Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Holandsko

Prostredníctvom mediácie strany urovnajú svoj spor spoločne pod vedením nezávislého mediátora. Tento typ mimosúdneho urovnávania sporov prináša veľa výhod. V mnohých prípadoch sa mediácia vyžaduje pre nedostatok času, pričom sa tak umožní vyhnúť sa dlhému a nákladnému súdnemu konaniu. Mediácia rovnako pomáha udržiavať vzťah medzi spornými stranami, ktoré spolupracujú na hľadaní riešenia.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Koho kontaktovať?

V Holandsku existuje viacero registrov mediátorov. Holandská federácia mediátorov (Mediatorsfederatie Nederland,) spravuje register mediátorov (v minulosti známy ako register mediátorov NMI). Holandská federácia mediátorov je federácia zastupujúca združenia mediátorov v Holandsku. Do jej registra sú zapísaní iba mediátori, ktorí spĺňajú starostlivo posudzované normy kvality. Holandská vláda používa normy Holandskej federácie mediátorov ako základ pre register mediátorov, ktorí pracujú v rámci systému právnej pomoci [register Rady pre právnu pomoc (Raad voor Rechtsbijstand)]. K dispozícii je aj medzinárodný register ARS.

Adresa Holandskej federácie mediátorov:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Poštová adresa:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefónne číslo: +31 102012344
Email: info@mediatorsfederatienl.nl

V ktorých oblastiach je využitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Mediácia sa využíva v mnohých oblastiach, pričom najčastejšie sa využíva v oblasti občianskoprávnych a verejnoprávnych konaní. Využitie mediácie je už niekoľko rokov možné aj v trestnoprávnych konaniach.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Rozhodnutie o využití mediácie je dobrovoľné. Zákonom sa nevyžaduje, aby strany sporu podpísali dohodu o mediácii, ktorá obsahuje klauzuly pokrývajúce náležitosti ako mlčanlivosť a zastúpenie strán sporu. Podľa nariadenia o mediácii Holandskej federácie mediátorov z roku 2017 (Mediationreglement 2017), však strany sporu, ktoré sa rozhodnú využiť služby mediátora Holandskej federácie mediátorov, musia dohodu o mediácii podpísať.

Mediátori Holandskej federácie mediátorov sa musia riadiť etickým kódexom mediátora Holandskej federácie mediátorov a dodržiavať nariadenie o mediácii. Klient, ktorý je nespokojný s prácou mediátora, môže podať sťažnosť u Nadácie pre kvalitu mediátorov (Stichting Kwaliteit Mediators,).

Informácie a odborná príprava

Na zápis do registra mediátorov sú mediátori povinní zúčastniť sa osvedčeného základného kurzu odbornej prípravy v oblasti mediácie, úspešne vykonať teoretickú skúšku a predložiť osvedčenie o dobrom správaní (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Zároveň musia každé tri roky svoje vedomosti pravidelne obnovovať plnením určitých požiadaviek. Konkrétnejšie ide o zvládnutie minimálneho počtu deviatich mediačných konaní v celkovom trvaní aspoň 36 hodín každé tri roky. Rovnako musia úspešne uzavrieť aspoň dve mediačné konania v celkovom trvaní aspoň osem hodín každý rok. Minimálne tri z týchto deviatich mediačných konaní, ktoré musia zvládnuť každé tri roky, sa musia uzavrieť písomnou dohodou a najviac tri z nich sa môžu uskutočniť v spolupráci viacerých mediátorov. Zároveň musia mediátori získať 48 bodov (ako hodnotenie výkonu v rámci odbornej prípravy) každé tri roky. Niektoré z týchto bodov je potrebné získať prostredníctvom účasti na cvičeniach vo forme partnerskej diskusie. Mediátori sa rovnako musia zúčastniť partnerského hodnotenia každé tri roky. Partnerské hodnotenie je opatrenie na kontrolu kvality a zahŕňa nezávislé a nestranné partnerské posúdenie toho, či služby mediátora spĺňajú priemerné normy kvality, ktoré možno očakávať od odborníka. Inými slovami, mediátori zapísaní do zoznamu Holandského registra mediátorov podliehajú prísnym požiadavkám kvality.

Aké sú náklady na mediáciu?

Rôzni mediátori si môžu účtovať rôzne hodinové sadzby. Sadzby môžu byť ovplyvnené faktormi ako skúsenosti mediátora, odborné zázemie či odborné zameranie. Pred začatím mediačného konania je teda rozumné opýtať sa mediátora, akú hodinovú sadzbu si účtuje a aké ďalšie náklady môžu vzniknúť. Mediátor vždy musí očakávané náklady presne uviesť. Výška nákladov na mediáciu závisí aj od trvania mediačného konania a počtu konzultácií s mediátorom. Mediátor si priemerne účtuje 150 EUR za hodinu (bez DPH).

V prípade, že si nemôžete dovoliť uhradiť náklady na mediátora, pri splnení určitých kritérií môžete mať nárok na právnu pomoc. Ak máte nárok na právnu pomoc, uhradíte iba príspevok na úhradu nákladov podľa výšky vášho príjmu.

Kliknite sem pre viac informácií o nákladoch na mediáciu.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Zákon umožňuje sporným stranám požadovať, aby bol obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný.

Súvisiace odkazy

Holandská federácia mediátorov

Náklady na mediáciu

Nariadenie o mediácii Holandskej federácie mediátorov z roku 2017

Posledná aktualizácia: 14/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.