Mediácia v krajinách EÚ

Luxembursko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o alternatívnu formu riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Luxemburskom veľkovojvodstve si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Luxembursko

Koho kontaktovať?

Za reguláciu činnosti mediátorov nie je zodpovedný žiadny ústredný orgán.

Okrem mediácie v osobitných sektoroch (banky, poisťovne atď.) a okrem ombudsmana, ktorý má na starosti mediáciu v správnych veciach, a Výboru pre ochranu práv detí (Ombudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner) sa mediácii venujú tieto právnické združenia:

V ktorých oblastiach je využitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Mediácia je prípustná hlavne:

 • v správnych veciach,
 • v trestných veciach,
 • v rodinných veciach,
 • v obchodných veciach,
 • vo veciach týkajúcich sa susedských sporov.

Hlavnými charakteristikami mediácie v občianskych a obchodných veciach je jej konsenzuálna povaha, dôvernosť konania, ako aj nezávislosť, nestrannosť a kvalifikácia mediátora. Mediácia sa môže týkať celého sporu alebo len niektorej jeho časti. Patrí sem tak mediácia na základe dohody, ako aj súdna mediácia, pričom významnú rolu zohráva rodinná mediácia.

V rámci mediácie na základe dohody (médiation conventionnelle) môže každá strana nezávisle od akéhokoľvek súdneho alebo arbitrážneho konania navrhnúť druhej strane alebo ostatným stranám, aby využili mediáciu, a to v ktorejkoľvek fáze súdneho konania, pokiaľ o veci nezačal rokovať súd.

V rámci mediácie na súde (médiation en justice), t. j. takzvanej súdnej mediácie (médiation judiciaire) už bol občianskoprávny, obchodnoprávny alebo rodinný spor predložený súdu, ktorý môže kedykoľvek pristúpiť k súdnej mediácii, pokiaľ sa nezačalo rokovať o veci. To sa nevzťahuje na prípady na kasačnom súde a konania o predbežných opatreniach. Sudca môže strany k mediácii vyzvať z vlastnej iniciatívy alebo na spoločnú žiadosť strán o mediáciu, mediácia je však v každom prípade možná len so súhlasom strán. Ak sa sudcovi predloží spor zasahujúci do oblasti rodinného práva, pričom tu ide len o určitý počet vymedzených prípadov, sudca môže stranám navrhnúť mediáciu a nariadi bezplatné informačné stretnutie, na ktorom sa vysvetlia zásady, postup a účinky mediácie.

trestných veciach môže štátny prokurátor za určitých podmienok predtým, ako rozhodne začať trestné stíhanie, rozhodnúť, že využije mediáciu, ak:

 • by toto opatrenie mohlo zaistiť nápravu ujmy spôsobenej obeti, alebo
 • by mohlo ukončiť ťažkosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia predpisov, alebo
 • by mohlo prispieť k rehabilitácii páchateľa.

Využitie mediácie nebráni tomu, aby sa neskôr prijalo rozhodnutie začať súdne stíhanie, najmä ak neboli dodržané podmienky mediácie.

Existujú osobitné predpisy, ktorými je potrebné sa riadiť?

Využitie mediácie je úplne dobrovoľné.

Mediáciu v správnych veciach a mediáciu v trestných veciach, ako aj takzvané sektorové mediácie upravujú osobitné právne predpisy.

Informácie a odborná príprava

Mediátor pre trestné veci

Zákonom zo 6. mája 1999nariadením veľkovojvodstva z 31. mája 1999 sa zaviedol režim mediácie v trestných veciach. Štátny prokurátor môže predtým, ako rozhodne začať trestné stíhanie, rozhodnúť, že využije mediáciu, ak by toto opatrenie podľa neho mohlo zaistiť nápravu ujmy spôsobenej obeti, ukončiť ťažkosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia predpisov, alebo prispieť k rehabilitácii páchateľa. Keď štátny prokurátor rozhodne o využití mediácie v trestnej veci, môže určiť ktorúkoľvek osobu akreditovanú na tieto účely, aby pôsobila ako mediátor.

Pokiaľ ide o akreditáciu:

Osoba, ktorá by chcela získať akreditáciu ako mediátor pre trestné veci, o ňu požiada ministerstvo spravodlivosti, ktoré o tejto žiadosti rozhodne potom, ako požiada o stanovisko štátneho generálneho prokurátora.

Mediátor pre občianske a obchodné veci

Zákonom z 24. februára 2012 sa vytvoril vnútroštátny právny rámec pre mediáciu v občianskych a obchodných veciach v podobe novej hlavy nového občianskeho súdneho poriadku. Luxembursko prostredníctvom tohto zákona transponovalo smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Prevzalo zásady stanovené v smernici v súvislosti s cezhraničnými spormi a uplatňuje ich na vnútroštátne spory. Zákon je doplnený o nariadenie veľkovojvodstva z 25. júna 2012, ktorým sa stanovuje postup akreditácie do funkcie akreditovaného súdneho a rodinného mediátora, povinná osobitná odborná príprava v oblasti mediácie a organizácia bezplatného informačného stretnutia.

