Mediácia v krajinách EÚ

Slovensko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Slovenskej republike si uvedomujú výhody mediácie.

Autor obsahu
Slovensko

Koho kontaktovať?

Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sa nachádza sekcia venovaná mediácii, ktorá je dostupná len v slovenskom jazyku.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mechanizmy mediácie sú opísané v zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje:

  • výkon mediácie,
  • základné princípy mediácie a
  • organizáciu a účinky mediácie.

Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Je to postup, pri ktorom dve alebo viac strán sporu riešia spor pomocou mediátora.

Podľa § 170 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov: " Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou. "

Informácie a odborná príprava

V sekcii o mediácii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sa uvádzajú informácie o mediácii v slovenskom jazyku. Viac informácií sa nachádza na webovej stránke Európskej justičnej siete.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia je platená služba. Odmena mediátora sa stanovuje individuálne a obvykle je založená na hodinovej sadzbe alebo paušálnom poplatku. Mediácia je podnikateľská činnosť a nie sú vopred stanovené náklady.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vynútiteľná?

Smernica 2008/52/ES umožňuje osobám zúčastneným na spore požiadať, aby písomná dohoda vyplývajúca z mediácie bola vynútiteľná. Členské štáty to oznámia súdom a iným orgánom, ktoré sú kompetentné na doručenie takýchto žiadostí.

Mediácia na Slovensku je neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia sporov mimo súdu prostredníctvom mediátora. Cieľom mediácie je dosiahnuť dohodu, ktorá je pre obidve strany prijateľná.

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, musí byť v písomnej forme. Uplatňuje sa najmä na strany zúčastnené na dohode a je pre ne záväzná. Na základe tejto dohody môže oprávnená strana podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda:

  • spísaná vo forme notárskej zápisnice,
  • schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Ak sa nedosiahla dohoda v rámci mediácie, vec sa môže riešiť súdnou cestou.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 27/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.