Mediácia v krajinách EÚ

Malta

Predtým, ako sa obrátite na súd, skúste spor vyriešiť pomocou mediácie. Mediácia predstavuje formu alternatívneho riešenia sporov (ARS), pri ktorom mediátor pomáha stranám dosiahnuť dohodu. Výhody mediácie sú dobre známe vláde aj odborníkom pracujúcim v oblasti práva na Malte.

Autor obsahu
Malta

Koho kontaktovať?

Vládnym orgánom zodpovedným za mediáciu na Malte je Maltské mediačné centrum, ktoré bolo zriadené podľa kapitoly 474 zákona o mediácii z roku 2004. Mediačné centrum predstavuje fórum, na ktoré sa môžu obrátiť alebo na ktoré môžu byť odkázané strany sporu, s cieľom vyriešiť spor s pomocou mediátora.

Na centrum sa môžete obrátiť prostredníctvom tajomníka na adrese Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Takisto môžete zavolať na telefónne číslo +356 21251110 alebo zaslať e-mail na adresu info@mediation.mt.

Centrum poskytne stranám zoznam mediátorov, ktorých riadne akreditovalo, a tieto strany požiada, aby si zo zoznamu vybrali mediátora, ktorý vyhovuje im všetkým. Ak sa strany nezhodnú na obojstranne prijateľnom mediátorovi, centrum vymenuje mediátora, ktorého meno je ďalšie na zozname schválených mediátorov.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia je prípustná v občianskych, rodinných, sociálnych, obchodných a priemyselných veciach. Je potrebné uviesť, že rodinná mediácia sa týka určitých rodinných sporov, ako napríklad sporov o dedičstvo alebo sporov vyplývajúcich z rodinných podnikov. Nezahŕňa odluku ani rozvod, ktoré patria do kompetencie občianskeho súdu (úsek rodinného práva) a upravujú ich osobitné právne predpisy.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Mediácia je dobrovoľný proces. Vzhľadom na to môžu strany akéhokoľvek konania spoločne požiadať súd o odloženie konania, kým sa budú snažiť urovnať svoj spor mediáciou. Ďalej môže súd pozastaviť konanie z vlastnej iniciatívy na obdobie trvania procesu mediácie a nariadiť stranám, aby sa pokúsili o vyriešenie sporu mediáciou. Je však potrebné uviesť, že mediácia v rodinných veciach je povinná, a to najmä vo veciach, ktoré sa týkajú odluky osôb, prístupu k deťom, starostlivosti a opatery detí a výživného na deti a/alebo manžela/manželku.

Maltské mediačné centrum má kódex správania, ktorý musia mediátori počas mediačného konania dodržiavať.

Kódex obsahuje inherentné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať. Rade guvernérov centra sa v ňom napríklad priznáva právomoc prijať disciplinárne opatrenie voči akémukoľvek mediátorovi, ktorého správanie nie je v súlade, prípadne je v rozpore, so správaním, ktoré sa vyžaduje podľa zásad kódexu. Každý mediátor, ktorý poruší ustanovenia kódexu alebo sa správa nevhodne, bude vymazaný zo zoznamu mediátorov na čas, ktorý rada guvernérov uzná za vhodný.

Informácie a odborná príprava

Podľa Kódexu správania pre mediátorov by mali mediátori aktívne vyhľadávať a využívať príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu s cieľom prehĺbiť svoje mediačné schopnosti, keď sa takéto príležitosti z času na čas vyskytnú. Maltské mediačné centrum organizuje príležitostné kurzy odbornej prípravy pre mediátorov. Prvý kurz, ktorý sa týkal mediačných zručností, sa uskutočnil v júli 2008. Ďalší kurz, zameraný na poskytnutie odbornej prípravy v oblasti mediačných zručností s dôrazom na psychologické, sociálne a právne aspekty odluky, sa uskutočnil 16. – 18. apríla 2009.

Aké sú náklady na mediáciu?

Sadzba poplatku sa upravuje v nariadeniach 2 a 4 právneho upozornenia č. 309 z roku 2008 zmeneného právnym upozornením č. 365 z roku 2020 (pozri sekundárny právny predpis 474.01).

Pri mediácii v súvislosti s rodinným súdom si môžu strany na základe vzájomného súhlasu vybrať mediátora samé zo zoznamu osôb vymenovaných ministrom spravodlivosti na tento účel (v takom prípade znášajú náklady na mediáciu samé), prípadne mediátora určí súd na základe rozpisu zo zoznamu osôb vymenovaných ministrom spravodlivosti, ktoré majú konať ako súdom vymenovaní mediátori (v takom prípade odmenu mediátorov platí úrad tajomníka občianskych súdov a tribunálov).

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Podľa smernice 2008/52/ES musí byť možné požiadať o vykonanie obsahu písomnej dohody vyplývajúcej z mediácie. Zákon o mediácii z roku 2004 bol zmenený zákonom IX z roku 2010, a to najmä na účely transponovania ustanovení smernice, ktorými sa upravujú cezhraničné spory, a to tak, aby sa rozšírili aj na domáce prípady.

Súvisiace odkazy

Maltské mediačné centrum

Zákon o mediácii z roku 2004, Malta

Smernica 2008/52/ES

Posledná aktualizácia: 19/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.