Mediátor je tretia osoba, ktorá má za úlohu vypočuť strany spolu a v prípade potreby osobitne, aby strany našli riešenie svojho sporu. Stranám nevnucuje riešenie, ale ich vyzýva k tomu, aby sa dohodli na mimosúdnom riešení.

Súdnu mediáciu a rodinnú mediáciu môže zabezpečovať akreditovaný alebo neakreditovaný mediátor. Akreditovaný mediátor je fyzická osoba, ktorú na tieto účely akreditoval minister spravodlivosti.

V prípade mediácie na základe dohody a v prípade cezhraničného sporu sa strany môžu obrátiť na neakreditovaného mediátora.

Pokiaľ ide o akreditáciu:

Minister spravodlivosti je príslušným orgánom na udeľovanie akreditácií mediátorom. V občianskych a obchodných veciach mediátori nepotrebujú akreditáciu na výkon mediácie na základe dohody.

Akákoľvek fyzická osoba môže požiadať o akreditáciu, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom z 24. februára 2012, ktorým sa mediácia v občianskych a obchodných veciach zahrnula do nového občianskeho súdneho poriadku, ako aj podmienky uvedené v nariadení veľkovojvodstva z 25. júna 2012, ktorým sa stanovuje postup akreditácie do funkcie súdneho a rodinného mediátora, program osobitnej odbornej prípravy v oblasti mediácie a organizácia bezplatného informačného stretnutia.

Podľa uvedenej smernice 2008/52/ES a článku 1251-3 ods. 1 tretieho pododseku zákona z 24. februára 2012 o mediácii je poskytovateľ služieb mediácie, ktorý spĺňa ekvivalentné alebo v zásade porovnateľné kritériá na akreditáciu v inom členskom štáte Európskej únie, oslobodený od povinnosti získať akreditáciu v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Akreditácia sa udeľuje na neobmedzené obdobie.

V článku 1251-3 ods. 2 nového občianskeho súdneho poriadku a v uvedenom nariadení veľkovojvodstva z 25. júna 2012 sú vymenované kumulatívne podmienky, ktoré musia splniť fyzické osoby, ktoré chcú získať akreditáciu:

 1. príslušná osoba musí poskytnúť záruky bezúhonnosti, kvalifikácie, odbornej prípravy, nezávislosti a nestrannosti,
 2. príslušná osoba musí predložiť výpis z luxemburského registra trestov alebo podobný doklad, ktorý vydali príslušné orgány krajiny pobytu, v ktorej mal žiadateľ pobyt posledných päť rokov,
 3. príslušná osoba nesmie byť zbavená svojich občianskych práv a výkonu politických práv,
 4. príslušná osoba musí mať absolvovanú odbornú prípravu v oblasti mediácie, ktorú doloží:
 • buď magisterským diplomom v oblasti mediácie z Luxemburskej univerzity alebo univerzity, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo inej vzdelávacej ustanovizne na rovnakej úrovni vzdelania, zodpovedajúcim právnym, regulačným alebo správnym ustanoveniam členského štátu Európskej únie,
 • alebo trojročnou odbornou praxou doplnenou o „osobitnú odbornú prípravu v oblasti mediácie“, ktorá je stanovená v článku 2 uvedeného nariadenia veľkovojvodstva z 25. júna 2012,
 • alebo odbornou prípravou v oblasti mediácie uznanou v členskom štáte Únie.

Luxemburská univerzita ponúka osobitný program odbornej prípravy (magisterské štúdium) v oblasti mediácie.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia sa často poskytuje bezplatne. Ak sa poskytuje za odmenu, je to zreteľne uvedené.

V rámci mediácie na základe dohody sú odmeny mediátorov stanovené voľne. V tomto prípade strany znášajú poplatky a odmeny rovnakým dielom, pokiaľ sa nerozhodnú inak.

V rámci súdnej a rodinnej mediácie sú odmeny stanovené nariadením veľkovojvodstva.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Je dôležité poznamenať, že dohody, ktoré sú výsledkom občianskej a obchodnej mediácie, majú rovnaký účinok ako súdne rozhodnutie. Tieto dohody sú bez ohľadu na to, či boli uzatvorené v inom členskom štáte Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni, vykonateľné v rámci Európskej únie podľa uvedenej smernice 2008/52/ES. Keď príslušný sudca potvrdí dohodu alebo jej časť, dohoda sa stáva vykonateľnou.

Smernica je do vnútroštátnych právnych predpisov transponovaná zákonom z 24. februára 2012, ktorý mediáciu stavia na rovnakú úroveň ako existujúce súdne postupy.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Luxemburské združenie mediácie a akreditovaných mediátorov (ALMA, nezisková organizácia)

Centrum pre občiansku a obchodnú mediáciu (CMCC)

Centrum pre občiansku a obchodnú mediáciu (CMCC, nezisková organizácia)

Centrum pre mediáciu (nezisková organizácia)

Centrum pre sociálnu a rodinnú mediáciu

Posledná aktualizácia: 14/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.