Mediácia v krajinách EÚ

Litva

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Litve si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Litva

Koho kontaktovať?

Za mediáciu (tarpininkavimas) nie je zodpovedný žiadny centralizovaný ani vládny orgán a Litva jeho vytvorenie neplánuje.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Zmierovacia mediácia (taikinamasis tarpininkavimas) sa môže využívať v občianskoprávnych sporoch (t. j. v sporoch, v ktorých rozhoduje súd so všeobecnou právomocou prostredníctvom občianskoprávneho konania).

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Mediáciu upravuje zákon o zmierovacej mediácii v občianskoprávnych sporoch (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). Podľa tohto zákona je rozhodnutie o využití mediácie dobrovoľné. Mediátori nemusia dodržiavať žiadne osobitné predpisy, ako napríklad kódex správania.

Informácie a odborná príprava

Zatiaľ sa nezaviedol žiadny celoštátny program odbornej prípravy. Odbornú prípravu však zabezpečuje centrum odbornej prípravy Ministerstva spravodlivosti (Teisingumo ministerija) a súkromné orgány. Súkromné orgány nie sú regulované.

Aké sú náklady na mediáciu?

Podľa zákona o zmierovacej mediácii v občianskoprávnych sporoch sa zmierovacia mediácia môže poskytovať za odmenu alebo bezplatne. Ak sa poskytuje za odmenu, konanie sa môže začať až vtedy, keď sa mediátor písomne dohodne s obidvoma stranami sporu na sume, ktorá sa zaplatí, a spôsobe platby.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vynútiteľná?

Smernica 2008/52/ES umožňuje tým, ktorí sa sporu zúčastňujú, požiadať o to, aby písomná dohoda, ktorá vyplýva z mediácie, bola vynútiteľná. Členské štáty oznámia túto skutočnosť súdom a iným orgánom spôsobilým prijímať takéto žiadosti.

Podľa zákona o zmierovacej mediácii v občianskoprávnych sporoch vyberú strany sporu príslušný súd. Môže to byť okresný súd v mieste bydliska alebo sídla jednej zo strán sporu.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.