Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Holandsko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v  oblasti justície v Holandsku si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Koho kontaktovať?

Holandský inštitút pre mediáciu (Nederlands Mediation Instituut (NMI) je nezávislý inštitút, ktorého úlohou je podporovať kvalitu mediácie v Holandsku a informovanosť o nej. Na tento účel vytvoril NMI rôzne vzory a predpisy.

NMI okrem toho spravuje celoštátny register mediátorov, v ktorom môžu byť zaregistrovaní iba kvalifikovaní mediátori. Uvedení mediátori absolvovali základnú odbornú prípravu v oblasti mediácie, ktorú NMI uznáva, a následne úspešne absolvovali skúšku (test) z teórie aj hodnotenie spôsobilosti. Mediátori registrovaní v registri NMI si musia svoje vedomosti aktualizovať a spôsobilosť udržovať a NMI to kontroluje. Uvedený register možno nájsť na stránkach Register mediátorov NMI.

Táto stránka poskytuje aj nestranné informácie o mediácii a mediátoroch v Holandsku. Môžete na nej vyhľadávať podľa potreby pomocou kritérií prispôsobených vašim potrebám. Môžete napríklad hľadať mediátora so skúsenosťami v konkrétnej oblasti alebo mediátora, ktorý pracuje v konkrétnej oblasti.

Adresa inštitútu NMI je Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. Poštová adresa je Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam. Tel: 010 - 201 23 44, Fax: 010 - 201 23 45, E-mail info@nmi-mediation.nl

Mediátori sa môžu zaregistrovať v inštitúte NMI a v takom prípade musia zachovávať etický kódex pre mediátorov.. Registrácia je dobrovoľná (tak ako dodržiavanie etického kódexu), ale ak si mediátor želá pracovať v rámci holandského systému dotovanej právnej pomoci alebo na odporúčanie súdu, je povinný zaregistrovať sa v inštitúte NMI, vlastniť akreditáciu/certifikát a absolvovať hodnotenie spôsobilosti.

V Holandsku existuje aj iniciatíva s názvom Mediation naast rechtspraak (Mediácia popri súdnom konaní). To znamená, že okresný súd alebo odvolací súd, ktorý pojednáva o vašej veci, vás upozorní na možnosť rozhodnúť sa pre mediáciu. Túto informáciu môže poskytnúť písomnou formou: obom stranám bude doručený list s informačnou brožúrkou, testom zameraným na možnosti mediácie, ktorý si môžete urobiť sami, a formulárom na poskytnutie odpovede. Okrem toho vás sudca môže počas súdneho konania upozorniť na to, že vaša vec je vhodná na mediáciu, a navrhnúť vám aj protistrane túto možnosť riešenia.

Aj z vlastnej iniciatívy sa môžete obrátiť na úradníka pre mediáciu, ktorý je k dispozícii na každom okresnom súde a odvolacom súde. Príslušný úradník odpovie na vaše otázky, predloží váš návrh na mediáciu protistrane, pomôže vám obom nájsť vhodného mediátora a dohodnúť si prvé stretnutie.

So žiadosťami o informácie o mediácii sa môžete obrátiť aj na tieto inštitúcie:

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia sa využíva v mnohých oblastiach, pričom najčastejšie sa využíva v oblasti občianskeho a verejného práva.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Rozhodnutie o využití mediácie je dobrovoľné. Mediátori musia dodržiavať etický kódex.

Informácie a odborná príprava

Stránka Holandského inštitútu pre mediáciu (NMI) poskytuje informácie o mediácii a mediátori sa na nej môžu zaregistrovať.

Holandský inštitút pre mediáciu zabezpečuje nezávislé hodnotenie kvality mediácie a mediátorov v celej krajine a vedie verejný register mediátorov.

Mediátori registrovaní v inštitúte NMI sú školení a kvalifikovaní na to, aby mohli vykonávať mediáciu, a to v súlade s predpismi o mediácii inštitútu. Zaviazali sa dodržiavať systém zabezpečenia kvality inštitútu NMI

Na zaradenie do registra inštitútu NMI musí mediátor splniť dve základné požiadavky:

  • úspešne ukončiť odbornú mediačnú prípravu akreditovanú inštitútom NMI,
  • zložiť skúšku z príslušných vedomostí.

Inštitút NMI akreditoval niekoľko inštitútov na odbornú prípravu v oblasti mediácie. Ich odborné programy môžu trvať od šiestich dní základného kurzu až po kurzy trvajúce 20 dní alebo viac. Úspešné ukončenie jedného z týchto odborných vzdelávacích kurzov je jednou z dvoch základných podmienok na zaradenie do registra mediátorov inštitútu NMI.

Druhou základnou podmienkou na zaradenie do registra inštitútu NMI je úspešné vykonanie testu hodnotiaceho príslušné znalosti. Holandský štát vedie štatistiky o využívaní mediácie (súhrn je dostupný v anglickom jazyku).

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia pri riešení občianskych sporov nie je poskytovaná bezplatne.

Náklady na mediáciu závisia od prípadu. Niektoré konania sú zložité, časove náročné, a teda aj drahšie. Ďalej existujú prípady, pri ktorých je vhodné využiť služby právnikov špecializovaných na oblasť mediácie Existujú aj prípady, keď postúpenie veci mediátorovi viedlo k tomu, že sporné strany vyriešili svoj problém samy, čo svedčí o tom, že mediácia môže zabrániť vystupňovaniu sporu.

Ak majú sporné strany dostatok finančných prostriedkov, sú povinné uhradiť náklady na mediáciu samy. Hranica príjmu pre oprávnenie na využitie štátom financovaného právnika alebo mediátora je:

  • v prípade manželských párov, registrovaných partnerov alebo druhov: 35 200 EUR ročne,
  • prípade slobodných osôb: 24 900 EUR ročne.

Okrem týchto finančných limitov platí, že právna pomoc nie je dostupná pre sporné strany, ktorých majetok prekračuje určitú hodnotu, ktorá zakladá povinnosť podať priznanie daňovému úradu. Ako príklad možno uviesť druhý byt alebo dom, ďalšie nehnuteľnosti, úspory, hotovosť, akcie atď. Presná hodnota pre manželské páry, registrovaných partnerov alebo druhov sa stanovuje na základe údajov daňových orgánov.

Ak finančné prostriedky sporných strán nedosahujú uplatniteľnú prahovú hodnotu, spolufinancuje náklady na právnika alebo mediátora štát. Štát však neuhrádza plnú sumu. Každá strana musí prispieť určitou finančnou čiastkou. Výška tejto sumy je 51 EUR za 0 – 4 hodiny a 102 EUR za 5 alebo viac hodín ((za mediáciu, nie za stranu). Suma splatná za služby právnika je vyššia. Uvedené sumy sú len orientačné a nie sú právne záväzné. Presné sumy sú uvedené na stránkachStrediska právnej pomoci.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Smernica 2008/52/ES umožňuje sporným stranám požadovať, aby bol obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný. . Členské štáty oznámia, ktoré súdne alebo iné orgány sú príslušné na prijímanie takýchto žiadostí. Informácie o aktuálnej situácii v uplatňovaní uvedenej smernice si môžete vyžiadať v Stredisku právnej pomoci.

Súvisiace odkazy

Holandský inštitút pre mediáciu

Posledná aktualizácia: 11/04/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.