Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Portugalsko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov (ARS), keď mediátor pomáha stranám, ktorých sa spor týka, dosiahnuť dohodu. Vláda a aj odborníci v oblasti práva uznávajú výhody mediácie.

Autor obsahu
Portugalsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Na koho sa obrátiť?

Portugalsko má centralizovaný vládny orgán zodpovedný za riadenie činností spojených s mediácou – Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku (Direção-Geral da Política de Justiça).

Generálne riaditeľstvo je odbor ministerstva spravodlivosti, ktorý sídli na adrese:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisabon.

Kontaktné údaje:

  • e-mail correio@dgpj.mj.pt,
  • telefón: +351 217924000,
  • fax: +351 217924048 alebo +351 217924090.

Webová stránka generálneho riaditeľstva obsahuje väčšinu dostupných informácií o verejných mediačných službách a tiež o ostatných metódach alternatívneho riešenia sporov.

Neposkytuje informácie o tom, ako nájsť mediátora, nachádzajú sa tam však zoznamy mediátorov. Po prijatí rozhodnutia o mediácii v súlade s ustanoveniami, ktorými sa riadia verejné mediačné služby, dôjde k automatickému výberu mediátora.

V Portugalsku nepôsobia v oblasti mediácie mimovládne organizácie (MVO). Sú to však súkromné združenia, ktoré poskytujú mediačné služby a zabezpečujú odbornú prípravu pre mediátorov.

V ktorých oblastiach možno využiť mediáciu a/alebo v ktorých oblastiach sa využíva najčastejšie?

Mediácia je prípustná v rôznych oblastiach.

Portugalsko prijalo opatrenia na podporu využívania mediácie vo vybraných oblastiach práva, ide o rodinné, pracovné, trestnoprávne, občianskoprávne a obchodné veci.

Mediácia v oblasti rodiny, práce a trestných činov má svoju vlastnú organizáciu, ktorá zahŕňa mediátorov špecializovaných v týchto oblastiach. Občianskoprávna a obchodná mediácia sa vykonávajú ako súčasť súdnych konaní na súdoch pre veci s nízkou hodnotou sporu (Julgados de Paz – zmierovacie súdy).

Mediácia sa môže vykonávať aj mimo právomoci uvedených súdov, čo je bežne známe ako mimosúdna mediácia (mediação extra competência). Na tento typ mediácie sa však nevzťahujú rovnaké postupy ako na veci v príslušnosti zmierovacích súdov, keďže v prípade nedosiahnutia dohody v rámci mimosúdnej mediácie sa vec nemôže postúpiť na súd s cieľom získať rozhodnutie, ako to je v prípade občianskoprávnej a obchodnej mediácie, ktoré patria do príslušnosti zmierovacích súdov.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Rozhodnutie o využití mediácie je dobrovoľné.

Neexistuje vnútroštátny kódex správania pre mediátorov. Mediátori vykonávajú svoju činnosť v súlade s Európskym kódexom správania pre mediátorov, pričom určité právne a administratívne organizácie vymedzujú činnosti a podmienky na výkon povolania mediátora. Existujú usmernenia na vedenie mediačných stretnutí, ktoré sa používajú na vytvorenie konštruktívnej komunikácie alebo vzťahu s účastníkmi, ako aj spôsobu navrhnutia dohody zo strany mediátora.

Správanie mediátora sa sleduje verejným systémom mediácie. Použitý typ závisí od oblasti, v ktorej mediátor pôsobí. V rámci verejného systému pôsobí dozorný výbor, ktorý monitoruje mediačnú činnosť. Kritériá používané počas odbornej prípravy mediátorov sú zamerané na vštepovanie etiky a zásad stanovených v Európskom kódexe.

Každá oblasť mediácie – rodina, práca, trestnoprávne, občianskoprávne a obchodné veci – má svoj vlastný právny rámec s usmerneniami na vedenie mediácie.

Verejné systémy mediácie vrátane občianskoprávnej a obchodnej mediácie, ktoré sa využívajú na zmierovacích súdoch (Julgados de Paz), sa v súčasnosti snažia urovnávať len spory v Portugalsku pomocou postupov a uplatnení stanovených v portugalskej legislatíve.

Informácie a odborná príprava

Informácie možno nájsť v časti o mediácii na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre justičnú politiku (Direção-Geral da Política de Justiça).

Portugalsko vedie štatistiky o využívaní mediácie. Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku vedie informácie o počte uskutočnených mediačných stretnutí, o počte konaní, ktoré sa ukončili dosiahnutím dohody alebo bez nej, a o dĺžke trvaní jednotlivých stretnutí.

Portugalsko nemá vnútroštátny orgán pre odbornú prípravu mediátorov, ktorí sa školia v súkromných inštitúciách. Portugalské ministerstvo spravodlivosti schvaľuje tieto odborné školenia. Podmienkou schválenia je určitý počet hodín štúdia, určité vyučovacie metódy a presne stanovený obsah učebných osnov, ktoré musia byť v súlade s príslušnou legislatívou (portaria).

Súkromné orgány vykonávajúce odbornú prípravu mediátorov, ktorí žiadajú o zaradenie do zoznamov vypracovaných Generálnym riaditeľstvom pre justičnú politiku, musia spĺňať kritériá odbornej prípravy. Program odbornej prípravy má zabezpečiť, aby mediátori boli spôsobilí a odborne kvalifikovaní na urovnávanie rodinných, pracovných, trestnoprávnych a občianskoprávnych sporov prostredníctvom mediácie.

Aké sú náklady na mediáciu?

Keď súd rozhodne o využití mediácie v rodinných sporoch v súlade s článkom 147‑C zákona, ktorým sa upravuje starostlivosť o deti (Organização Tutelar de Menores), neúčtuje sa žiadny poplatok. Vo všetkých ostatných prípadoch okrem prípadov poskytnutia právnej pomoci sa vždy musí platiť poplatok.

V prípade mediácie uskutočnenej z podnetu zúčastnených strán závisia náklady pre jednotlivé strany od predmetu sporu takto:

  • rodinná mediácia: 50 EUR pre každú stranu,
  • mediácia v oblasti trestných činov: oslobodení od poplatkov, ak o to požiada prokurátor alebo obhajca a žalobca,
  • pracovnoprávna mediácia: 50 EUR pre každú stranu,
  • občianskoprávna a obchodná mediácia: 25 EUR pre každú stranu (tento typ mediácie sa môže vykonať na zmierovacích súdoch a v takomto prípade sa poplatok platí len v prípade urovnania sporu).

Keď strany s finančnými problémami musia platiť poplatky spojené s procesom mediácie, môžu požiadať o právnu pomoc (Apoio Judiciário) a získať výnimku od príslušného orgánu (orgány sociálneho zabezpečenia – Instituto de Segurança Social).

Užitočné odkazy

Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku

Monitorovacia rada pre súdy s nízkou hodnotou sporu

Posledná aktualizácia: 29/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.