Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Grécko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Grécku si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Grécko

Koho kontaktovať?

Služby v oblasti mediácie v Grécku poskytujú tieto subjekty:

  • Podľa zákona č. 3898/2010 (vládny vestník, séria I, č. 211, 16.12.2010), ktorý transponuje smernicu 2008/52/ES, mediátorom musí byť osobitne certifikovaný právnik. Rada pre certifikáciu mediátorov (Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών), vytvorená podľa uvedeného zákona, patrí pod ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva a je zodpovedná za certifikáciu mediátorov. Mediátor dostane certifikát, ak absolvuje skúšku pred skúšobnou komisiou, ktorá pozostáva z dvoch členov rady pre certifikáciu mediátorov a jedného súdneho úradníka. Oddelenie pre právnu profesiu a právnikov (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών) generálneho riaditeľstva pre administratívu na ministerstve pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za certifikáciu mediátorov a vydávanie administratívnych aktov týkajúcich sa certifikácie. Oddelenie takisto zabezpečuje vypracovanie zoznamov organizácií pre odbornú prípravu mediátorov, ktoré majú licenciu, ako aj zoznamov certifikovaných mediátorov, a ich distribúciu na súdy. Zoznamy certifikovaných mediátorov možno nájsť na webovej lokalite ministerstva pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.
  • Ministerstvo práce, sociálneho zabezpečenia a blahobytu poskytuje vládnu službu, ktorá umožňuje zamestnancovi požiadať o oficiálne vypočutie v súvislosti s pracovno-právnym sporom. Tento postup vykonáva inšpektorát práce (Επιθεώρηση Εργασίας). Špecializovaný inšpektor naplánuje vypočutie zamestnávateľa, aby mohol vysvetliť svoje stanovisko. Toto vypočutie sa koná oddelene od akéhokoľvek súdneho konania.
  • Ombudsman pre spotrebiteľov (Συνήγορος του Καταναλωτή) je nezávislý orgán na ochranu práv spotrebiteľov, ktorý patrí pod ministerstvo regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti. Ombudsman je mimosúdny orgán na konsenzuálne riešenie sporov spotrebiteľov a poradný orgán, ktorý koná súbežne s vládou pri riešení problémov v rámci svojich právomocí. Ombudsman takisto vykonáva dohľad nad radami na zmierlivé riešenie sporov (Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού) miestnych prefektúr (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), ktoré môžu konať, keď súbežne neprebieha súdne konanie.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia sa poskytuje:

  • v prípade občianskych a obchodných sporov;
  • v oblasti pracovného práva a pri riešení sporov spotrebiteľov, ako sa uvádza vyššie;
  • pre obete domáceho násilia (zákon č. 3500/2006) a
  • v prípade niektorých priestupkov, ako sa stanovuje v zákone č. 3094/2010.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Grécko transponovalo smernicu 2008/52/ES zákonom č. 3898/2010 (vládny vestník, séria I, č. 211, 16.12.2010).

Podľa uvedeného zákona môžu byť súkromné právne spory predmetom mediácie, ak sa na tom strany dohodnú a ak majú právo slobodne rozhodovať o predmete sporu. Dohodu predložiť spor na mediáciu možno preukázať prostredníctvom dokumentu alebo zo záznamov na súde, na ktorom je spor prebieha. Takáto dohoda sa riadi hmotnoprávnymi ustanoveniami zmluvného práva.

Mediácia je možná v týchto prípadoch: a) strany sa na mediácii dohodli pred súdnym konaním alebo po ňom; b) súd, na ktorom konanie prebieha, po zohľadnení všetkých aspektov veci vyzve strany, aby požiadali o mediáciu; v závislosti od dohody strán, súd musí potom odložiť konanie o tri až šesť mesiacov; c) súd v inom členskom štáte nariadi mediáciu; d) mediáciu vyžaduje zákon.

