Mediácia v krajinách EÚ

Rumunsko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Rumunsku si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Rumunsko

Koho kontaktovať?

Rada pre mediáciu založená v súlade so Zákonom č. 192/2006 o mediácii, je zodpovedná za kontrolu mediácie v Rumunsku. Je to autonómna právnická osoba, ktorá koná vo verejnom záujme a jej sídlo je v Bukurešti.

Zákon č. 192/2006 stanovuje právny rámec pre začatie mediácie, v rámci ktorého sa vykonáva profesia mediácie.

Členovia Rady pre mediáciu sú volení mediátormi a schvaľuje ich Ministerstvo spravodlivosti Rumunska.

Medzi hlavné povinnosti Rady pre mediáciu patrí prijímanie rozhodnutí v týchto oblastiach:

 • stanovovanie odborných noriem v oblasti mediácie na základe osvedčených medzinárodných postupov a dohľad nad ich dodržiavaním zo strany odborníkov;
 • schvaľovanie mediátorov a spravovanie a aktualizácia zoznamu mediátorov;
 • schvaľovanie odborných osnov pre mediátorov;
 • prijímanie etického a deontologického kódexu pre oprávnených mediátorov, ako aj nariadení týkajúcich sa ich disciplinárnej zodpovednosti;
 • prijímanie nariadenia o organizácii a fungovaní Rady pre mediáciu;
 • vypracovanie návrhov na zmenu alebo harmonizáciu právnych predpisov o mediácii.

Kontaktné údaje Rady pre mediáciu:

Adresa: Cuza Vodă Street, 64, sektor 4, Bukurešť

Telefón: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

E-Mail addresses: secretariat@cmediere.ro , Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Národný register profesionálnych združení mediátorov

Rada pre mediáciu založila Národný register profesionálnych združení mediátorov. Tento register obsahuje zoznam mimovládnych organizácií, ktoré podporujú mediáciu a zastupuje záujmy profesionálnych mediátorov.

Nižšie sa nachádza zoznam profesionálnych združení, ktoré pôsobia v oblasti poskytovania mediačných služieb:

Panel mediátorov

V súlade s článkom 12 zákona č. 192/2006 sú oprávnení mediátori registrovaní v „Paneli mediátorov“, ktorý riadi Rada pre mediáciu a ktorý je uverejnený v Rumunskom úradnom vestníku, časť I.

„Panel mediátorov“ je dostupný aj na oficiálnej webovej stránke Rady pre mediáciu a ministerstva spravodlivosti.

Zoznam oprávnených mediátorov obsahuje informácie o:

 • ich členstve v profesijných združeniach,
 • inštitúcii, na ktorej promovali,
 • odborných programoch v oblasti mediácie, na ktorých sa zúčastnili,
 • cudzích jazykoch, v ktorých poskytujú mediačné služby,
 • ich kontaktných údajoch.

Osoby so záujmom o vyriešenie sporu prostredníctvom mediácie môžu kontaktovať mediátora v priebehu 1 mesiaca od dátumu uverejnenia „panelu (zoznamu) mediátorov“ v priestoroch súdu a na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Rada pre mediáciu je zo zákona povinná pravidelne aktualizovať – minimálne raz ročne – Panel (zoznam) mediátorov a oznámiť túto aktualizáciu súdom, orgánom miestnej samosprávy a ministerstvu spravodlivosti.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Článok 2 zákona č. 192/2006 umožňuje stranám sporu využiť mediáciu v sporoch týkajúcich sa občianskoprávnych alebo trestnoprávnych záležitostí, rodinných záležitostí a ostatných oblastí práva, ktoré podliehajú právnym ustanoveniam. Spotrebiteľské spory a ostatné spory, ktoré sú predmetom renunciačných práv, je takisto možné vyriešiť prostredníctvom mediácie. Záležitosti týkajúce sa osobných práv a nerenunciačných práv nemôžu byť predmetom mediácie.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Rozhodnutie o využití mediácie je dobrovoľné. Strany nie sú povinné využiť mediačné služby a pre mediáciu sa môžu rozhodnúť v ktoromkoľvek štádiu. Inými slovami, strany si môžu kedykoľvek slobodne zvoliť iné spôsoby riešenia sporu: súdne konanie, arbitráž. Zainteresované strany môžu kontaktovať mediátora pred začatím súdneho konania, ako aj počas neho.

Rôzne vnútroštátne právne ustanovenia v oblasti mediácie zaväzujú sudcov, aby v niektorých prípadoch informovali strany sporu o možnosti mediácie a jej výhodách. V ostatných prípadoch sa ponúkne niekoľko finančných stimulov stranám sporu, ktoré sa rozhodli pre mediáciu alebo iné postupy alternatívneho riešenia sporov.

17. februára 2007 Rada pre mediáciu schválila Etický a deontologický kódex pre mediátorov. Tento kódex je záväzný pre všetkých mediátorov vrátane panela mediátorov.

Informácie a odborná príprava

Webová stránka Rady pre mediáciu je hlavným zdrojom informácií o mediácii v Rumunsku.

Odborné vzdelávanie v oblasti mediácie zabezpečuje len súkromný sektor, Rada pre mediáciu je však zodpovedná za poskytovanie oprávnenia poskytovateľom odborných kurzov s cieľom zabezpečiť, aby všetky kurzy ponúkali odborné vzdelávanie s rovnakými štandardmi.

Na oficiálnej webovej stránke Rady pre mediáciu sa nachádza aj zoznam poskytovateľov odbornej prípravy.

Vzdelávacie kurzy prebiehajú v pravidelných intervaloch. V súčasnosti existuje jeden odborný program, ktorý predstavuje úvodný odborný kurz pre mediátorov (80 hodín). Tento program má vytýčené učebné ciele, zručnosti, ktorými má účastník disponovať po skončení programu a metódy hodnotenia. 8 poskytovateľov schválených Radou pre mediáciu je zodpovedných za vypracovanie podporného materiálu a cvičení podľa rámca stanoveného v národnom vzdelávacom programe.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia nie je bezplatná; výška platby je predmetom dohody medzi súkromným mediátorom a stranami sporu.

Miestne ani vnútroštátne orgány v súčasnosti neposkytujú žiadnu právnu alebo finančnú podporu na poskytovanie mediačných služieb.

Je vymáhateľná dohoda, ktorá je výsledkom mediácie?

Smernica 2008/52/ES poskytuje možnosť žiadať vymáhanie obsahu písomnej dohody vyplývajúcej z mediácie. Členské štáty informujú Komisiu o súdoch alebo iných orgánoch príslušných prijímať takéto žiadosti.

Rumunsko túto informáciu ešte nezverejnilo.

Posledná aktualizácia: 10/06/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.