Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Lotyšsko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Lotyšsku si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Lotyšsko

Koho kontaktovať?

Používanie mediácie pri riešení občianskoprávnych sporov je v Lotyšsku momentálne vo svojej prvej fáze. Neexistuje centrálny orgán zodpovedný za reguláciu profesie mediátora.

Mediācijas padome (Mediačná rada)

Mediācijas padome je organizácia, ktorá bola založená 25. júla 2011 a združuje mnoho subjektov registrovaných v Lotyšsku činných v oblasti mediácie. Medzi jej ciele patrí vytvoriť spoločné normy pre odbornú prípravu mediátorov a zaviesť certifikáciu programov odbornej prípravy, vypracovať a prijať Kódex správania certifikovaných mediátorov a takisto týchto mediátorov zastupovať a vyjadrovať ich názory na celoštátne a miestne inštitúcie, na iné orgány a úradníkov a poskytovať stanovisko, pokiaľ ide o legislatívu a právne postupy v oblasti mediácie

Mediačnú radu založili tieto asociácie:

 • Mediācija un ADR (Mediácia a ADR)
 • Integrētā mediācija Latvijā (Integrovaná mediácia v Lotyšsku )
 • Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs) [Integrácia pre spoločnosť (Centrum pomoci obetiam)]
 • Komercmediatoru asociācija (Asociácia mediátorov v obchode)

Mediācija un ADR (Mediácia a ADR)

Organizácia „Mediácia a ADR“ bola založená 7. apríla 2005. Jej cieľom je:

 • podporovať v Lotyšsku postupné zavádzanie a aplikáciu alternatívnych metód riešenia sporov (ADR) (mediácia, zmierenie, neutrálne hodnotenie skutočností, posudzovanie, arbitráž atď.),
 • účasť na procesoch vytvárania politiky: napr. v pracovných skupinách vytvorených verejnými orgánmi,
 • podporovať zlepšovanie noriem profesionality členov a poskytovanie najvyšších možných noriem mediácie a služieb ADR,
 • zabezpečenie profesionality ADR s cieľom dosiahnuť spoločné ciele,
 • spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a ostatnými fyzickými a právnickými osobami.

Organizácia radí stranám zapojeným do sporu a ich zástupcom, čo sa týka výberu odborníka, a zároveň organizuje prednášky a semináre o mediácii a ADR. Niektorí členovia tejto organizácie školia mediátorov špecializujúcich sa na občianskoprávne a trestné prípady. Členovia získali zručnosti v oblasti vyjednávania a mediácie v Lotyšsku aj v zahraničí so skúsenými mediátormi a osobami riešiacimi konflikt zo Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko a iných krajín.

Integrētā mediācija Latvijā (Integrovaná mediácia v Lotyšsku)

Organizácia Integrētā mediācija Latvijā (IMLV) bola založená 10. augusta 2007. Jej víziou je spoločnosť, ktorá úspešne riadi riešenie sporov, keď sú rovnocenne prezentované záujmy všetkých strán a proces riešenia sporov je humánny, nestranný a založený na spolupráci. IMVL bola ustanovená v úzkej spolupráci s organizáciou Integrovaná mediácia (Integrierte Mediation) v Nemecku. Spolupráca sa plánuje v oblasti vzdelávania, rozvíjania zručností, kontroly, zavádzania mediačných služieb a prijímania dobrých postupov.

Cieľom IMVL je podporovať rozvoj mediácie na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni integráciou do procesu riešenia sporov v inštitúciách a organizáciách a zároveň integráciou do práce odborníkov a do spoločnosti všeobecne.

Na dosiahnutie tohto cieľa si IMVL stanovila tieto úlohy:

 • podporovať a rozvíjať myšlienku integrovanej mediácie v Lotyšsku ako aktuálnu a vysoko kvalitnú formu riešenia sporov,
 • podporovať spoluprácu medzi odborníkmi, organizáciami a inštitúciami,
 • definovať a podporiť koncepty a výhody integrovanej mediácie,
 • informovať a vzdelávať spoločnosť o konceptoch a možnostiach integrovanej mediácie,
 • informovať širšiu verejnosť o úspechoch integrovanej mediácie,
 • zorganizovať odbornú prípravu o mediácii a jej potenciáli integrácie do činností v rôznych oblastiach,
 • vykonávať štúdie a prieskumy.

Organizácia IMLV spája zástupcov rôznych profesií, vrátane mediátorov, ktorých cieľom je integrovať zručnosti s mediáciou do ich práce a podporovať verejné povedomie o mediácii ako úspešnej možnosti riešenia sporov.

Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs) [Integrácia pre spoločnosť (Centrum pomoci obetiam)]

Centrum pomoci obetiam pri asociácii Integrácia pre spoločnosť začalo fungovať v roku 2003. Jej hlavným cieľom je pomoc obetiam trestných činov. Od roku 2004 pre túto organizáciu pracuje dvadsať mediátorov, ktorí využívajú svoje znalosti mediačných postupov pri riešení občianskoprávnych a správnoprávnych sporov.


V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia je povolená v mnohých oblastiach. Je pravdepodobné, že najčastejšie sa používa v občianskoprávnych sporoch, ktoré vyplývajú z rodinného práva, a obchodných právnych vzťahoch.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Rozhodnutie o využití mediácie je dobrovoľné.

Mediácia nie je podmienkou pre spustenie alebo začiatok inej fázy určitých typov súdnych procesov.

Neexistujú žiadne špecifické pravidlá alebo kódexy správania, ktoré by riadili činnosti mediátorov.

Informácie a odborná príprava

Internetové stránky venované mediácii: http://www.mediacija.lv.

Organizácia Mediácia a ADR a Integrácia pre spoločnosť disponujú školiteľmi, ktorí vedú základné kurzy mediácie pre budúcich mediátorov a kurzy na získanie základných kompetencií na riešenie sporov v profesijnej aj osobnej oblasti.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia pri riešení občianskoprávnych sporov nie je poskytovaná bezplatne. Náklady na mediáciu závisia od viacerých faktorov: kvalifikácie a skúsenosti mediátora, zložitosti sporu, počtu požadovaných mediačných stretnutí a od iných faktorov.

V prípadoch vzťahujúcich sa na záujmy a práva detí však Rada zahraničných a zmierovacích záležitostí súdu pre siroty v Rige (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) poskytuje bezplatnú službu občanom mesta Riga. Spory sa vzťahujú najmä na vyživovaciu povinnosť, usporiadanie bydliska dieťaťa, práv na jeho navštevovanie, opatrovanie a výchovu.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vynútiteľná?

V smernici 2008/52/ES sa požaduje, aby sporové strany mohli požiadať o vykonateľnosť písomnej dohody vyplývajúcej z mediácie. Členské štáty oznámia Komisii súdy a iné orgány príslušné prijímať takéto žiadosti.

Lotyšsko túto informáciu ešte nezverejnilo.

Odkazy

Mediācija.lv

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.