Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: maďarčina.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Maďarsko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov (alternatív vitarendezés), keď mediátor (közvetítő) pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Maďarsku si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Maďarsko

Na koho sa obrátiť?

Podľa zákona 2002 LV o mediácii (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény) je za registráciu mediátorov a právnických osôb zamestnávajúcich mediátorov zodpovedné Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium).

Databáza mediátorov a právnických osôb zamestnávajúcich mediátorov je dostupná na webovej stránke Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti .

Pre používateľov sú dostupné všeobecné informácie a v databáze je možné vyhľadávať podľa mena, jazykových znalostí, oblasti činnosti a adresy mediátorov. V prípade právnických osôb je možné vyhľadávať podľa mena, okresu a skráteného mena.

Na tej istej webovej lokalite nájdete registračné formuláre pre mediátorov a právnické osoby, ktoré zamestnávajú mediátorov

Medzi mimovládne združenia, ktoré pracujú v oblasti mediácie, okrem iného patria:

  • Národné združenie pre mediáciu (Országos Mediációs Egyesület) a
  • oddelenie pre mediáciu a právnu koordináciu Obchodnej a priemyselnej komory v Budapešti (a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Zákon LV z roku 2002 o mediácii sa uplatňuje na civilné spory, vylučuje však mediáciu v konaniach týkajúcich sa uverejnenia opravy podľa zákona o slobode tlače, preskúmania rozhodnutia správneho orgánu, úpravy výkonu rodičovských práv, určenia otcovstva a pôvodu. Mediácia nie je možná v ani v konaniach o porušení ústavných práv a slobôd a v prípade exekučných konaní.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Využitie mediácie je dobrovoľné, má však určité výhody vzhľadom na zákon o poplatkoch (az illetékekrõl szóló törvény) a občiansky súdny poriadok (polgári perrendtartás).

Ak strany využijú mediáciu po prvom pojednávaní a dosiahnutú dohodu uzná predsedajúci sudca, platí sa len polovica uplatniteľných poplatkov. Od tejto zníženej sumy možno odpočítať aj odmenu mediátorovi + daň (nie však viac ako 50 000 forintov). Jediným obmedzením je, že konečná výška poplatku nesmie byť nižšia ako 30 % pôvodného poplatku. Toto zníženie sa neuplatňuje, ak zákon mediáciu neumožňuje.

Ak strany sporu využijú mediáciu pred začatím občianskoprávneho konania (a ku konaniu napriek tomu dôjde), sú povinné zaplatiť iba sumu zníženú o odmenu mediátorovi + daň (zníženie predstavuje maximálne 50 000 forintov). Konečný poplatok však nemôže byť menší ako 50 % pôvodného poplatku. Toto zníženie nie je možné, ak zákon v danej veci mediáciu neumožňuje a ak sa strany sporu obrátia na súd napriek tomu, že v dôsledku mediácie došlo k dohode (okrem zaistenia vykonávania dohody, ak nedochádza k jej dobrovoľnému plneniu).

Činnosť mediátorov neupravuje žiadny národný kódex správania. Väčšina mediačných asociácií sa však riadi Európskym kódexom správania pre mediátorov.

V prípade pracovnoprávnych sporov existuje špeciálny kódex správania, ktorý vypracovala Služba pre arbitráž a mediáciu v pracovnoprávnych sporoch (Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat).

Niektoré súdy umožňujú účastníkom bez poplatkov využiť mediáciu aj v už prebiehajúcich konaniach.. Podrobné pravidlá a zoznam súdov, ktoré takúto mediáciu ponúkajú, sú k dispozícii na centrálnej internetovej stránke maďarských súdov (http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites)

Informácie a odborná príprava

Pre oblasť mediácie alebo pre národný orgán odborného vzdelávania pre mediátorov nie sú k dispozícii žiadne internetové stránky v angličtine.

Webová stránka o mediácii je dostupná len v maďarčine.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia nie je bezplatná – odmena je predmetom dohody medzi mediátorom a účastníkmi sporu.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Podľa smernice 2008/52/ES musia mať účastníci možnosť požiadať o to, aby bol obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vyhlásený za vykonateľný. Členské štáty oznámia Komisii, na ktoré vnútroštátne súdy alebo iné orgány sa možno s takouto žiadosťou obrátiť.

V Maďarsku je možné, aby účastníci vyhlásili obsah dohody dosiahnutý prostredníctvom mediácie za vykonateľný. Môžu požiadať súd o začlenenie tejto dohody do zmieru, ktorý má potvrdiť súd, alebo notára požiadať o vyhotovenie notárskej zápisnice, čím sa dohoda stane vykonateľnou.

Súvisiace odkazy

Webová lokalita Registra maďarských mediátorov

Posledná aktualizácia: 06/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.