komisia», ktorá je zodpovedná za vykonávanie písomných a ústnych skúšok a hodnotenie skúšaných mediátorov na účely akreditácie.

Poskytovateľ odbornej prípravy pre mediátorov (ďalej len „poskytovateľ“), ktorý pôsobí s licenciou udelenou na základe osobitného a odôvodneného rozhodnutia ústredného mediačného výboru, je:

Poskytovateľ odbornej prípravy pre mediátorov (ďalej len „poskytovateľ“), ktorý pôsobí s licenciou udelenou na základe osobitného a odôvodneného rozhodnutia ústredného mediačného výboru, je:

A. právnická osoba, ktorá sa riadi súkromným právom a ktorá môže byť zriadená:

 1. jednou advokátskou komorou alebo spoločne viacerými advokátskymi komorami;
 2. jednou alebo viacerými advokátskymi komorami v partnerstve s vedeckými, vzdelávacími alebo profesijnými orgánmi alebo komorami.

V prípadoch a) a b) je možné partnerstvo so zahraničným poskytovateľom odbornej prípravy s dobrou povesťou, medzinárodným uznaním a skúsenosťami s poskytovaním odbornej prípravy v oblasti mediácie a všeobecnejšie s alternatívnymi metódami riešenia sporov alebo s vykonávaním mediácie.

B. Stredisko pre odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré má relevantný učebný plán a jeho činnosť sa riadi výlučne súčasnými ustanoveniami o prevádzke inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, za predpokladu, že sú splnené všetky požiadavky zákona č. 4640/2019, pokiaľ ide o kvalifikáciu školiteľov na poskytovanie odbornej prípravy v oblasti mediácie a minimálny počet školiteľov a účastníkov odbornej prípravy.

C. Fyzická osoba alebo právny subjekt zriadený v súlade so súčasnými právnymi predpismi platnými v Grécku alebo v členskom štáte, pričom jeho hlavným účelom je poskytovať odbornú prípravu v oblasti mediácie a iných alternatívnych spôsobov riešenia sporov.

Aké sú náklady na mediáciu?

 1. Odmena mediátora sa voľne stanoví v písomnej dohode medzi mediátorom a stranami.
 2. Ak neexistuje písomná dohoda, odmena mediátora je stanovená takto: a) ak je mediácia povinná, strana, ktorá žiada o mediáciu, zaplatí v predstihu mediátorovi sumu vo výške 50,00 EUR ako poplatok za povinné počiatočné sedenie. Túto sumu znášajú strany rovnakým dielom. Ak sa spor predloží súdu, strana sporu, ktorá sa nezúčastnila na mediačnom konaní, aj keď bola na tento účel zákonne predvolaná, alebo mediátorovi nezaplatila dlžnú sumu za povinné počiatočné pojednávanie, bude podľa článku 176 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku povinná uhradiť plnú sumu zaplatenú za povinné počiatočné sedenie stranou, ktorá sa usiluje o mediáciu. Táto suma sa považuje za súdne trovy bez ohľadu na výsledok konania; b) za každú hodinu mediácie po povinnom počiatočnom pojednávaní je stanovený minimálny poplatok 80,00 EUR a strany ho znášajú rovnakým dielom. Mediátor musí stranám poskytnúť úplné informácie o svojej odmene.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vynútiteľná?

Po mediácii mediátor, strany a ich právni zástupcovia podpíšu záznam o mediácii. Ak je mediácia neúspešná, záznam o mediácii môže podpísať len mediátor. Každá strana môže kedykoľvek predložiť záznam o dosiahnutí dohody kancelárii súdu, ktorý má vecnú a miestnu príslušnosť a v ktorom prebieha alebo sa má začať konanie vo veci. Po predložení záznamu o mediácii súdu je podanie žaloby v tom istom spore neprípustné, pokiaľ sa na jeho predmet vzťahuje dohoda medzi stranami, a všetky prebiehajúce konania sa ukončia.

Po uložení do kancelárie príslušného súdu sa záznam o mediácii stáva vykonateľným titulom, ako sa stanovuje v článku 904 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, ak dohoda môže podliehať vymáhaniu. Oficiálnu kópiu vydáva bezplatne sudca alebo predseda príslušného súdu.

Ak dohoda obsiahnutá v zázname o mediácii obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa právnych aktov, ktoré sú zo zákona predmetom notárskej zápisnice, podľa potreby budú notárske zápisnice potrebné. V takom prípade sa uplatňujú predpisy, ktorými sa riadi vyhotovenie takýchto notárskych zápisníc a ich transkripcia.

Po uložení v kancelárii príslušného súdu sa záznam o mediácii môže použiť ako právny dokument na registráciu alebo vymazanie hypotéky v súlade s článkom 293 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.

Písomným oznámením mediátora stranám o priebehu povinného počiatočného pojednávania alebo o súhlase s dobrovoľným využitím mediačného konania ustanoveného v článku 5 sa pozastavuje premlčacia lehota a lehota na uplatnenie nárokov a práv, pokiaľ sa už začali v súlade s ustanoveniami hmotného práva, ako aj procesné lehoty stanovené v článkoch 237 a 238 Občianskeho súdneho poriadku počas trvania mediačného konania.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 261, 262 a 263 Občianskeho zákonníka, premlčania lehota a lehota na uplatnenie nárokov a práv podľa hmotného práva sa obnovuje dňom nasledujúcim po vyhotovení záznamu o nedosiahnutí dohody alebo dňom nasledujúcim po doručení vyhlásenia o odstúpení jednej strany od mediačného konania druhej strane a mediátorovi, alebo dňom po dokončení alebo akomkoľvek ukončení mediačného konania.

Súvisiace odkazy

Aténska advokátska komora

Ministerstvo práce a sociálnych vecí

Ombudsman pre spotrebiteľov

Ministerstvo spravodlivosti

Helénske centrum pre mediáciu a rozhodcovské konanie

Posledná aktualizácia: 12/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.