Mediácia v krajinách EÚ

Taliansko

Pred tým, ako sa obrátite na súd, môžete sa pokúsiť o vyriešenie sporu pomocou mediácie. Mediácia je alternatívna metóda riešenia sporov, pri ktorej mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Verejné orgány a právni odborníci považujú mediáciu za mimoriadne účinný nástroj.

Autor obsahu
Taliansko

1. Na koho sa obrátiť?

Systém mediácie v občianskoprávnych a obchodných veciach zameraný na urovnanie sporov súvisiacich s akýmkoľvek nárokom, ktoré sa týkajú prevoditeľných práv (diritti disponibili), bol v Taliansku zavedený legislatívnym dekrétom č. 28/2010.

Mediačné služby poskytujú mediačné orgány, ktoré môžu byť verejné alebo súkromné a ktoré sú zapísané v registri mediačných orgánov (registro degli organismi di mediazione) vedeným ministerstvom spravodlivosti.

Všetky informácie týkajúce sa mediácie nájdete na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Register akreditovaných mediačných orgánov je uverejnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Prostredníctvom registra sa môžete obrátiť na vybraný mediačný orgán a využiť služby mediátorov, ktorí sú členmi tohto orgánu. Ďalšie informácie možno získať priamo od príslušného orgánu.

2. V ktorých oblastiach je využitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Mediačné orgány možno využiť na mimosúdne riešenie všetkých sporov v občianskoprávnych a obchodných veciach, ktoré sa týkajú prevoditeľných práv. V Taliansku je mediácia podmienkou začatia konania v sporoch týkajúcich sa spoločného vlastníctva, vecných práv, rozdelenia, dedičstva, rodinných dohôd, nájmu, výpožičky, prenájmu spoločností, náhrady škody vyplývajúcej z lekárskej a zdravotníckej zodpovednosti a ohovárania v tlači alebo v iných reklamných prostriedkoch, poistenia, bankovníctva a finančných zmlúv. V týchto prípadoch musí strane pomáhať právnik. Mediácia môže byť takisto dobrovoľná, na žiadosť súdu alebo môže byť vyžadovaná v zmluve, ktorú medzi sebou strany uzatvorili.

3. Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Pravidlá týkajúce sa mediácie v občianskoprávnych a obchodných veciach sú v súčasnosti stanovené v legislatívnom dekréte č. 28/2010 (v znení zmien zákonného dekrétu č. 69 z 21. júna 2013, zmeneného na zákon č. 98 z 9. augusta 2013, a následne v znení zmien zákonného dekrétu č. 132 z 12. septembra 2014, zmeneného so zmenami na zákon č. 162 z 10. novembra 2014legislatívnym dekrétom č. 130 zo 6. augusta 2015) a v ministerskom dekréte č. 180/2010.

4. Odborná príprava

Mediátorom sa môže stať osoba, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 4 ods. 3 písm. b) ministerského dekrétu č. 180/2010.

Predovšetkým musí byť držiteľom titulu alebo diplomu prinajmenšom rovnocenného univerzitnému titulu po troch rokoch štúdia alebo musí byť členom profesijného združenia alebo organizácie, musí mať ukončené minimálne dvojročné aktualizačné odborné vzdelávanie v inštitúcii poskytujúcej odborné vzdelávanie schválenej ministerstvom spravodlivosti a počas dvoch rokov aktualizačného vzdelávania sa musí ako asistovaný stážista zúčastniť aspoň na dvadsiatich mediáciách.

Pokiaľ ide o inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie, ktoré vydávajú inštitúcie potvrdzujúce, že mediátor dokončil požadovaný vzdelávací kurz, ide o verejné alebo súkromné subjekty, akreditované ministerstvom spravodlivosti po splnení príslušných požiadaviek.

5. Aké sú náklady na mediáciu?

V článku 16 ministerského dekrétu č. 180/2010 sa stanovujú kritériá na určenie poplatku za mediáciu (indennità di mediazione), ktorý zahŕňa náklady na začatie mediačného konania a na samotnú mediáciu.

Konkrétne sumy sú uvedené v tabuľke A, ktorá je prílohou k dekrétu. Tieto sumy sa líšia v závislosti od hodnoty sporu.

6. Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

V článku 12 legislatívneho dekrétu č. 28/2010 sa uvádza, že v prípade, že všetkým stranám, ktoré sa zúčastňujú na mediácii, pomáha právnik, dohoda, ktorú strany a právnici osobne podpísali, predstavuje nástroj na exekúciu na peňažné plnenie (espropriazione forzata), na prevod určitého majetku (esecuzione per consegna e rilascio), na plnenie pozitívnej alebo negatívnej pohľadávky (esecuzione per consegna e rilascio) a registráciu súdnej hypotéky (ipoteca giudiziale). Právnici potvrdzujú a osvedčujú, že dohoda je v súlade s povinnými predpismi a verejným poriadkom. Vo všetkých ostatných prípadoch sa na žiadosť strany dohoda, ktorá je prílohou k zápisnici, schvaľuje dekrétom predsedu súdu po tom, ako sa stanoví, že je formálne správna a že sú splnené povinné predpisy a požiadavky verejného poriadku. V prípade cezhraničného sporu typu uvedeného v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 schvaľuje zápis predseda súdu, v ktorého obvode dôjde k vykonaniu dohody.

7. Je prístup k databáze mediátorov bezplatný?

Ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti na svojom webovom sídle pravidelne uverejňuje zoznam mediačných orgánov a mediátorov zaregistrovaných v každom mediačnom orgáne.

Toto je odkaz uvedený v oddiele 1; prístup k stránke je neobmedzený a bezplatný.

Posledná aktualizácia: 17/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.