Mediácia v krajinách EÚ

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Zákon o mediácii z roku 2017 nadobudol účinnosť 1. januára 2018.  V zákone sú zahrnuté ustanovenia komplexného zákonného rámca na podporu urovnávania sporov prostredníctvom mediácie ako alternatívy k súdnemu konaniu. Cieľom uvedeného zákona je podporiť mediáciu ako prijateľnú, účinnú a efektívnu alternatívu k súdnemu konaniu, ktorou sa znížia náklady na právne zastupovanie, urýchli sa urovnávanie sporov, zníži sa stres a zmiernia sa negatívne emócie, ktoré často sprevádzajú súdne konania.

V uvedenom zákone:

  • sú stanovené všeobecné zásady vedenia mediácie kvalifikovanými mediátormi – § 6 až § 8,
  • sa poskytujú úvodné informácie ku kódexu postupov na vedenie mediácie kvalifikovanými mediátormi – § 9,
  • sa stanovuje, že komunikácia medzi stranami počas mediácie je dôverná – § 10,
  • sa stanovuje možnosť zriadiť v budúcnosti mediačnú radu s cieľom vykonávať dohľad nad rozvojom tohto odvetvia – § 12,
  • sa zavádza povinnosť právnych zástupcov a advokátov radiť stranám sporu, aby ako prostriedok na urovnanie sporu využili mediáciu – § 14 a § 15,
  • sa stanovuje, že súd z vlastnej iniciatívy alebo na základe iniciatívy účastníkov konania môže vyzvať účastníkov konania, aby zvážili mediáciu ako prostriedok na urovnanie sporu – § 16,
  • sa stanovuje účinok mediácie na premlčacie a prekluzívne lehoty – § 18,
  • sa uvádza, že pri určovaní nákladov v súvislosti s konaním podľa § 16 zákona súd môže, pokiaľ to považuje za primerané, zohľadniť to, že účastník konania bez uvedenia opodstatnených dôvodov odmietol zvážiť alebo nezvážil využitie mediácie, alebo to, že účastník konania, ktorého súd v zmysle § 16 vyzval zúčastniť sa na mediácii, tak bez uvedenia opodstatnených dôvodov odmietol urobiť alebo tak neurobil – § 20 a § 21.

Do rozsahu uvedeného zákona sa zahŕňajú všetky občianske súdne konania, ktoré sa môžu začať pred súdom, okrem určitých výnimiek stanovených v § 3 zákona.

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.