Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Taliansko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície Taliansku si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Taliansko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

1. Koho je potrebné kontaktovať?

Na základe vládneho nariadenia (decreto legislativo) č. 28/2010 sa v Taliansku zaviedla mediačná prax v občianskoprávnych a obchodných veciach. Jedná sa o mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa prevoditeľných práv.

Mediáciu vykonávajú verejné alebo súkromné mediačné subjekty zaregistrované v príslušnom registri (registro degli organismi di mediazione), ktorý spravuje ministerstvo spravodlivosti.

Na webových stránkach ministerstva spravodlivosti (https://www.giustizia.it/giustizia) je zverejnený register akreditovaných mediačných subjektov.

Záujemca môže teda kontaktovať konkrétny mediačný subjekt a využiť služby jeho členov. Ďalšie informácie je možné získať priamo od príslušného mediačného subjektu.

2. V akých oblastiach je využitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Služby mediačných subjektov je možné využiť na mimosúdne riešenie všetkých sporov v občianskoprávnych a obchodných veciach, ktoré sa týkajú prevoditeľných práv (diritti disponibili). V Taliansku nie je mediácia povinná, avšak môže ju ako vhodné riešenie navrhnúť sudca alebo môže byť vyžadovaná v zmluve, ktorú medzi sebou strany uzatvorili.

3. Existujú zvláštne pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Pravidlá týkajúce sa mediácie v občianskoprávnych a obchodných veciach sú v súčasnosti stanovené vládnym nariadením č. 28/2010 a ministerským nariadením (decreto ministeriale) č. 180/2010.

4. Odborné vzdelávanie

Mediátorom sa môže stať osoba, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v čl. 4 ods. 3 písm. b) ministerského nariadenia čl. 180/2010. Predovšetkým musí: predložiť minimálne bakalársky vysokoškolský diplom (diploma di laurea universitaria triennale), prípadne musí byť členom profesného združenia alebo organizácie, musí absolvovať špecifické odborné vzdelávanie a minimálne dvojročné aktualizačné odborné vzdelávanie v inštitúcií schválenej ministerstvom spravodlivosti; počas dvoch rokov aktualizačného vzdelávania sa musí ako asistovaný stážista zúčastniť aspoň na dvadsiatich mediáciách.

Pokiaľ ide o inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie, ktoré vydávajú inštitúcie potvrdzujúce, že mediátor dokončil požadovaný vzdelávací kurz, ide o verejné alebo súkromné subjekty, akreditované ministerstvom spravodlivosti po splnení príslušných požiadaviek.

5. Koľko stojí mediácia?

Ustanovenia čl. 16 ministerského nariadenia č. 180/2010 uvádzajú kritériá na určenie poplatku za mediáciu (indennità di mediazione), ktorý zahŕňa náklady na začatie mediačného konania a na samotnú mediáciu.

Konkrétne sumy sú uvedené v tabulˇke A prílohy nariadenia. Tieto sumy sa líšia v závislosti od hodnoty sporu.

6. Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Článok 12 vládneho nariadenia čl. 28/2010 ustanovuje, že zápis z dohody, ktorého obsah neodporuje verejnému poriadku alebo platným zákonom, musí byť na žiadosť jednej zo strán schválený predsedom súdu (presidente del Tribunale), v ktorého obvode sídli mediačný subjekt. Pokiaľ ide o cezhraničné riešenie sporov (pozri článok 2 smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/52/ES), schvaľuje zápis predseda súdu, v ktorého obvode dôjde k vykonaniu dohody.

Schválený zápis predstavuje exekučný titul pre exekúciu na peňažné plnenie (espropriazione forzata), exekúciu na nepeňažné plnenie (esecuzione in forma specifica) a registráciu súdnej hypotéky (ipoteca giudiziale).

7. Je prístup k databáze mediátorov bezplatný?

V súčasnosti neexistuje verejná databáza mediátorov; ministerstvo však pravidelne uverejňuje zoznam mediačných subjektov, pri ktorých sú registrovaní jednotliví mediátori. Konkrétne informácie o mediátoroch registrovaných pri jednotlivých mediačných subjektoch je možné na požiadanie získať v kancelárii ministerstva spravodlivosti, ktorá vykonáva dohľad na mediačnými subjektmi, a je možné ju kontaktovať prostredníctvom webových stránok ministerstva.

Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.