Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Malta

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha sporiacim sa stranám dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície na Malte si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Malta

Koho kontaktovať?

Vládny orgán zodpovedný za mediáciu na Malte je Maltské mediačné centrum, ktoré bolo zriadené na základe kapitoly 474 zákona o mediácii z roku 2004. Mediačné centrum poskytuje fórum, na ktoré sa sporiace sa strany môžu obrátiť (alebo im môže byť odporučené) s cieľom vyriešiť vzájomný spor pomocou mediátora.

Centrum môžete kontaktovať prostredníctvom jeho tajomníka na adrese Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Môžete takisto zatelefonovať na telefónne číslo +35621251110 alebo poslať e-mail na: mediation.mjha@gov.mt

Centrum poskytuje sporiacim sa stranám zoznam centrom riadne certifikovaných mediátorov a vyžaduje, aby si tieto strany zo zoznamu zvolili vzájomne prijateľného mediátora.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia je prijateľný spôsob riešenia sporov v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, sociálnoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych záležitostiach.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Mediácia je dobrovoľný proces. Účastníci akéhokoľvek konania však môžu spoločne požiadať súd o odročenie konania po dobu, kým sa budú pokúšať urovnať svoj spor formou mediácie. Súd môže odročiť konanie z vlastnej iniciatívy po dobu trvania procesu a navrhnúť stranám, aby sa pokúsili urovnať svoj spor cestou mediácie. Treba však poznamenať, že mediácia je povinná v rodinnoprávnych prípadoch, najmä pokiaľ ide o prípady týkajúce sa odluky manželov, úpravu styku s deťmi, zverenie detí do starostlivosti a opatery a výživné na deti a/alebo manžela/-ku.

Maltské mediačné centrum disponuje etickým kódexom, ktorý musia mediátori počas mediačného konania dodržiavať.

Kódex obsahuje inherentné opatrenia, ktoré treba dodržiavať. Uvádza napríklad, že správna rada centra je oprávnená prijať disciplinárne opatrenia proti mediátorovi, ktorý sa správa v rozpore s kódexom alebo ktorý nedodržiava zásady správania uvedené v kódexe, a ak sa dokáže, že niektorý z mediátorov porušil niektoré z ustanovení kódexu alebo sa správal nevhodným spôsobom, bude vyčiarknutý zo zoznamu mediátorov na také dlhé obdobie, ako uzná správna rada za vhodné.

Informácie a odborná príprava

Maltské mediačné centrum príležitostne organizuje školiace kurzy pre mediátorov. Prvý takýto kurz mediačných schopností sa konal v júli 2008. Ďalší kurz zameraný na poskytovanie školení mediačných schopností s dôrazom na psychologické, sociálne a právne hľadiská odluky manželov sa konal 16. – 18. apríla 2009.

Aké sú náklady na mediáciu?

Sadzbu odmeny mediátora upravujú nariadenia 2 a 4 právneho oznámenia 309 z roku 2008.

Pri rodinnej mediácii si strany buď môžu zvoliť ľubovoľného mediátora (zo zoznamu certifikovaných mediátorov) a znášať tak trovy mediácie sami, alebo im mediátora vyberie súdny tajomník, podľa poradia zo zoznamu poskytnutého mediačným centrom. V takom prípade znáša trovy mediácie súd.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vynútiteľná?

Podľa smernice 2008/52/ES musí byť stranám umožnené požiadať o to, aby bol obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný. Členské štáty oznámia Komisii súdy alebo iné orgány, ktoré sú príslušné na prijímanie takýchto žiadostí.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zákona o mediácii na Malte z roku 2004, zamerané na zapracovanie uvedeného ustanovenia, sú v súčasnosti v príprave.

Súvisiace odkazy

Maltské mediačné centrum

Zákon o mediácii na Malte z roku 2004

Smernica 2008/52/ES

Posledná aktualizácia: 19/08/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.