V rozhodnutí č. 109088 ministra pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva: a) sa stanovujú osobitné podmienky certifikácie mediátorov a postup uznávania certifikácie v inom členskom štáte EÚ; takéto uznanie a dočasné alebo konečné odobratie certifikácie si vyžaduje súhlas rady pre certifikáciu mediátorov; b) sa uvádza etický kódex certifikovaných mediátorov; c) sa stanovujú osobitné podmienky ukladania pokút za porušenie etického kódexu; uloženie pokuty, ktoré si vyžaduje predchádzajúci súhlas rady, zahŕňa dočasné alebo konečné odobratie certifikátu; a d) stanovujú sa iné relevantné záležitosti.

Na mediácii sa každá strana alebo jej právny zástupca zúčastňuje s právnikom

Mediátora určia strany alebo iná osoba, ktorú vyberú.

Postup mediácie stanoví mediátor na základe dohody so stranami a tento postup sa môže kedykoľvek ukončiť. Postup mediácie je dôverný a z diskusií sa neuchovávajú žiadne záznamy. Mediátor sa môže v rámci mediácie kontaktovať a stretnúť s ktoroukoľvek stranou. Mediátor nemôže postúpiť žiadne informácie, ktoré získal počas stretnutia s jednou stranou, druhej strane bez súhlasu prvej strany.

Osoba, ktorá je navrhovaná ako mediátor, nemusí s vymenovaním súhlasiť. Počas mediácie sa mediátor zodpovedá len za úmysel podvodu.

Mediátor vypracuje záznam z postupu mediácie, ktorý musí obsahovať:

a) celé meno mediátora;

b) miesto a dátum mediácie;

c) celé mená strán, ktoré sa zúčastňujú postupu mediácie;

d) dohodu, na základe ktorej sa mediácia uskutočnila;

e) dohodu, ktorú strany dosiahli počas postupu mediácie alebo potvrdenie o neúspechu dosiahnuť dohodu, ako aj dôvod sporu.

Po mediácii sa vypracuje záznam mediácie, ktorý podpíšu mediátor, strany a ich právnici. Na žiadosť aspoň jednej zo strán mediátor zabezpečí, aby sa originál záznamu uložil na sekretariáte jednočlenného súdu prvého stupňa v regióne, kde sa mediácia konala. Táto žiadosť podlieha poplatku, ktorého základ a upravenú sumu stanovuje spoločné rozhodnutie ministra financií a ministra pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva. Ak je mediácia neúspešná, záznam mediácie môže podpísať len mediátor.

Po uložení na na sekretariáte jednočlenného súdu prvého stupňa sa záznam mediácie stáva exekučným titulom, ako sa stanovuje v článku 904 ods. 2 písm. c) občianskeho súdneho poriadku, ak zahŕňa dohodou medzi stranami o nároku, na základe ktorého je možné vymáhať plnenie.

Praktické uplatňovanie alternatívneho riešenia sporov (ADR)

Jediný mechanizmus ADR, ktorý sa môže považovať v Grécku za fungujúci, je arbitráž.

Podľa článku 99 a ďalších článkov gréckeho konkurzného poriadku mediátor môže byť vymenovaný pre reštrukturalizačné konanie po predložení príslušnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby konkurznému súdu (πτωχευτικό δικαστήριο).

Konkurzný súd rozhodne o platnosti žiadosti a môže vymenovať mediátora, ktorého vyberie zo zoznamu znalcov. Úlohou mediátora je použiť všetky primerané prostriedky na dosiahnutie dohody medzi dlžníkom a väčšinou jeho veriteľov (ktorá je právne definovaná) s cieľom zabezpečiť životaschopnosť dlžníkovho podniku.

Mediátor môže požiadať úverové a finančné inštitúcie o všetky informácie týkajúce sa hospodárskej činnosti dlžníka, ktoré by mohli byť užitočné pre úspech mediácie.

Ak nie je možné dosiahnuť dohodu, mediátor neodkladne informuje predsedu súdu, ktorý začne konanie na konkurznom súde. Tu sa úloha mediátora končí.

Informácie a odborná príprava

Rada pre certifikáciu mediátorov je zodpovedná za certifikáciu mediátorov, zaistenie toho, aby organizácie pre odbornú prípravu v oblasti mediácie dodržiavali požiadavky, zaistenie toho, aby mediátori dodržiavali etický kódex a odporúčania ministerstva pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva týkajúce sa stanovených pokút.

