Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Škótsko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Škótsku si uvedomujú výhody mediácie. V rámci Spojeného kráľovstva má škótska jurisdikcia špecifickú organizáciu a ustanovenia o mediácii.

Autor obsahu
Škótsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Koho kontaktovať?

Zodpovednosť za politiku mediácie v Škótsku nesie sekcia právneho systému Riaditeľstva škótskej vlády pre ústavu, právo a súdy.

Dôležité adresy pri mediácii:

 • Škótska mediačná sieť (Scottish mediation network - SMN), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Škótska sieť pre komunitnú mediáciu (Scottish community mediation network), 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediáciu možno využiť vo všetkých oblastiach práva. Bežne sa používa pri riešení rodinných konfliktov a susedských sporov. V čoraz väčšej miere sa mediácia využíva aj pri podnikateľských a obchodných nezhodách. Mediácia musí byť ponúknutá pri sporoch týkajúcich sa potreby dodatočnej podpory a zmierenie musí byť umožnené pri nárokoch týkajúcich sa diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Vznikajúce povolanie mediátora v Škótsku nemá záväzný regulačný rámec. Nie je ani podmienkou začatia určitých typov súdnych konaní. Mediácia je úplne dobrovoľná.

Pre mediáciu však v Škótsku existuje kódex správania. Tento kódex zohľadňuje rôzne oblasti špecializácie: ako je napríklad rodinné právo, medicína a stavebníctvo. Škótska vláda podporuje prácu (SMN) a rozvíjanie Škótskeho mediačného registra (SMR). Všetci členovia SMN musia dodržiavať kódex správania platný pre mediáciu v Škótsku. Mediátori a mediačné služby uvedené v SMR môžu spĺňať aj vyššie štandardy. Prístup na internetové stránky oboch týchto iniciatív je bezplatný a dobre využívaný, a ak mediátori chcú byť uvedení na týchto stránkach, musia dodržiavať kódex správania.

Ako získate prístup k informáciám o mediácii?

Informácie o mediácii sú k dispozícii na internetovej stránke Scottish Mediation Network (SMN) a informácie o tom, ako nájsť mediátora v Škótsku poskytuje Scottish Mediation Register (Škótsky mediačný register – SMR). Obe tieto internetové stránky sú prístupné širokej verejnosti a ponúkajú bezplatný prístup ku všetkým informáciám.

Škótsky mediačný register je nezávislým registrom mediátorov a mediačných služieb. Táto internetová stránka umožňuje bezplatný prístup k informáciám o ľuďoch, ktorí vykonávajú všetky druhy mediácie. Správcom registra je Škótska mediačná sieť.

Mediátori aktualizujú údaje na tejto stránke aspoň raz ročne.

Cieľom škótskeho mediačného registra je uistiť ľudí o profesionálnej kvalite mediátorov, ktorých si vyberú, potvrdením, že spĺňajú minimálne štandardy. Tieto štandardy stanovuje nezávislá Rada pre štandardy (Standards Board). Mediátori, ktorí sú uvedení v SMR, sa môžu nazývať „mediátor registrovaný v škótskom mediačnom registri (Scottish Mediation Registered Mediator) a pri svojom mene môžu používať logo SMR.

Keď regulačná organizácia potvrdí, že mediátor spĺňa štandardy organizácie pre ďalší sektor, môže byť vedľa jeho zápisu v registri uvedená aj dodatočná „značka“ danej organizácie.

Informácie a odborná príprava

Od roku 2004 poskytuje sieť SMN na svojej stránke „mapu mediácie“. Spôsob prezentovania informácií bol niekoľkokrát vylepšený – čo financovala škótska vláda. Odkaz na túto stránku je uvádzaný na množstve letákov a internetových stránok. V súčasnosti bola prepojená so Škótskym mediačným registrom, aby zabezpečila jedno miesto pre dopyt pri hľadaní kvalifikovaného mediátora.

Kancelária SNM prijíma aj telefonický otázky, ktoré sú presmerované vhodným mediačným službám.

SMR uvádza kvalifikácie mediátorov, aby boli strany pri výbere mediátora lepšie informované.

V Škótsku sú zavedené programy odbornej prípravy pre rôzne sféry mediácie. Všetky programy majú minimálne 30 hodín a mali by zahŕňať odbornú prípravu týkajúcu sa:

 • princípov a vykonávania mediácie,
 • fáz procesu mediácie,
 • etiky a hodnôt mediácie,
 • právnych súvislostí sporov (ak existujú),
 • komunikačných schopností užitočných pri mediácii,
 • vyjednávacích zručností a ich uplatňovania,
 • vplyvov sporu a spôsobov jeho riadenia,
 • rôznorodosti.

Aké sú náklady na mediáciu?

Náklady na mediáciu sa líšia v závislosti od poskytovateľa a nie sú regulované štátom.

Mediácia je pre jednotlivých používateľov vo všeobecnosti bezplatná, pokiaľ ide o spor týkajúci sa konfliktov kvôli deťom, susedské nezhody a nezhody na úrovni komunity, potreby dodatočnej podpory a zmierenia v prípade diskriminácie na základe zdravotného znevýhodnenia.

Poplatky za súkromných mediátorov sa pohybujú od 200 GBP do 2 000 GBP alebo viac na deň.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vymáhateľná?

Smernica 2008/52/ES umožňuje stranám zúčastneným v spore požadovať, aby bola vymáhateľná písomná dohoda, ktorá je výsledkom mediácie. Členské štáty to oznámia súdom a iným orgánom kompetentným prijímať takéto žiadosti.

Súvisiace odkazy

Škótska mediačná sieť (Scottish Mediation Network), Škótsky mediačný register (Scottish Mediation Register), Štandardy (Standards), Škótska mediácia (Scottish Mediation): Registrovaní mediátori (Registered Mediators), Regulačná organizácia (Regulating organisation)

Posledná aktualizácia: 11/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.