Odbornú prípravu v oblasti mediácie môžu poskytovať neziskové spoločnosti, ktoré zahŕňajú aspoň jedno združenie advokátov a aspoň jednu vnútroštátnu komoru a vlastnia licenciu oddelenia pre právnu profesiu a právnikov generálneho riaditeľstva pre administratívu na ministerstve pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva na odporúčanie rady pre certifikáciu mediátorov.   Prezidentským dekrétom č. 123/2011, vydaným na návrh ministra pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva, ministra financií, ministra pre konkurencieschopnosť a dopravu a ministra pre školstvo, celoživotné vzdelávanie a náboženské záležitosti, sa stanovili osobitné podmienky pre vydávanie licencií a fungovanie organizácií pre odbornú prípravu v oblasti mediácie, obsah učebných osnov pre úvodnú a ďalšiu odbornú prípravu, trvanie odbornej prípravy, miesto odbornej prípravy, kvalifikáciu školiteľov, počet účastníkov a pokuty, ktoré sa uložia v prípade, že organizácia odbornej prípravy nedodrží stanovené požiadavky. Pokuty predstavujú peňažnú pokutu alebo dočasnú alebo trvalú stratu licencie. V uvedenom prezidentskom dekréte sa stanovujú kritériá pre výber a uplatnenie pokút. Aby mohla získať licenciu, musí organizácia pre odbornú prípravu uhradiť poplatok, ktorého základ a upravenú sumu stanovuje spoločné rozhodnutie ministra financií a ministra pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva využíva všetky dostupné prostriedky, najmä internet, aby informovalo verejnosť o možnostiach prístupu k mediácii.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediátori dostávajú hodinovú odmenu za najviac 24 hodín, vrátane času na prípravu. Mediátor si môže so stranami sporu dohodnúť iný druh odmeny. Náklady na odmenu mediátora sa rozdelia medzi strany sporu, v prípade, že sa nedohodne inak. Každá strana hradí odmenu pre svojho právnika. Základ a upravená maximálna hodinová odmena pre mediátora sa stanovujú v rozhodnutí ministra pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vynútiteľná?

Po mediácii sa vypracuje záznam mediácie, ktorý podpíšu mediátor, strany a ich právnici. Na žiadosť aspoň jednej zo strán mediátor zabezpečí, aby sa originál záznamu uložil na sekretariáte jednočlenného súdu prvého stupňa v regióne, kde sa mediácia konala. Táto žiadosť podlieha poplatku, ktorého základ a upravenú sumu stanovuje spoločné rozhodnutie ministra financií a ministra pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva. Ak je mediácia neúspešná, záznam mediácie môže podpísať len mediátor.

Po uložení na na sekretariáte jednočlenného súdu prvého stupňa sa záznam mediácie stáva exekučným titulom, ako sa stanovuje v článku 904 ods. 2 písm. c) občianskeho súdneho poriadku, ak zahŕňa dohodou medzi stranami o nároku, na základe ktorého je možné vymáhať plnenie.

Ak sa postup mediácie začal zákonným spôsobom, až do jeho ukončenia sa odkladajú premlčacia lehota a lehota na uplatnenie nároku. S výhradou článku 261 a ďalej občianskeho zákonníka, odložené premlčacie lehoty a lehoty na uplatnenie nároku začínajú opätovne plynúť, ak sa vypracuje záznam o neúspechu mediácie alebo ak jedna strana predloží druhej strane alebo mediátorovi žiadosť o ukončenie mediácie alebo vykoná iný úkon ukončenia postupu mediácie.

Podľa článku 10 smernice 2008/52/ES by sa žiadosti mali predložiť na sekretariáte jednočlenného súdu prvého stupňa v regióne, kde sa mediácia konala, ktorý je príslušným orgánom (v zmysle článku 6 ods. 1 a 2 smernice).

Súvisiace webové lokality

Aténske združenie advokátov

Ministerstvo práce, sociálneho zabezpečenia a blahobytu

Ombudsman pre spotrebiteľov

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva

Helénske centrum pre mediáciu a arbitráž

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.